Greek Backgammon Federation
Athens Monthly Tournament - April 2008
Final Match
Manos Mastorakis (Green) vs. Giorgos Vadiakas (White)
15-point match

Game 01
Match to 15. Score Green-White: 0-0


Move 1 White

 
Pip: 167
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 167
 

# Ply Move Equity
* 1 3 24/18 13/9 0.022
    0.7%  14.1%  50.5%    49.5%  13.7%   0.7%
  2 3 24/14 0.006 (-0.016)
    0.6%  12.6%  50.5%    49.5%  13.6%   0.6%
  3 3 8/2 6/2 -0.000 (-0.022)
    0.9%  15.6%  49.5%    50.5%  14.6%   0.8%
  4 3 24/20 13/7 -0.035 (-0.057)
    0.7%  13.7%  49.0%    51.0%  14.4%   0.7%
  5 3 13/7 13/9 -0.058 (-0.080)
    0.7%  14.6%  48.2%    51.8%  15.1%   0.8%


Move 2 Green

 
Pip: 157
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 167
 

# Ply Move Equity
* 1 3 13/7* 6/1* 0.022
    0.8%  16.5%  49.9%    50.1%  14.5%   0.7%
  2 3 13/7* 13/8 -0.049 (-0.072)
    0.7%  14.0%  48.5%    51.5%  14.9%   0.7%
  3 2 13/7*/2 -0.167 (-0.189)
    0.6%  12.8%  45.5%    54.5%  16.4%   0.8%
  4 2 24/18 13/8 -0.181 (-0.203)
    0.5%  11.1%  45.5%    54.5%  15.8%   0.7%
  5 2 24/13 -0.182 (-0.204)
    0.4%   9.1%  45.4%    54.6%  13.8%   0.5%


Move 2 White

 
Pip: 165
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 156
 

# Ply Move Equity
* 1 1 bar/24* -0.025
    0.9%  14.3%  49.2%    50.8%  14.9%   0.8%


Move 3 Green

 
Pip: 164
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 180
 

# Ply Move Equity
* 1 2 bar/21 8/7 0.060
    0.7%  14.7%  51.5%    48.5%  13.6%   0.7%
  2 2 bar/21 24/23 -0.116 (-0.175)
    0.7%  12.6%  47.3%    52.7%  16.2%   0.9%
  3 2 bar/21 7/6 -0.117 (-0.177)
    0.6%  13.0%  46.9%    53.1%  15.7%   0.9%
  4 2 bar/20 -0.128 (-0.187)
    0.8%  12.8%  46.9%    53.1%  16.4%   1.0%
  5 2 bar/21 6/5 -0.175 (-0.234)
    0.7%  11.7%  46.3%    53.7%  17.9%   1.0%


Move 3 White

 
Pip: 164
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 175
 

# Ply Move Equity
* 1 3 bar/15 -0.130
    0.7%  12.9%  46.6%    53.4%  15.8%   0.8%
  2 3 bar/21 9/3 -0.145 (-0.015)
    0.7%  12.7%  46.2%    53.8%  15.4%   0.7%
  3 3 bar/21 13/7 -0.285 (-0.156)
    0.6%  11.9%  42.6%    57.4%  17.5%   1.0%
  4 2 bar/21 8/2 -0.327 (-0.197)
    0.6%  11.5%  41.4%    58.6%  18.7%   1.0%


Move 4 Green

 
Pip: 154
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 175
 

# Ply Move Equity
* 1 1 24/16* 0.158
    0.7%  14.7%  54.2%    45.8%  11.7%   0.6%
  2 1 24/22 13/7 -0.161 (-0.319)
    0.5%  12.2%  45.8%    54.2%  15.8%   0.7%
  3 1 24/18 13/11 -0.198 (-0.356)
    0.5%  11.6%  45.7%    54.3%  18.0%   1.0%
  4 1 24/18 24/22 -0.203 (-0.361)
    0.5%  11.0%  45.6%    54.4%  17.7%   0.9%
  5 1 21/13 -0.207 (-0.365)
    0.5%  10.6%  44.6%    55.4%  15.4%   0.7%


Move 4 White

 
Pip: 170
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 167
 

# Ply Move Equity
  1 3 bar/20 24/20 -0.106
    0.4%  10.7%  46.3%    53.7%  10.8%   0.5%
* 2 3 bar/20 13/9* -0.114 (-0.009)
    0.7%  13.4%  46.9%    53.1%  15.2%   0.9%
  3 2 bar/20 15/11 -0.277 (-0.171)
    0.5%  10.3%  42.5%    57.5%  15.9%   0.8%
  4 2 bar/20 8/4* -0.304 (-0.198)
    0.6%  11.4%  42.1%    57.9%  18.2%   1.0%
  5 2 bar/21 13/8 -0.318 (-0.212)
    0.5%  10.9%  41.5%    58.5%  17.4%   0.9%


Move 5 Green

 
Pip: 161
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 176
 

# Ply Move Equity
* 1 3 bar/24 13/7 -0.115
    0.7%  13.6%  47.1%    52.9%  16.3%   0.9%
  2 3 bar/18 -0.145 (-0.030)
    0.6%  12.5%  47.2%    52.8%  17.7%   0.9%
  3 3 bar/24 21/15 -0.146 (-0.031)
    0.6%  11.8%  46.8%    53.2%  16.6%   0.9%
  4 2 bar/24 7/1* -0.352 (-0.237)
    0.6%  11.0%  41.4%    58.6%  20.0%   1.4%
  5 2 bar/24 8/2 -0.434 (-0.319)
    0.6%  10.4%  39.8%    60.2%  22.2%   1.9%


Move 5 White

 
Pip: 161
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 169
 

# Ply Move Equity
* 1 2 9/4* 6/4 0.275
    1.2%  19.5%  56.1%    43.9%  12.0%   0.6%
  2 2 20/15 6/4* 0.048 (-0.226)
    0.8%  14.2%  51.8%    48.2%  14.8%   0.7%
  3 2 24/22 20/15 -0.034 (-0.308)
    0.7%  12.7%  49.6%    50.4%  14.9%   0.7%
  4 1 20/15 13/11 -0.049 (-0.323)
    0.7%  13.6%  49.3%    50.7%  16.5%   0.8%
  5 1 20/15 9/7 -0.058 (-0.333)
    0.7%  12.6%  48.9%    51.1%  15.4%   0.7%


Move 6 Green

 
Pip: 154
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 173
 

# Ply Move Equity
* 1 2 bar/20 13/10* -0.216
    0.7%  12.0%  45.0%    55.0%  18.4%   1.1%
  2 2 bar/22 13/8 -0.383 (-0.167)
    0.5%  10.0%  40.2%    59.8%  19.0%   1.1%
  3 2 bar/20 7/4 -0.418 (-0.202)
    0.5%   9.7%  39.9%    60.1%  20.9%   1.4%
  4 2 bar/22 6/1* -0.448 (-0.231)
    0.5%  10.0%  39.3%    60.7%  21.9%   1.5%
  5 2 bar/20 8/5* -0.448 (-0.232)
    0.6%  11.0%  39.4%    60.6%  22.9%   2.0%


Move 6 White

 
Pip: 164
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 165
 

# Ply Move Equity
  1 3 bar/20 8/5* 0.375
    1.4%  20.5%  57.4%    42.6%  10.8%   0.7%
* 2 3 bar/22 20/15* 0.297 (-0.077)
    1.3%  19.2%  56.5%    43.5%  11.9%   0.6%
  3 3 bar/20 24/21 0.234 (-0.141)
    0.9%  16.2%  55.5%    44.5%  10.0%   0.5%
  4 2 bar/20 6/3 0.132 (-0.243)
    0.8%  15.1%  52.9%    47.1%  11.2%   0.6%
  5 2 bar/20 13/10 0.122 (-0.253)
    0.8%  15.8%  52.3%    47.7%  11.2%   0.7%


Move 7 Green

 
Pip: 156
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 180
 

# Ply Move Equity
* 1 2 bar/23 24/20 -0.145
    0.4%  12.1%  46.0%    54.0%  15.0%   0.7%
  2 2 bar/23 7/3* -0.409 (-0.264)
    0.6%  11.2%  41.0%    59.0%  23.9%   2.1%
  3 2 bar/23 20/16 -0.445 (-0.299)
    0.6%  10.6%  40.4%    59.6%  24.7%   1.9%
  4 1 bar/23 6/2 -0.658 (-0.513)
    0.6%  10.2%  36.5%    63.5%  26.2%   2.1%
  5 1 bar/23 13/9 -0.791 (-0.645)
    0.6%  10.4%  35.3%    64.7%  29.2%   3.0%


Move 7 White

 
Pip: 156
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 174
 

# Ply Move Equity
  1 3 22/11 0.072
    0.9%  15.4%  52.0%    48.0%  14.5%   0.7%
* 2 3 22/16 15/10 0.056 (-0.016)
    0.8%  15.4%  51.5%    48.5%  14.6%   0.7%
  3 3 22/16 13/8 0.052 (-0.020)
    0.8%  15.1%  51.5%    48.5%  14.5%   0.7%
  4 3 15/4 0.035 (-0.037)
    0.8%  15.3%  50.3%    49.7%  13.4%   0.6%
  5 3 22/16 6/1* 0.023 (-0.049)
    0.8%  14.9%  50.7%    49.3%  14.8%   0.8%


Move 8 Green

 
Pip: 145
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 174
 

# Ply Move Equity
* 1 3 20/15*/14 -0.184
    0.7%  13.0%  46.0%    54.0%  18.1%   1.1%
  2 3 23/22 20/15* -0.215 (-0.031)
    0.7%  13.0%  45.4%    54.6%  19.2%   1.2%
  3 3 24/23 20/15* -0.245 (-0.061)
    0.7%  12.7%  44.3%    55.7%  18.7%   1.2%
  4 3 24/18 -0.286 (-0.102)
    0.4%  10.3%  42.8%    57.2%  16.8%   0.8%
  5 3 20/15* 7/6 -0.294 (-0.110)
    0.7%  12.5%  43.3%    56.7%  20.1%   1.3%


Move 8 White

 
Pip: 160
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 168
 

# Ply Move Equity
* 1 2 bar/21 6/5* 0.196
    1.2%  18.6%  54.3%    45.7%  14.0%   1.0%
  2 2 bar/21 16/15 -0.018 (-0.214)
    0.8%  14.8%  49.4%    50.6%  15.0%   0.8%
  3 2 bar/21 24/23 -0.035 (-0.231)
    0.8%  14.2%  49.1%    50.9%  15.4%   0.9%
  4 2 bar/20 -0.058 (-0.254)
    0.9%  15.5%  48.1%    51.9%  16.2%   1.0%
  5 2 bar/24 6/2* -0.098 (-0.294)
    0.9%  15.6%  47.0%    53.0%  16.9%   1.2%


Move 9 Green

 
Pip: 155
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 173
 

# Ply Move Equity
* 1 1 bar/22 24/20* -0.078
    1.0%  13.7%  48.4%    51.6%  16.9%   1.0%
  2 1 bar/22 13/9* -0.390 (-0.312)
    0.8%  12.2%  41.4%    58.6%  24.4%   1.8%
  3 1 bar/22 14/10 -0.579 (-0.501)
    0.8%  11.3%  37.6%    62.4%  26.2%   2.0%
  4 1 bar/18 -0.728 (-0.650)
    0.8%  11.4%  36.3%    63.7%  30.5%   2.1%
  5 1 bar/22 8/4* -0.805 (-0.727)
    0.7%  10.6%  35.0%    65.0%  29.5%   2.9%


Move 9 White

 
Pip: 175
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 166
 

# Ply Move Equity
  1 3 bar/20 13/11* 0.095
    1.2%  16.4%  52.1%    47.9%  14.6%   1.0%
* 2 3 bar/23 16/11* 0.094 (-0.001)
    1.0%  16.0%  51.9%    48.1%  13.4%   0.8%
  3 3 bar/23 21/16 0.001 (-0.094)
    0.7%  13.2%  50.4%    49.6%  14.3%   0.7%
  4 2 bar/23 8/3* -0.153 (-0.249)
    0.9%  14.5%  46.2%    53.8%  18.2%   1.5%
  5 1 bar/20 16/14 -0.214 (-0.309)
    0.7%  12.6%  45.0%    55.0%  18.5%   1.6%


Move 10 Green

 
Pip: 168
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 177
 

# Ply Move Equity
* 1 3 bar/20 22/18 -0.036
    0.7%  13.0%  49.1%    50.9%  14.2%   0.7%
  2 3 bar/20 6/2* -0.078 (-0.042)
    0.8%  13.6%  47.9%    52.1%  15.4%   0.9%
  3 3 bar/20 7/3 -0.137 (-0.101)
    0.7%  12.9%  46.8%    53.2%  16.9%   1.1%
  4 2 bar/20 8/4* -0.238 (-0.202)
    0.8%  12.5%  44.0%    56.0%  18.1%   1.3%
  5 2 bar/20 13/9 -0.243 (-0.207)
    0.6%  11.8%  43.9%    56.1%  17.6%   1.2%


Move 10 White

 
Pip: 168
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 168
 

# Ply Move Equity
* 1 3 24/21 13/11 0.047
    0.6%  12.5%  51.2%    48.8%  11.6%   0.5%
  2 3 23/20 13/11 -0.056 (-0.103)
    0.6%  12.1%  49.3%    50.7%  14.5%   0.8%
  3 3 23/21 11/8 -0.056 (-0.103)
    0.5%  11.5%  48.0%    52.0%  11.7%   0.5%
  4 2 24/21 23/21 -0.132 (-0.178)
    0.4%  10.6%  46.3%    53.7%  13.0%   0.7%
  5 2 24/21 11/9 -0.136 (-0.183)
    0.5%  11.1%  46.1%    53.9%  13.4%   0.7%


Move 11 Green

 
Pip: 163
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 168
 

# Ply Move Equity
* 1 3 18/10 -0.100
    0.5%  11.5%  47.0%    53.0%  12.9%   0.6%
  2 3 13/7 13/11 -0.241 (-0.141)
    0.6%  11.1%  43.3%    56.7%  15.1%   0.8%
  3 3 18/16 7/1 -0.255 (-0.155)
    0.5%  11.2%  43.3%    56.7%  16.3%   0.8%
  4 3 18/16 13/7 -0.276 (-0.176)
    0.6%  10.9%  42.8%    57.2%  16.5%   0.9%
  5 2 20/18 13/7 -0.278 (-0.178)
    0.5%  10.5%  43.4%    56.6%  18.6%   0.9%


Move 11 White

 
Pip: 163
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 160
 

# Ply Move Equity
* 1 3 23/20 21/15* 0.276
    0.9%  15.3%  57.6%    42.4%  11.0%   0.5%
  2 3 21/15* 13/10 0.149 (-0.127)
    0.9%  15.9%  54.0%    46.0%  13.2%   0.7%
  3 2 23/14 0.073 (-0.203)
    0.5%  11.6%  52.2%    47.8%  10.9%   0.5%
  4 2 21/15* 6/3 0.069 (-0.207)
    0.7%  14.1%  52.3%    47.7%  14.1%   0.7%
  5 2 21/15* 11/8 0.062 (-0.214)
    0.8%  14.7%  51.6%    48.4%  13.8%   0.7%


Move 12 Green

 
Pip: 154
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 175
 

# Ply Move Equity
* 1 3 bar/20 6/4* -0.248
    0.5%  11.0%  43.1%    56.9%  15.2%   0.8%
  2 3 bar/20 7/5* -0.262 (-0.013)
    0.5%  11.2%  42.7%    57.3%  15.7%   0.9%
  3 3 bar/18 -0.297 (-0.049)
    0.4%  10.0%  41.5%    58.5%  14.1%   0.7%
  4 2 bar/23 13/8 -0.488 (-0.239)
    0.5%   8.7%  36.9%    63.1%  18.1%   1.1%
  5 2 bar/23 7/2 -0.499 (-0.251)
    0.5%   8.8%  36.1%    63.9%  17.0%   1.0%


Move 12 White

 
Pip: 158
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 168
 

# Ply Move Equity
* 1 3 bar/10 20/15 0.436
    0.7%  13.2%  62.4%    37.6%   9.0%   0.3%
  2 3 bar/15 15/10(2) 0.427 (-0.009)
    1.0%  14.4%  61.5%    38.5%   8.7%   0.4%
  3 3 bar/20 20/15(2) 8/3 0.350 (-0.087)
    0.6%  13.0%  60.6%    39.4%  10.0%   0.3%
  4 3 bar/20 13/8 8/3(2) 0.328 (-0.108)
    0.8%  17.0%  57.7%    42.3%   8.8%   0.4%
  5 3 bar/20 20/15(2) 13/8 0.327 (-0.109)
    0.6%  12.6%  60.0%    40.0%   9.6%   0.3%


Move 13 Green

 
Pip: 138
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 168
 

# Ply Move Equity
* 1 3 8/4 7/5 -0.459
    0.3%   8.1%  36.4%    63.6%  12.4%   0.8%
  2 3 20/16 6/4 -0.524 (-0.065)
    0.3%   6.8%  35.4%    64.6%  13.6%   0.7%
  3 3 7/3 6/4 -0.546 (-0.087)
    0.3%   6.9%  34.4%    65.6%  12.3%   0.7%
  4 3 20/18 8/4 -0.575 (-0.116)
    0.3%   7.6%  34.7%    65.3%  15.1%   0.9%
  5 3 8/4 8/6 -0.596 (-0.137)
    0.2%   6.6%  33.0%    67.0%  11.8%   0.6%


Move 13 White

 
Pip: 138
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 162
 


Cube action equityAlert: Correct decision not to double
3-Ply Money equity: 0.322
  0.8%  12.3%  63.8%    36.2%   8.1%   0.3%
1. No double 0.469
2. Double, take 0.409 (-0.060)
3. Double, pass 1.000 (+0.531)
Proper cube action:   No double, take10%

# Ply Move Equity
* 1 3 13/10 0.391
    0.9%  12.6%  61.7%    38.3%   9.7%   0.4%
  2 3 11/9 10/9 0.292 (-0.099)
    0.7%  12.0%  59.5%    40.5%  11.1%   0.4%
  3 3 11/9 11/10 0.262 (-0.129)
    0.7%  11.5%  59.0%    41.0%  11.5%   0.5%
  4 3 10/9 8/6 0.223 (-0.168)
    0.7%  11.2%  58.0%    42.0%  12.0%   0.5%
  5 3 10/7 0.217 (-0.174)
    0.7%  12.0%  57.4%    42.6%  12.8%   0.5%


Move 14 Green

 
Pip: 135
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 162
 

# Ply Move Equity
* 1 3 13/8 13/12* -0.302
    0.6%  11.9%  42.1%    57.9%  16.1%   1.2%
  2 3 13/12*/7 -0.432 (-0.131)
    0.6%  10.7%  39.3%    60.7%  17.6%   1.4%
  3 2 23/18 13/12* -0.450 (-0.149)
    0.5%  11.0%  38.8%    61.2%  21.6%   2.3%
  4 2 8/3 6/5 -0.489 (-0.187)
    0.2%   7.7%  34.2%    65.8%  10.8%   0.7%
  5 2 23/18 6/5 -0.547 (-0.246)
    0.2%   6.0%  32.8%    67.2%   9.1%   0.5%


Move 14 White

 
Pip: 147
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 156
 

# Ply Move Equity
* 1 1 Can't move -0.109
    0.7%  11.3%  48.2%    51.8%  16.7%   0.8%


Move 15 Green

 
Pip: 147
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 156
 

# Ply Move Equity
* 1 3 20/18 8/5 0.156
    0.9%  18.6%  52.5%    47.5%  11.4%   0.8%
  2 3 12/9 7/5 0.017 (-0.139)
    0.8%  17.2%  48.6%    51.4%  12.1%   0.8%
  3 3 8/5 8/6 0.015 (-0.140)
    0.8%  17.1%  48.0%    52.0%  10.9%   0.7%
  4 3 8/5 6/4 -0.012 (-0.167)
    0.8%  16.1%  48.2%    51.8%  12.2%   0.8%
  5 2 7/4 7/5 -0.058 (-0.214)
    0.8%  16.0%  46.3%    53.7%  12.2%   0.8%


Move 15 White

 
Pip: 147
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 151
 

# Ply Move Equity
* 1 1 Can't move -0.396
    0.6%   8.9%  41.1%    58.9%  21.3%   1.0%


Move 16 Green

 
Pip: 147
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 151
 

# Ply Move Equity
* 1 3 23/18 0.368
    0.9%  20.6%  57.0%    43.0%   7.8%   0.4%
  2 3 20/18 12/9 0.303 (-0.065)
    1.1%  22.6%  55.5%    44.5%  11.6%   0.7%
  3 3 18/13 0.252 (-0.116)
    1.0%  20.2%  54.6%    45.4%  10.5%   0.7%
  4 3 20/18 8/5 0.228 (-0.141)
    1.1%  21.8%  53.7%    46.3%  11.6%   0.6%
  5 3 18/16 12/9 0.226 (-0.142)
    1.0%  20.3%  53.9%    46.1%  10.8%   0.8%


Move 16 White

 
Pip: 147
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 146
 

# Ply Move Equity
* 1 1 Can't move -0.582
    0.3%   6.8%  37.6%    62.4%  22.8%   1.0%


Move 17 Green

 
Pip: 147
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 146
 


Cube action equityAlert: Correct decision not to double
3-Ply Money equity: 0.370
  1.0%  22.9%  60.7%    39.3%   7.8%   0.4%
1. No double 0.554
2. Double, take 0.481 (-0.073)
3. Double, pass 1.000 (+0.446)
Proper cube action:   No double, take14%

# Ply Move Equity
* 1 2 18/8 0.644
    1.0%  22.5%  62.8%    37.2%   7.2%   0.3%
  2 2 8/2 6/2 0.481 (-0.163)
    1.0%  24.5%  58.1%    41.9%   7.5%   0.3%
  3 2 20/16 12/6 0.379 (-0.265)
    1.0%  22.6%  56.9%    43.1%  11.0%   0.5%
  4 2 12/6 8/4 0.373 (-0.271)
    0.9%  21.7%  56.5%    43.5%   7.1%   0.3%
  5 2 18/12 8/4 0.338 (-0.306)
    0.9%  20.3%  56.3%    43.7%   7.8%   0.3%


Move 17 White

 
Pip: 147
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 136
 

# Ply Move Equity
* 1 1 Can't move -0.860
    0.3%   5.8%  33.2%    66.8%  24.7%   1.1% 
Pip: 147
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 136
 

18. Green Double
  White Pass

Cube action equityAlert: Wrong pass
3-Ply Money equity: 0.533
  1.1%  26.7%  66.3%    33.7%   6.8%   0.3%
1. Double, take 0.855
2. No double 0.807 (-0.047)
3. Double, pass 1.000 (+0.145)
Proper cube action:   Double, take

Manos Mastorakis wins 1 point.

Game 1 detailed statistics
Player Manos Mastorakis Giorgos Vadiakas
Rating extra-terrestrial advanced
Overall 0.000/0.000 7.524/0.951
Errors(blunders) 0(0) 2(1)
Checker play errors
Checker play 0.000/0.000 3.121/0.394
Errors(blunders) 0(0) 1(0)
Double errors
Overall 0.000/0.000 0.000/0.000
Missed double 0.000/0.000 0.000/0.000
Wrong double 0.000/0.000 0.000/0.000
Errors(blunders) 0(0) 0(0)
Take errors
Overall 0.000/0.000 4.403/0.556
Wrong take 0.000/0.000 0.000/0.000
Wrong pass 0.000/0.000 4.403/0.556
Errors(blunders) 0(0) 1(1)

Game 02
Match to 15. Score Green-White: 1-0


Move 1 White

 
Pip: 167
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 1-0
Pip: 167
 

# Ply Move Equity
* 1 2 8/5 6/5 0.232
    0.8%  17.5%  55.4%    44.6%  12.0%   0.6%
  2 2 13/10 6/5 0.007 (-0.224)
    0.8%  14.4%  49.8%    50.2%  14.4%   0.8%
  3 2 24/23 13/10 0.000 (-0.231)
    0.7%  14.0%  49.6%    50.4%  13.9%   0.7%
  4 2 13/9 -0.011 (-0.242)
    0.7%  14.5%  49.1%    50.9%  14.2%   0.8%
  5 2 24/21 6/5 -0.015 (-0.247)
    0.6%  13.0%  49.6%    50.4%  14.3%   0.6%


Move 2 Green

 
Pip: 163
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 1-0
Pip: 167
 

# Ply Move Equity
* 1 2 13/3(2) -0.201
    0.9%  14.1%  44.5%    55.5%  17.3%   0.8%
  2 2 13/8 8/3(3) -0.372 (-0.171)
    0.8%  13.3%  39.8%    60.2%  19.4%   1.1%
  3 2 13/8(3) 8/3 -0.454 (-0.253)
    0.6%  11.0%  38.4%    61.6%  20.8%   1.1%
  4 1 13/8(4) -0.677 (-0.476)
    0.6%  10.4%  34.5%    65.5%  22.5%   1.3%


Move 2 White

 
Pip: 163
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 1-0
Pip: 147
 

# Ply Move Equity
* 1 3 13/11 6/5 0.142
    0.9%  17.0%  53.8%    46.2%  15.3%   1.1%
  2 3 13/10 0.115 (-0.026)
    0.9%  16.7%  52.9%    47.1%  15.2%   1.0%
  3 3 24/23 13/11 0.023 (-0.119)
    0.8%  15.4%  51.1%    48.9%  17.4%   0.9%
  4 3 24/21 -0.001 (-0.143)
    0.7%  14.5%  50.9%    49.1%  17.8%   0.9%
  5 2 6/4 6/5 -0.035 (-0.177)
    0.7%  14.3%  50.0%    50.0%  18.4%   1.2%


Move 3 Green

 
Pip: 160
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 1-0
Pip: 147
 

# Ply Move Equity
* 1 2 24/13 0.010
    0.8%  13.9%  50.4%    49.6%  14.0%   0.5%
  2 2 24/18 13/8 -0.292 (-0.302)
    0.9%  13.9%  42.4%    57.6%  19.8%   1.0%
  3 1 24/18 8/3 -0.361 (-0.371)
    1.0%  13.6%  40.6%    59.4%  21.0%   1.0%
  4 1 13/2 -0.472 (-0.482)
    0.9%  13.9%  36.8%    63.2%  21.0%   1.2%
  5 1 13/7 8/3 -0.516 (-0.526)
    0.9%  13.7%  36.0%    64.0%  21.0%   1.3%


Move 3 White

 
Pip: 160
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 1-0
Pip: 136
 

# Ply Move Equity
  1 3 13/9 13/10 -0.070
    0.6%  14.2%  47.8%    52.2%  15.3%   1.1%
  2 3 13/9 11/8 -0.091 (-0.022)
    0.5%  13.6%  46.6%    53.4%  13.8%   0.9%
  3 3 13/10 11/7 -0.122 (-0.053)
    0.5%  13.7%  47.0%    53.0%  16.5%   1.3%
  4 3 13/6 -0.134 (-0.064)
    0.5%  13.4%  45.6%    54.4%  14.6%   0.9%
* 7 3 24/20 11/8 -0.205 (-0.135)
    0.4%  11.5%  44.9%    55.1%  16.4%   0.7%
Alert: Blunder (0.135)


Move 4 Green

 
Pip: 153
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 1-0
Pip: 136
 

# Ply Move Equity
* 1 2 8/5*/1* 0.134
    0.8%  19.5%  51.8%    48.2%  13.5%   0.5%
  2 2 13/9 8/5* -0.037 (-0.170)
    0.8%  16.4%  48.4%    51.6%  16.2%   0.8%
  3 2 13/6 -0.072 (-0.206)
    0.5%  11.6%  48.1%    51.9%  12.8%   0.5%
  4 2 24/21 13/9 -0.143 (-0.276)
    0.7%  14.0%  46.0%    54.0%  16.2%   0.7%
  5 2 24/21 6/2 -0.165 (-0.298)
    0.7%  14.0%  45.7%    54.3%  17.1%   0.7%


Move 4 White

 
Pip: 159
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 1-0
Pip: 129
 

# Ply Move Equity
* 1 1 Can't move -0.817
    0.3%   8.7%  36.2%    63.8%  33.7%   1.2%
Alert: Anti-joker (0.724)


Move 5 Green

 
Pip: 159
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 1-0
Pip: 129
 


Cube action equityAlert: Missed double
3-Ply Money equity: 0.516
  1.3%  32.8%  63.5%    36.5%   9.1%   0.4%
1. Double, take 0.779
2. No double 0.679 (-0.101)
3. Double, pass 1.000 (+0.221)
Proper cube action:   Double, take

# Ply Move Equity
* 1 1 6/1 0.655
    1.3%  32.1%  63.3%    36.7%   8.2%   0.3%
  2 1 13/8 0.187 (-0.468)
    0.8%  20.8%  53.2%    46.8%  12.1%   0.4%
  3 1 24/23 13/9 0.179 (-0.475)
    0.9%  21.9%  52.9%    47.1%  13.1%   0.4%
  4 1 13/9 8/7 0.110 (-0.545)
    1.1%  23.1%  50.8%    49.2%  15.1%   0.6%
  5 1 13/9 6/5 0.103 (-0.552)
    1.0%  21.8%  51.0%    49.0%  14.9%   0.6%


Move 5 White

 
Pip: 159
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 1-0
Pip: 124
 

# Ply Move Equity
* 1 1 Can't move -1.000
    0.2%   6.0%  28.2%    71.8%  44.1%   1.8% 
Pip: 159
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 1-0
Pip: 124
 

6. Green Double
  White Pass

Cube action equity
3-Ply Money equity: 0.812
  1.6%  42.6%  71.8%    28.2%   6.4%   0.2%
1. Double, pass 1.000
2. No double 0.977 (-0.023)
3. Double, take 1.453 (+0.453)
Proper cube action:   Double, pass

Manos Mastorakis wins 1 point.

Game 2 detailed statistics
Player Manos Mastorakis Giorgos Vadiakas
Rating intermediate beginner
Overall 11.175/0.390 15.034/0.525
Errors(blunders) 1(0) 1(1)
Checker play errors
Checker play 0.000/0.000 15.034/0.525
Errors(blunders) 0(0) 1(1)
Double errors
Overall 11.175/0.390 0.000/0.000
Missed double 11.175/0.390 0.000/0.000
Wrong double 0.000/0.000 0.000/0.000
Errors(blunders) 1(0) 0(0)
Take errors
Overall 0.000/0.000 0.000/0.000
Wrong take 0.000/0.000 0.000/0.000
Wrong pass 0.000/0.000 0.000/0.000
Errors(blunders) 0(0) 0(0)

Game 03
Match to 15. Score Green-White: 2-0


Move 1 Green

 
Pip: 167
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 167
 

# Ply Move Equity
* 1 3 24/18 13/10 -0.008
    0.7%  13.7%  50.5%    49.5%  14.0%   0.7%
  2 3 24/15 -0.014 (-0.006)
    0.6%  12.6%  50.5%    49.5%  13.6%   0.6%
  3 3 24/21 13/7 -0.056 (-0.048)
    0.7%  13.7%  49.1%    50.9%  14.5%   0.7%
  4 3 13/4 -0.067 (-0.059)
    0.7%  14.1%  48.4%    51.6%  14.3%   0.7%
  5 3 24/18 24/21 -0.070 (-0.062)
    0.6%  12.2%  49.2%    50.8%  14.8%   0.6%


Move 1 White

 
Pip: 167
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 158
 

# Ply Move Equity
* 1 3 13/7* 6/1* 0.053
    0.8%  16.3%  50.1%    49.9%  14.1%   0.7%
  2 3 13/7* 13/8 -0.020 (-0.073)
    0.7%  14.2%  48.5%    51.5%  14.2%   0.7%
  3 2 24/18 13/8 -0.113 (-0.166)
    0.5%  11.9%  46.7%    53.3%  15.2%   0.7%
  4 2 24/13 -0.143 (-0.196)
    0.5%   9.7%  46.0%    54.0%  13.7%   0.5%
  5 2 13/7*/2 -0.144 (-0.197)
    0.6%  12.8%  45.5%    54.5%  15.9%   0.8%


Move 2 Green

 
Pip: 156
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 166
 

# Ply Move Equity
* 1 1 bar/24* -0.065
    0.9%  13.9%  48.8%    51.2%  15.2%   0.7%


Move 2 White

 
Pip: 180
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 165
 

# Ply Move Equity
  1 3 bar/22 24/15* 0.291
    1.0%  17.6%  56.9%    43.1%  11.8%   0.6%
  2 3 bar/22 24/21 13/7 0.183 (-0.108)
    0.8%  15.9%  53.9%    46.1%  12.0%   0.6%
* 3 3 bar/22 24/21 8/5(2) 0.179 (-0.113)
    1.0%  18.3%  53.3%    46.7%  14.0%   1.0%
  4 3 bar/22 13/10 8/5(2) 0.172 (-0.119)
    1.0%  19.1%  53.1%    46.9%  14.9%   1.2%
  5 3 bar/22 8/5(3) 0.129 (-0.162)
    0.9%  18.4%  51.7%    48.3%  14.0%   1.0%
Alert: Blunder (0.113)


Move 3 Green

 
Pip: 168
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 165
 

# Ply Move Equity
* 1 3 bar/24 10/6 -0.406
    0.7%  11.6%  40.7%    59.3%  19.9%   1.1%
  2 3 bar/24 8/4* -0.432 (-0.027)
    0.8%  12.1%  41.3%    58.7%  22.3%   1.6%
  3 3 bar/21 24/23 -0.433 (-0.027)
    0.7%  11.1%  41.5%    58.5%  22.4%   1.3%
  4 3 bar/24 6/2 -0.493 (-0.087)
    0.7%  11.2%  39.5%    60.5%  22.2%   1.5%
  5 3 bar/24 13/9 -0.494 (-0.088)
    0.8%  11.6%  39.8%    60.2%  22.9%   1.8%


Move 3 White

 
Pip: 168
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 160
 

# Ply Move Equity
  1 3 22/21 21/20(2) 8/7 0.536
    1.0%  20.4%  61.8%    38.2%   8.5%   0.4%
* 2 3 24/23 22/21 8/7 6/5 0.451 (-0.086)
    1.0%  19.8%  60.3%    39.7%   9.7%   0.5%
  3 3 22/21 8/7 6/4 0.445 (-0.091)
    1.0%  19.1%  59.7%    40.3%  10.6%   0.6%
  4 3 24/21 8/7 0.420 (-0.117)
    1.0%  19.0%  59.8%    40.2%   9.8%   0.5%
  5 3 24/22 8/7 6/5 0.403 (-0.133)
    1.0%  19.3%  59.3%    40.7%  10.6%   0.6%


Move 4 Green

 
Pip: 164
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 160
 

# Ply Move Equity
* 1 2 8/2* 6/2 -0.464
    0.5%  11.0%  38.3%    61.7%  20.1%   1.1%
  2 2 13/7 6/2* -0.729 (-0.265)
    0.5%   9.0%  34.7%    65.3%  22.5%   1.5%
  3 1 13/3 -0.735 (-0.271)
    0.5%   8.9%  34.1%    65.9%  21.7%   1.2%
  4 1 13/9 8/2* -0.839 (-0.375)
    0.5%   9.0%  33.0%    67.0%  23.8%   1.8%
  5 1 13/7 13/9 -0.926 (-0.462)
    0.6%   9.3%  32.4%    67.6%  26.3%   2.1%


Move 4 White

 
Pip: 166
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 150
 

# Ply Move Equity
* 1 3 bar/21 13/10 0.650
    0.9%  19.9%  64.5%    35.5%   9.1%   0.4%
  2 3 bar/22 13/9 0.561 (-0.089)
    1.1%  21.0%  62.3%    37.7%  10.8%   0.5%
  3 2 bar/18 0.445 (-0.204)
    0.9%  18.4%  61.1%    38.9%  10.9%   0.5%
  4 2 bar/21 6/3 0.352 (-0.298)
    0.8%  17.4%  58.4%    41.6%  12.1%   0.5%
  5 2 bar/21 5/2 0.337 (-0.312)
    0.8%  17.0%  58.3%    41.7%  11.9%   0.5%


Move 5 Green

 
Pip: 159
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 150
 

# Ply Move Equity
* 1 3 13/3 -0.834
    0.4%   9.1%  31.9%    68.1%  21.8%   1.1%
  2 3 13/7 6/2 -1.000 (-0.166)
    0.3%   7.9%  28.8%    71.2%  23.5%   1.2%
  3 3 13/7 13/9 -1.000 (-0.166)
    0.4%   8.0%  26.8%    73.2%  25.9%   2.1%
  4 3 8/2 6/2 -1.000 (-0.166)
    0.3%   6.2%  23.7%    76.3%  26.6%   1.2%
  5 3 13/9 8/2 -1.000 (-0.166)
    0.4%   6.8%  23.6%    76.4%  27.8%   1.9% 
Pip: 159
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 140
 

  White Double
6. Green Take

Cube action equity
3-Ply Money equity: 0.505
  1.0%  22.1%  68.4%    31.6%   8.9%   0.4%
1. Double, take 0.857
2. No double 0.791 (-0.066)
3. Double, pass 1.000 (+0.143)
Proper cube action:   Double, take


Move 6 White

 
Pip: 159
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 140
 

# Ply Move Equity
* 1 3 21/16 13/10 0.379
    1.2%  21.5%  66.6%    33.4%   9.7%   0.4%
  2 3 21/13 0.376 (-0.003)
    1.0%  20.4%  66.6%    33.4%   8.6%   0.4%
  3 3 13/8 10/7 0.351 (-0.028)
    1.0%  21.8%  65.3%    34.7%   9.6%   0.4%
  4 3 13/8 13/10 0.330 (-0.049)
    1.2%  20.9%  65.3%    34.7%  11.0%   0.6%
  5 3 21/18 13/8 0.312 (-0.067)
    1.3%  21.8%  64.8%    35.2%  12.8%   0.7%


Move 7 Green

 
Pip: 151
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 140
 

# Ply Move Equity
* 1 2 13/9* 6/3 -0.225
    0.7%  12.6%  37.1%    62.9%  18.0%   1.0%
  2 2 24/17 -0.407 (-0.181)
    0.4%   9.2%  33.4%    66.6%  24.0%   1.1%
  3 2 24/21 13/9* -0.436 (-0.210)
    0.6%  11.0%  32.5%    67.5%  25.4%   2.0%
  4 2 24/21 6/2 -0.531 (-0.305)
    0.4%   8.4%  29.7%    70.3%  26.7%   1.3%
  5 1 13/9*/6 -0.510 (-0.285)
    0.5%   8.6%  28.7%    71.3%  22.8%   1.3%


Move 7 White

 
Pip: 160
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 133
 

# Ply Move Equity
  1 3 bar/24 21/16* 0.316
    1.7%  21.7%  65.5%    34.5%  14.5%   1.0%
* 2 3 bar/20 21/20 0.247 (-0.068)
    1.1%  18.4%  63.3%    36.7%  12.1%   0.6%
  3 2 bar/20 6/5 0.127 (-0.189)
    0.9%  18.1%  59.1%    40.9%  13.9%   0.6%
  4 2 bar/20 5/4 0.070 (-0.246)
    1.0%  17.8%  58.3%    41.7%  17.9%   1.1%
  5 2 bar/24 13/8 0.045 (-0.271)
    0.9%  17.4%  57.6%    42.4%  18.4%   1.2%


Move 8 Green

 
Pip: 154
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 133
 

# Ply Move Equity
* 1 3 24/21 9/8 -0.249
    0.5%  10.4%  37.3%    62.7%  19.1%   0.8%
  2 3 24/23 9/6 -0.277 (-0.028)
    0.4%  10.0%  36.2%    63.8%  18.9%   0.8%
  3 3 8/4* -0.396 (-0.147)
    0.7%  11.3%  32.9%    67.1%  22.8%   1.9%
  4 2 24/21 24/23 -0.471 (-0.222)
    0.5%   9.8%  30.6%    69.4%  23.9%   1.5%
  5 2 24/23 6/3 -0.518 (-0.269)
    0.5%   9.5%  28.6%    71.4%  23.7%   1.6%


Move 8 White

 
Pip: 154
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 129
 

# Ply Move Equity
* 1 3 21/16 6/4* 0.181
    0.8%  16.7%  61.7%    38.3%  12.6%   0.6%
  2 3 21/14 0.158 (-0.023)
    0.6%  14.3%  60.7%    39.3%  10.1%   0.4%
  3 2 13/8 6/4* -0.041 (-0.222)
    0.7%  15.9%  55.3%    44.7%  19.8%   1.6%
  4 2 21/16 5/3 -0.068 (-0.249)
    0.6%  13.1%  53.6%    46.4%  15.3%   0.8%
  5 2 10/5 6/4* -0.079 (-0.260)
    0.8%  16.2%  52.8%    47.2%  18.1%   1.0%


Move 9 Green

 
Pip: 147
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 133
 

# Ply Move Equity
* 1 3 bar/21* 24/23 0.083
    0.8%  15.9%  46.4%    53.6%  12.5%   0.5%
  2 3 bar/21* 8/7 -0.023 (-0.106)
    1.0%  16.9%  42.6%    57.4%  14.7%   0.8%
  3 1 bar/24 13/9* -0.237 (-0.320)
    0.9%  14.2%  36.1%    63.9%  18.3%   1.0%
  4 1 bar/21* 2/1 -0.283 (-0.365)
    0.6%  12.3%  35.5%    64.5%  19.5%   1.1%
  5 1 bar/21* 3/2 -0.317 (-0.400)
    0.7%  10.8%  33.8%    66.2%  17.9%   1.0%


Move 9 White

 
Pip: 168
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 128
 

# Ply Move Equity
* 1 3 bar/16 0.088
    0.5%  13.3%  58.5%    41.5%  10.8%   0.4%
  2 3 bar/21 16/11 -0.045 (-0.132)
    0.6%  13.2%  54.5%    45.5%  15.2%   0.7%
  3 2 bar/20 5/1 -0.221 (-0.309)
    0.4%  11.7%  48.2%    51.8%  16.8%   0.7%
  4 2 bar/20 13/9 -0.303 (-0.390)
    0.4%  10.3%  47.7%    52.3%  22.8%   1.4%
  5 1 bar/20 10/6 -0.215 (-0.303)
    0.5%  12.1%  48.9%    51.1%  18.3%   0.8%


Move 10 Green

 
Pip: 159
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 128
 

# Ply Move Equity
  1 3 8/4 6/4 0.021
    0.6%  13.1%  44.8%    55.2%  12.5%   0.5%
* 2 3 23/21 8/4 0.007 (-0.014)
    0.4%  10.3%  44.1%    55.9%  10.0%   0.3%
  3 3 23/21 6/2 -0.073 (-0.094)
    0.3%   8.9%  41.5%    58.5%  10.7%   0.3%
  4 3 21/17 6/4 -0.102 (-0.123)
    0.5%  11.0%  41.6%    58.4%  15.2%   0.6%
  5 3 23/17 -0.147 (-0.168)
    0.5%  11.4%  40.5%    59.5%  17.3%   0.7%


Move 10 White

 
Pip: 159
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 122
 

# Ply Move Equity
  1 3 16/11(2) 13/8(2) 0.217
    0.2%   9.1%  64.1%    35.9%   5.7%   0.2%
* 2 3 20/15(2) 13/8(2) 0.212 (-0.005)
    0.2%   6.7%  65.6%    34.4%   7.0%   0.3%
  3 3 16/6 13/8(2) 0.173 (-0.044)
    0.3%   9.8%  62.4%    37.6%   7.0%   0.2%
  4 3 20/10 13/8(2) 0.113 (-0.104)
    0.4%   9.7%  61.7%    38.3%  11.8%   0.5%
  5 3 13/3(2) 0.037 (-0.180)
    0.3%  10.9%  57.2%    42.8%  10.2%   0.3%


Move 11 Green

 
Pip: 139
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 122
 

# Ply Move Equity
* 1 3 8/5 6/5 -0.078
    0.4%  10.3%  39.0%    61.0%   6.6%   0.3%
  2 3 8/4 -0.115 (-0.037)
    0.3%   8.7%  37.8%    62.2%   6.3%   0.2%
  3 3 8/5 8/7 -0.184 (-0.107)
    0.3%   6.3%  35.6%    64.4%   5.9%   0.2%
  4 3 6/5 4/1 -0.213 (-0.135)
    0.2%   6.4%  34.5%    65.5%   6.4%   0.3%
  5 3 4/1 2/1 -0.222 (-0.144)
    0.2%   6.0%  34.3%    65.7%   6.5%   0.2%


Move 11 White

 
Pip: 139
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 118
 

# Ply Move Equity
* 1 3 16/10(2) 0.195
    0.1%   5.0%  64.8%    35.2%   4.5%   0.2%
  2 3 16/13(2) 13/7 0.056 (-0.138)
    0.4%   7.3%  60.3%    39.7%  11.1%   0.5%
  3 2 16/13(2) 10/7(2) -0.051 (-0.246)
    0.2%   4.8%  55.1%    44.9%   7.3%   0.2%
  4 2 16/13(2) 13/10 5/2 -0.088 (-0.283)
    0.4%   7.1%  55.4%    44.6%  15.2%   0.7%
  5 2 16/7 5/2 -0.122 (-0.317)
    0.4%   7.2%  54.2%    45.8%  15.9%   0.7%


Move 12 Green

 
Pip: 127
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 118
 

# Ply Move Equity
* 1 3 13/7 13/8 -0.145
    0.2%   4.1%  37.0%    63.0%   3.4%   0.1%
  2 3 8/2 6/1 -0.250 (-0.105)
    0.1%   4.0%  33.6%    66.4%   5.9%   0.2%
  3 3 13/7 8/3 -0.295 (-0.150)
    0.1%   3.4%  31.7%    68.3%   5.5%   0.2%
  4 3 13/2 -0.311 (-0.166)
    0.1%   3.3%  31.1%    68.9%   5.7%   0.2%
  5 2 13/7 6/1 -0.371 (-0.226)
    0.1%   3.5%  28.7%    71.3%   6.1%   0.3%


Move 12 White

 
Pip: 127
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 107
 

# Ply Move Equity
  1 3 15/9(2) 7/1(2) 0.275
    0.1%   3.2%  67.8%    32.2%   1.5%   0.1%
  2 3 15/9(2) 8/2(2) 0.264 (-0.011)
    0.1%   2.8%  67.4%    32.6%   1.3%   0.0%
* 3 3 15/3(2) 0.246 (-0.028)
    0.1%   2.3%  66.8%    33.2%   0.9%   0.1%
  4 3 15/3 8/2(2) 0.108 (-0.166)
    0.1%   3.6%  61.3%    38.7%   3.6%   0.1%
  5 2 15/3 7/1(2) 0.008 (-0.267)
    0.1%   3.4%  57.5%    42.5%   5.1%   0.2%


Move 13 Green

 
Pip: 103
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 107
 

# Ply Move Equity
* 1 3 8/4 7/1 -0.229
    0.0%   1.4%  34.2%    65.8%   3.0%   0.1%
  2 3 8/2 8/4 -0.251 (-0.021)
    0.0%   1.2%  33.3%    66.7%   3.1%   0.1%
  3 3 8/2 5/1 -0.271 (-0.041)
    0.0%   1.1%  32.6%    67.4%   3.3%   0.1%
  4 3 7/1 5/1 -0.276 (-0.047)
    0.0%   1.1%  32.3%    67.7%   3.2%   0.1%
  5 3 7/1 6/2 -0.277 (-0.047)
    0.0%   1.0%  32.3%    67.7%   3.1%   0.1%


Move 13 White

 
Pip: 103
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 97
 

# Ply Move Equity
* 1 3 10/5 10/6 0.299
    0.1%   3.4%  68.7%    31.3%   1.0%   0.0%
  2 3 10/1 0.292 (-0.007)
    0.1%   3.3%  68.4%    31.6%   1.1%   0.1%
  3 3 7/2 7/3 0.193 (-0.105)
    0.2%   3.9%  64.2%    35.8%   2.0%   0.1%
  4 2 6/1 6/2 0.059 (-0.239)
    0.1%   3.4%  59.2%    40.8%   3.6%   0.1%
  5 1 10/6 8/3 -0.066 (-0.365)
    0.1%   4.7%  53.9%    46.1%   5.6%   0.1%


Move 14 Green

 
Pip: 94
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 97
 

# Ply Move Equity
* 1 3 8/4 6/1 -0.300
    0.0%   1.5%  31.3%    68.7%   3.6%   0.1%
  2 3 6/1 5/1 -0.318 (-0.019)
    0.0%   0.9%  30.9%    69.1%   3.9%   0.1%
  3 3 6/1 6/2 -0.320 (-0.020)
    0.0%   0.9%  30.9%    69.1%   4.1%   0.1%
  4 3 8/3 6/2 -0.328 (-0.029)
    0.0%   1.2%  30.4%    69.6%   4.0%   0.1%
  5 3 8/3 5/1 -0.331 (-0.031)
    0.0%   1.0%  30.3%    69.7%   3.8%   0.1%


Move 14 White

 
Pip: 94
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 88
 

# Ply Move Equity
* 1 3 5/2 0.350
    0.1%   4.6%  70.3%    29.7%   1.3%   0.1%
  2 3 6/3 0.270 (-0.080)
    0.1%   4.1%  67.1%    32.9%   1.4%   0.1%
  3 3 8/6 8/7 0.232 (-0.119)
    0.1%   3.6%  65.6%    34.4%   0.9%   0.0%
  4 2 3/1 3/2 0.154 (-0.197)
    0.1%   3.3%  62.4%    37.6%   1.5%   0.0%
  5 2 7/5 7/6 0.144 (-0.206)
    0.1%   3.5%  62.2%    37.8%   2.4%   0.1%


Move 15 Green

 
Pip: 91
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 88
 

# Ply Move Equity
* 1 1 21/10 -0.324
    0.1%   3.8%  29.6%    70.4%   4.1%   0.1%


Move 15 White

 
Pip: 91
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 77
 

# Ply Move Equity
* 1 3 10/4* 8/4 0.293
    0.2%   3.7%  72.7%    27.3%  12.6%   0.5%
  2 3 8/2 8/4* 0.133 (-0.160)
    0.1%   2.7%  60.9%    39.1%   6.4%   0.1%
  3 1 10/4* 6/2 0.147 (-0.146)
    0.2%   4.1%  65.4%    34.6%  11.4%   0.2%
  4 1 10/4* 10/6 -0.247 (-0.539)
    0.0%   5.1%  47.3%    52.7%   9.5%   0.0%
  5 1 7/1 7/3 -0.255 (-0.548)
    0.1%   1.0%  45.9%    54.1%   1.6%   0.1%


Move 16 Green

 
Pip: 81
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 81
 

# Ply Move Equity
* 1 1 Can't move -0.861
    0.0%   0.5%   7.5%    92.5%   3.6%   0.1%


Move 16 White

 
Pip: 81
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 81
 

# Ply Move Equity
* 1 1 10/5 8/3 7/2(2) 0.865
    0.1%   4.2%  92.2%     7.8%   0.1%   0.0%
  2 1 8/3 7/2(2) 6/1 0.506 (-0.359)
    0.1%   4.3%  77.5%    22.5%   2.1%   0.1%
  3 1 7/2 6/1(3) 0.459 (-0.406)
    0.1%   2.4%  76.5%    23.5%   2.6%   0.1%
  4 1 10/5 7/2(2) 6/1 0.410 (-0.455)
    0.0%   4.4%  73.3%    26.7%   2.3%   0.0%
  5 1 10/5 8/3 7/2 6/1 0.409 (-0.456)
    0.0%   4.6%  73.3%    26.7%   2.6%   0.0%


Move 17 Green

 
Pip: 61
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 81
 

# Ply Move Equity
* 1 1 Can't move -0.898
    0.0%   0.1%   6.3%    93.7%   4.2%   0.1%


Move 17 White

 
Pip: 61
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 81
 

# Ply Move Equity
* 1 3 3/1 2/1 0.977
    0.1%   6.1%  96.2%     3.8%   0.0%   0.0%
  2 3 5/4 2/off 0.912 (-0.064)
    0.1%   5.0%  93.9%     6.1%   0.0%   0.0%
  3 3 3/off 0.851 (-0.126)
    0.1%   4.7%  91.4%     8.6%   0.0%   0.0%
  4 3 6/4 5/4 0.850 (-0.126)
    0.1%   3.5%  91.9%     8.1%   0.0%   0.0%
  5 3 6/4 3/2 0.843 (-0.134)
    0.1%   3.1%  91.8%     8.2%   0.0%   0.0%


Move 18 Green

 
Pip: 58
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 81
 

# Ply Move Equity
* 1 1 Can't move -0.989
    0.0%   0.1%   3.2%    96.8%   6.0%   0.0%


Move 18 White

 
Pip: 58
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 81
 

# Ply Move Equity
  1 3 6/2 0.981
    0.0%   4.7%  97.0%     3.0%   0.0%   0.0%
* 2 3 5/1 0.977 (-0.004)
    0.0%   5.2%  96.6%     3.4%   0.0%   0.0%
  3 3 6/3 5/4 0.959 (-0.022)
    0.0%   5.5%  95.7%     4.3%   0.0%   0.0%
  4 3 5/2 5/4 0.912 (-0.069)
    0.0%   5.4%  93.7%     6.3%   0.0%   0.0%
  5 3 4/1 4/3 0.876 (-0.105)
    0.0%   2.7%  93.4%     6.6%   0.0%   0.0%


Move 19 Green

 
Pip: 54
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 81
 

# Ply Move Equity
* 1 1 Can't move -0.959
    0.0%   0.1%   4.3%    95.7%   5.6%   0.0%


Move 19 White

 
Pip: 54
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 81
 

# Ply Move Equity
* 1 3 6/4 5/4 0.979
    0.0%   4.0%  97.2%     2.8%   0.0%   0.0%
  2 3 6/4 1/off 0.978 (-0.001)
    0.1%   6.7%  96.0%     4.0%   0.0%   0.0%
  3 3 6/3 0.934 (-0.045)
    0.0%   4.8%  94.9%     5.1%   0.0%   0.0%
  4 3 4/2 4/3 0.882 (-0.096)
    0.0%   2.5%  93.8%     6.2%   0.0%   0.0%
  5 3 5/3 1/off 0.880 (-0.099)
    0.1%   6.2%  92.0%     8.0%   0.0%   0.0%


Move 20 Green

 
Pip: 51
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 81
 

# Ply Move Equity
* 1 1 Can't move -0.965
    0.0%   0.1%   3.5%    96.5%   4.4%   0.0%


Move 20 White

 
Pip: 51
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 81
 

# Ply Move Equity
* 1 3 4/2 1/off 1.001
    0.1%   5.7%  97.4%     2.6%   0.0%   0.0%
  2 3 4/2 4/3 0.976 (-0.026)
    0.0%   4.0%  97.1%     2.9%   0.0%   0.0%
  3 3 4/1 0.965 (-0.036)
    0.0%   3.6%  96.9%     3.1%   0.0%   0.0%
  4 3 6/4 6/5 0.938 (-0.064)
    0.0%   3.0%  95.9%     4.1%   0.0%   0.0%
  5 3 5/3 5/4 0.872 (-0.130)
    0.0%   1.8%  93.6%     6.4%   0.1%   0.0%


Move 21 Green

 
Pip: 48
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 81
 

# Ply Move Equity
* 1 1 Can't move -0.989
    0.0%   0.0%   3.2%    96.8%   5.9%   0.0%


Move 21 White

 
Pip: 48
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 81
 

# Ply Move Equity
* 1 3 4/3 2/off 1.019
    0.1%   6.9%  97.6%     2.4%   0.0%   0.0%
  2 3 4/1 0.988 (-0.031)
    0.0%   4.9%  97.2%     2.8%   0.0%   0.0%
  3 3 6/4 6/5 0.974 (-0.045)
    0.1%   4.8%  96.6%     3.4%   0.0%   0.0%
  4 3 5/3 5/4 0.909 (-0.110)
    0.0%   2.8%  94.8%     5.2%   0.0%   0.0%
  5 2 3/1 3/2 0.799 (-0.220)
    0.0%   2.4%  90.2%     9.8%   0.0%   0.0%


Move 22 Green

 
Pip: 45
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 81
 

# Ply Move Equity
* 1 1 Can't move -1.011
    0.0%   0.0%   2.8%    97.2%   7.0%   0.1%


Move 22 White

 
Pip: 45
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 81
 

# Ply Move Equity
* 1 3 5/off 5/4 0.943
    0.1%   6.5%  94.5%     5.5%   0.0%   0.0%
  2 3 6/1 6/5 0.927 (-0.016)
    0.1%   5.7%  94.2%     5.8%   0.0%   0.0%
  3 1 6/off 0.357 (-0.586)
    0.1%   7.1%  69.0%    31.0%   0.0%   0.0%
  4 1 6/1 3/2 0.303 (-0.640)
    0.0%   5.3%  67.5%    32.5%   0.0%   0.0%
  5 1 5/off 3/2 0.296 (-0.647)
    0.1%   5.4%  67.2%    32.8%   0.0%   0.0%


Move 23 Green

 
Pip: 39
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 81
 

# Ply Move Equity
* 1 1 Can't move -0.965
    0.0%   0.0%   5.8%    94.2%   9.3%   0.1%


Move 23 White

 
Pip: 39
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 81
 

# Ply Move Equity
* 1 1 6/1 6/4 1.039
    0.0%   6.3%  98.8%     1.2%   0.0%   0.0%
  2 1 6/1 4/2 0.307 (-0.732)
    0.0%   5.5%  67.6%    32.4%   0.0%   0.0%
  3 1 6/1 3/1 0.307 (-0.732)
    0.0%   5.6%  67.5%    32.5%   0.0%   0.0%
  4 1 6/1 2/off -0.191 (-1.230)
    0.0%   4.7%  46.5%    53.5%   0.0%   0.0%


Move 24 Green

 
Pip: 32
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 81
 

# Ply Move Equity
* 1 1 Can't move -1.100
    0.0%   0.0%   2.1%    97.9%  13.9%   0.1%


Move 24 White

 
Pip: 32
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 81
 

# Ply Move Equity
* 1 3 4/off 1/off 1.125
    0.2%  15.3%  98.3%     1.7%   0.0%   0.0%
  2 3 4/off 4/3 1.087 (-0.038)
    0.1%   9.0%  99.6%     0.4%   0.0%   0.0%
  3 3 4/off 3/2 0.988 (-0.137)
    0.1%   8.4%  95.6%     4.4%   0.0%   0.0%
  4 1 4/off 2/1 0.408 (-0.717)
    0.1%   5.3%  72.0%    28.0%   0.0%   0.0%


Move 25 Green

 
Pip: 27
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 81
 

# Ply Move Equity
* 1 1 Can't move -1.217
    0.0%   0.0%   3.5%    96.5%  27.7%   0.3%


Move 25 White

 
Pip: 27
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 81
 

# Ply Move Equity
* 1 2 4/1 3/off(3) 1.375
    0.6%  37.5%  98.7%     1.3%   0.0%   0.0%
  2 2 4/1(3) 3/off 1.188 (-0.187)
    0.1%  18.5%  99.6%     0.4%   0.0%   0.0%
  3 1 4/1(2) 3/off(2) 0.280 (-1.095)
    0.2%  14.5%  62.3%    37.7%   0.0%   0.0%


Move 26 Green

 
Pip: 15
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 81
 

# Ply Move Equity
* 1 1 Can't move -1.595
    0.0%   0.0%   3.3%    96.7%  61.5%   1.8%


Move 26 White

 
Pip: 15
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 81
 

# Ply Move Equity
* 1 1 4/off 4/2 1.709
    1.2%  66.4%  99.6%     0.4%   0.0%   0.0%
  2 1 4/off 2/off 0.491 (-1.218)
    0.5%  22.6%  67.6%    32.4%   0.0%   0.0%


Move 27 Green

 
Pip: 9
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 81
 

# Ply Move Equity
  1 3 bar/21 10/8 -1.924
    0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  87.1%  -0.1%
* 2 3 bar/19 -1.924 (-0.000)
    0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  87.1%   0.0%
  3 3 bar/21 6/4 -1.942 (-0.018)
    0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  88.8%  -0.1%
  4 3 bar/21 4/2 -1.945 (-0.021)
    0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  89.1%  -0.1%
  5 3 bar/21 3/1 -1.947 (-0.024)
    0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  89.3%  -0.1%


Move 27 White

 
Pip: 9
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 75
 

# Ply Move Equity
* 1 1 2/off(2) 1.903
    0.0%  85.1%  100.0%     0.0%   0.0%   0.0%


Move 28 Green

 
Pip: 5
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 75
 

# Ply Move Equity
  1 3 19/13 10/9 -1.971
    0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  91.5%   0.0%
* 2 3 19/12 -1.972 (-0.001)
    0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  91.5%   0.0%
  3 3 19/13 6/5 -1.974 (-0.003)
    0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  91.7%   0.0%
  4 3 19/13 4/3 -1.974 (-0.003)
    0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  91.8%   0.0%
  5 3 19/13 2/1 -1.974 (-0.003)
    0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  91.8%   0.0%


Move 28 White

 
Pip: 5
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 68
 

# Ply Move Equity
* 1 1 2/off 1/off 1.976
    0.0%  92.0%  100.0%     0.0%   0.0%   0.0%
  2 1 2/off 1.361 (-0.615)
    0.0%  34.1%  100.0%     0.0%   0.0%   0.0%


Move 29 Green

 
Pip: 2
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 68
 

# Ply Move Equity
  1 3 10/3 -2.061
    0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%   0.0%
  2 3 10/4 3/2 -2.061 ( 0.000)
    0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%   0.0%
  3 3 10/4 6/5 -2.061 ( 0.000)
    0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%   0.0%
  4 3 12/11 10/4 -2.061 ( 0.000)
    0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%   0.0%
* 6 3 12/6 10/9 -2.061 ( 0.000)
    0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%   0.0%


Move 29 White

 
Pip: 2
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 61
 

# Ply Move Equity
* 1 1 1/off(2) 2.061
    0.0%  100.0%  100.0%     0.0%   0.0%   0.0%

Giorgos Vadiakas wins 4 points.

Game 3 detailed statistics
Player Manos Mastorakis Giorgos Vadiakas
Rating extra-terrestrial expert
Overall 0.258/0.115 5.440/1.620
Errors(blunders) 0(0) 3(1)
Checker play errors
Checker play 0.258/0.115 5.440/1.620
Errors(blunders) 0(0) 3(1)
Double errors
Overall 0.000/0.000 0.000/0.000
Missed double 0.000/0.000 0.000/0.000
Wrong double 0.000/0.000 0.000/0.000
Errors(blunders) 0(0) 0(0)
Take errors
Overall 0.000/0.000 0.000/0.000
Wrong take 0.000/0.000 0.000/0.000
Wrong pass 0.000/0.000 0.000/0.000
Errors(blunders) 0(0) 0(0)

Game 04
Match to 15. Score Green-White: 2-4


Move 1 Green

 
Pip: 167
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 167
 

# Ply Move Equity
* 1 3 24/20 13/8 0.053
    0.7%  13.9%  50.9%    49.1%  13.6%   0.6%
  2 3 13/8 13/9 0.039 (-0.014)
    0.8%  15.3%  49.9%    50.1%  14.0%   0.7%
  3 3 24/15 0.026 (-0.027)
    0.6%  12.6%  50.5%    49.5%  13.6%   0.6%
  4 3 13/4 -0.023 (-0.076)
    0.7%  14.1%  48.4%    51.6%  14.3%   0.7%
  5 3 13/8 6/2 -0.074 (-0.127)
    0.7%  13.5%  47.3%    52.7%  15.3%   0.7%


Move 1 White

 
Pip: 167
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 158
 

# Ply Move Equity
* 1 3 13/7 8/7 -0.097
    0.5%  12.2%  47.9%    52.1%  13.7%   0.6%
  2 3 13/7 6/5* -0.140 (-0.043)
    0.6%  12.3%  47.2%    52.8%  15.6%   0.8%
  3 3 24/18 6/5* -0.150 (-0.053)
    0.6%  11.5%  47.4%    52.6%  16.0%   0.8%
  4 3 24/18 24/23 -0.242 (-0.145)
    0.5%   9.7%  44.9%    55.1%  15.7%   0.7%
  5 2 13/6 -0.255 (-0.158)
    0.5%  10.6%  43.8%    56.2%  15.5%   0.8%


Move 2 Green

 
Pip: 160
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 158
 

# Ply Move Equity
* 1 3 20/14 -0.097
    0.6%  11.4%  47.6%    52.4%  15.6%   0.7%
  2 3 24/23 20/15 -0.107 (-0.009)
    0.6%  11.4%  47.4%    52.6%  16.2%   0.7%
  3 3 20/15 6/5 -0.129 (-0.031)
    0.6%  12.1%  46.9%    53.1%  17.1%   0.8%
  4 3 24/23 13/8 -0.159 (-0.062)
    0.5%  11.7%  45.8%    54.2%  15.9%   0.7%
  5 3 13/8 6/5 -0.205 (-0.107)
    0.6%  11.8%  45.0%    55.0%  17.8%   0.9%


Move 2 White

 
Pip: 160
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 152
 

# Ply Move Equity
* 1 3 24/20 13/7 -0.007
    0.5%  13.1%  50.1%    49.9%  11.8%   0.5%
  2 3 24/14 -0.070 (-0.063)
    0.5%  11.9%  48.6%    51.4%  12.8%   0.5%
  3 3 13/7 13/9 -0.072 (-0.065)
    0.5%  14.2%  47.5%    52.5%  12.3%   0.6%
  4 3 24/18 13/9 -0.090 (-0.083)
    0.5%  12.5%  48.3%    51.7%  13.8%   0.6%
  5 3 8/2 6/2 -0.097 (-0.090)
    0.6%  15.3%  46.6%    53.4%  13.1%   0.7%


Move 3 Green

 
Pip: 150
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 152
 

# Ply Move Equity
* 1 3 8/4 6/4 -0.069
    0.4%  10.8%  48.0%    52.0%  13.4%   0.5%
  2 3 14/8 -0.229 (-0.160)
    0.3%   8.4%  44.2%    55.8%  15.0%   0.5%
  3 2 24/22 14/10 -0.285 (-0.217)
    0.3%   8.3%  42.5%    57.5%  15.9%   0.6%
  4 2 24/20 6/4 -0.305 (-0.237)
    0.3%   9.0%  42.2%    57.8%  17.9%   0.8%
  5 2 14/10 6/4 -0.327 (-0.258)
    0.3%   8.6%  41.4%    58.6%  17.1%   0.8%


Move 3 White

 
Pip: 150
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 146
 

# Ply Move Equity
  1 3 24/20 13/8 0.201
    0.4%  12.0%  55.0%    45.0%   6.0%   0.2%
* 2 3 20/11* 0.199 (-0.002)
    0.7%  15.3%  56.1%    43.9%  11.6%   0.4%
  3 3 24/20 6/1* 0.058 (-0.143)
    0.4%  12.1%  50.8%    49.2%   8.0%   0.3%
  4 2 24/20 7/2 -0.044 (-0.245)
    0.4%  10.5%  48.2%    51.8%   8.9%   0.3%
  5 2 24/20 8/3 -0.134 (-0.335)
    0.3%  10.1%  45.7%    54.3%   9.8%   0.4%


Move 4 Green

 
Pip: 141
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 157
 

# Ply Move Equity
* 1 3 bar/15 -0.239
    0.4%  10.8%  42.9%    57.1%  15.2%   0.7%
  2 3 bar/21 13/7 -0.325 (-0.086)
    0.5%  11.4%  40.9%    59.1%  17.3%   0.9%
  3 2 bar/21 8/2 -0.393 (-0.154)
    0.4%  10.4%  38.8%    61.2%  18.7%   0.9%


Move 4 White

 
Pip: 141
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 147
 

# Ply Move Equity
* 1 3 13/9 11/9 0.155
    0.5%  13.5%  54.8%    45.2%  10.5%   0.4%
  2 3 24/20 13/11 0.026 (-0.129)
    0.5%  11.9%  52.3%    47.7%  13.1%   0.5%
  3 3 24/22 11/7 -0.031 (-0.186)
    0.5%  11.5%  49.9%    50.1%  12.3%   0.5%
  4 3 8/4 6/4 -0.038 (-0.193)
    0.6%  14.8%  49.2%    50.8%  13.8%   0.6%
  5 2 24/20 11/9 -0.079 (-0.233)
    0.4%  11.2%  48.9%    51.1%  13.7%   0.6%


Move 5 Green

 
Pip: 135
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 147
 

# Ply Move Equity
* 1 2 8/7(2) 6/5(2) 0.182
    0.5%  13.5%  55.3%    44.7%  13.3%   0.6%
  2 2 24/22 6/5(2) 0.020 (-0.162)
    0.4%  11.7%  50.9%    49.1%  14.2%   0.5%
  3 2 8/6 6/5(2) -0.024 (-0.207)
    0.5%  12.6%  48.8%    51.2%  13.8%   0.5%
  4 2 24/23 15/14 6/5(2) -0.030 (-0.213)
    0.4%  11.3%  49.3%    50.7%  14.0%   0.5%
  5 2 15/13 6/5(2) -0.083 (-0.265)
    0.4%  10.4%  47.3%    52.7%  12.6%   0.4%


Move 5 White

 
Pip: 135
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 143
 

# Ply Move Equity
* 1 2 24/23 6/1* -0.495
    0.5%  10.5%  37.3%    62.7%  18.8%   0.8%
  2 2 7/1* -0.736 (-0.241)
    0.4%   9.1%  33.1%    66.9%  19.6%   0.9%
  3 2 24/23 7/2 -0.781 (-0.286)
    0.4%   8.5%  33.1%    66.9%  21.3%   0.9%
  4 2 9/8 6/1* -0.852 (-0.357)
    0.4%   8.9%  31.2%    68.8%  20.3%   1.1%
  5 1 6/1* 6/5 -0.910 (-0.415)
    0.3%   8.9%  31.2%    68.8%  23.2%   1.1% 
Pip: 129
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 144
 

6. Green Double
  White Take

Cube action equityAlert: Wrong double
3-Ply Money equity: 0.321
  0.8%  18.1%  62.2%    37.8%  10.9%   0.4%
1. No double 0.509
2. Double, take 0.454 (-0.056)
3. Double, pass 1.000 (+0.491)
Proper cube action:   No double, take10%


Move 7 Green

 
Pip: 129
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 144
 

# Ply Move Equity
* 1 1 bar/22 13/8 0.345
    0.7%  18.4%  66.4%    33.6%   9.4%   0.4%
  2 1 bar/22 15/10 0.014 (-0.331)
    0.7%  15.4%  55.4%    44.6%  14.2%   0.7%
  3 1 bar/20 8/5 0.014 (-0.331)
    0.7%  15.6%  55.1%    44.9%  13.9%   0.5%
  4 1 bar/20 13/10 -0.010 (-0.355)
    0.7%  16.0%  55.2%    44.8%  17.2%   0.7%
  5 1 bar/22 7/2* -0.084 (-0.429)
    0.7%  18.2%  51.7%    48.3%  18.6%   1.1%


Move 7 White

 
Pip: 129
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 136
 

# Ply Move Equity
* 1 2 23/22 7/6 6/5(2) -0.048
    0.4%  11.1%  44.0%    56.0%  15.0%   0.5%
  2 2 7/6 6/5(3) -0.305 (-0.257)
    0.4%   9.7%  34.9%    65.1%  18.0%   0.6%
  3 2 6/4(2) -0.396 (-0.348)
    0.4%   8.4%  31.6%    68.4%  18.3%   0.7%
  4 1 9/8(2) 6/5(2) -0.418 (-0.370)
    0.3%   7.3%  30.4%    69.6%  16.9%   0.6%
  5 1 23/22 9/8 6/5(2) -0.438 (-0.390)
    0.3%   8.5%  31.7%    68.3%  22.2%   1.0%


Move 8 Green

 
Pip: 125
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 136
 

# Ply Move Equity
* 1 2 15/9 13/9 0.466
    0.5%  16.0%  71.2%    28.8%   5.1%   0.2%
  2 2 13/3* 0.132 (-0.334)
    0.7%  17.9%  58.9%    41.1%  13.3%   0.5%
  3 1 15/5 -0.062 (-0.527)
    0.5%  14.2%  51.6%    48.4%  11.2%   0.3%
  4 1 15/11 13/7 -0.066 (-0.531)
    0.5%  14.1%  51.8%    48.2%  12.2%   0.4%
  5 1 15/9 7/3* -0.147 (-0.612)
    0.6%  17.2%  49.4%    50.6%  18.6%   1.0%


Move 8 White

 
Pip: 125
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 126
 

# Ply Move Equity
  1 3 9/4(2) 8/3*(2) -0.468
    0.4%   6.8%  27.3%    72.7%  14.4%   0.6%
* 2 3 13/3*(2) -0.636 (-0.168)
    0.3%   4.3%  20.5%    79.5%  13.5%   0.5%
  3 2 13/3* 9/4(2) -0.628 (-0.160)
    0.3%   5.7%  24.4%    75.6%  21.7%   1.0%
  4 2 13/8(2) 9/4(2) -0.670 (-0.202)
    0.2%   2.6%  18.0%    82.0%  10.0%   0.3%
  5 2 13/8 8/3*(2) 6/1 -0.695 (-0.227)
    0.4%   5.1%  18.8%    81.2%  15.6%   0.7%
Alert: Blunder (0.168)


Move 9 Green

 
Pip: 105
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 129
 

# Ply Move Equity
* 1 3 bar/24*/21 0.769
    1.0%  19.7%  81.7%    18.3%   3.2%   0.3%
  2 3 bar/24* 13/10 0.593 (-0.176)
    1.0%  19.2%  74.9%    25.1%   4.6%   0.3%
  3 1 bar/24* 9/6 0.336 (-0.434)
    0.8%  20.1%  65.4%    34.6%   9.8%   0.4%
  4 1 bar/24* 8/5 0.178 (-0.591)
    0.8%  18.7%  60.2%    39.8%  12.2%   0.5%
  5 1 bar/24* 7/4 0.045 (-0.724)
    0.7%  17.3%  55.8%    44.2%  14.1%   0.6%


Move 9 White

 
Pip: 129
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 125
 

# Ply Move Equity
* 1 3 bar/22 6/5 -0.507
    0.2%   3.3%  24.4%    75.6%   9.0%   0.4%
  2 3 bar/22 3/2 -0.554 (-0.048)
    0.1%   2.4%  22.4%    77.6%   8.3%   0.4%
  3 3 bar/22 8/7 -0.582 (-0.075)
    0.2%   2.5%  21.6%    78.4%   9.4%   0.4%
  4 3 bar/22 9/8 -0.603 (-0.096)
    0.2%   2.3%  20.9%    79.1%   9.5%   0.4%
  5 3 bar/22 7/6 -0.622 (-0.116)
    0.2%   2.4%  20.4%    79.6%  10.3%   0.5%


Move 10 Green

 
Pip: 125
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 125
 

# Ply Move Equity
  1 3 13/8 13/12 0.576
    0.5%  11.1%  77.4%    22.6%   2.9%   0.2%
* 2 3 13/7 0.575 (-0.000)
    0.5%  11.6%  77.3%    22.7%   3.1%   0.2%
  3 1 9/4 9/8 0.039 (-0.536)
    0.4%   9.3%  57.9%    42.1%  10.8%   0.3%
  4 1 7/2 7/6 -0.060 (-0.635)
    0.4%  10.0%  54.4%    45.6%  13.6%   0.3%
  5 1 13/8 7/6 -0.197 (-0.772)
    0.4%   9.4%  50.5%    49.5%  18.2%   0.7%


Move 10 White

 
Pip: 125
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 119
 

# Ply Move Equity
* 1 3 9/4* 8/4 -0.520
    0.3%   4.6%  25.1%    74.9%  12.9%   0.4%
  2 3 7/2 7/3 -0.579 (-0.060)
    0.1%   1.5%  20.7%    79.3%   6.4%   0.2%
  3 3 6/1 6/2 -0.617 (-0.097)
    0.1%   1.2%  19.9%    80.1%   7.9%   0.2%
  4 3 9/4* 9/5 -0.667 (-0.148)
    0.2%   3.1%  20.1%    79.9%  14.4%   0.5%
  5 3 8/3 8/4* -0.687 (-0.167)
    0.2%   2.6%  19.2%    80.8%  13.9%   0.5%


Move 11 Green

 
Pip: 116
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 123
 

# Ply Move Equity
* 1 3 bar/23 13/8 0.519
    0.4%  11.7%  75.1%    24.9%   3.8%   0.2%
  2 3 bar/23 7/2 0.480 (-0.039)
    0.4%  11.2%  73.9%    26.1%   4.5%   0.3%
  3 1 bar/23 9/4 -0.343 (-0.862)
    0.5%  10.0%  46.1%    53.9%  24.0%   1.1%
  4 1 bar/23 6/1 -0.709 (-1.229)
    0.3%   8.0%  35.8%    64.2%  36.1%   1.7%


Move 11 White

 
Pip: 116
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 116
 

# Ply Move Equity
  1 3 9/7 8/4 -0.403
    0.2%   4.0%  28.4%    71.6%   8.9%   0.3%
  2 3 8/6 5/1 -0.417 (-0.014)
    0.2%   3.6%  27.9%    72.1%   8.5%   0.3%
  3 3 9/5 8/6 -0.420 (-0.017)
    0.2%   3.7%  27.5%    72.5%   8.2%   0.3%
  4 3 8/4 5/3 -0.442 (-0.039)
    0.2%   3.9%  27.0%    73.0%   9.4%   0.3%
* 6 3 9/3 -0.500 (-0.097)
    0.3%   4.3%  25.6%    74.4%  12.0%   0.4%


Move 12 Green

 
Pip: 110
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 116
 

# Ply Move Equity
* 1 2 8/2 7/1 0.193
    0.4%  12.4%  62.4%    37.6%   8.2%   0.5%
  2 2 8/2 4/1(2) -0.025 (-0.218)
    0.4%   9.9%  55.1%    44.9%  11.0%   0.6%
  3 1 9/6(2) 8/5 7/4 -0.119 (-0.312)
    0.5%   9.2%  50.6%    49.4%   9.0%   0.4%
  4 1 7/4 4/1(3) -0.121 (-0.314)
    0.3%   8.8%  51.2%    48.8%  10.5%   0.4%
  5 1 8/5 7/4 4/1(2) -0.122 (-0.315)
    0.4%  11.0%  51.7%    48.3%  14.7%   0.6%


Move 12 White

 
Pip: 110
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 104
 

# Ply Move Equity
* 1 2 8/2* 5/2 -0.278
    0.7%   8.9%  33.6%    66.4%  12.3%   0.4%
  2 2 8/2* 7/4 -0.443 (-0.166)
    0.5%   7.7%  28.7%    71.3%  15.9%   0.6%
  3 2 7/1 7/4 -0.444 (-0.167)
    0.2%   4.9%  28.1%    71.9%  12.5%   0.4%
  4 2 8/5 7/1 -0.472 (-0.195)
    0.2%   4.3%  27.0%    73.0%  12.3%   0.4%
  5 1 7/1 5/2* -0.525 (-0.248)
    0.3%   7.1%  28.9%    71.1%  22.8%   1.3%


Move 13 Green

 
Pip: 101
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 106
 

# Ply Move Equity
* 1 1 Can't move 0.561
    0.4%  14.1%  76.3%    23.7%   4.8%   0.6%


Move 13 White

 
Pip: 101
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 106
 

# Ply Move Equity
* 1 3 7/2 7/3 -0.536
    0.3%   5.7%  24.3%    75.7%  13.4%   0.3%
  2 3 6/1 6/2 -0.624 (-0.088)
    0.2%   3.2%  20.9%    79.1%  12.4%   0.3%
  3 2 7/2 6/2 -0.775 (-0.240)
    0.2%   3.1%  17.0%    83.0%  17.8%   0.5%
  4 2 7/3 6/1 -0.837 (-0.301)
    0.2%   3.1%  15.8%    84.2%  20.8%   0.7%
  5 2 6/1 5/1 -0.859 (-0.323)
    0.2%   1.9%  14.1%    85.9%  18.3%   0.5%


Move 14 Green

 
Pip: 92
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 106
 

# Ply Move Equity
* 1 1 Can't move 0.768
    0.4%  15.8%  83.7%    16.3%   3.1%   0.4%


Move 14 White

 
Pip: 92
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 106
 

# Ply Move Equity
* 1 3 6/3 6/4 -0.612
    0.2%   3.0%  21.1%    78.9%  11.7%   0.2%
  2 3 5/2 5/3 -0.712 (-0.101)
    0.1%   1.8%  17.7%    82.3%  12.6%   0.2%
  3 3 4/1 4/2 -0.754 (-0.142)
    0.1%   2.2%  17.1%    82.9%  15.4%   0.3%
  4 2 4/1 3/1 -0.833 (-0.221)
    0.2%   2.4%  14.6%    85.4%  17.6%   0.3%
  5 2 6/1 -0.860 (-0.248)
    0.2%   2.5%  14.5%    85.5%  19.7%   0.6%


Move 15 Green

 
Pip: 87
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 106
 

# Ply Move Equity
* 1 1 Can't move 0.837
    0.3%  14.9%  86.6%    13.4%   1.8%   0.2%


Move 15 White

 
Pip: 87
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 106
 

# Ply Move Equity
* 1 1 Can't move -0.703
    0.2%   2.6%  17.6%    82.4%  12.1%   0.2%


Move 16 Green

 
Pip: 87
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 106
 

# Ply Move Equity
* 1 2 bar/24 4/1 0.375
    0.3%  11.7%  70.4%    29.6%   8.0%   0.3%
  2 2 bar/24 5/2 0.170 (-0.205)
    0.3%  12.1%  62.9%    37.1%  12.4%   0.5%
  3 2 bar/24 9/6 0.135 (-0.239)
    0.3%  12.1%  61.4%    38.6%  12.4%   0.5%
  4 2 bar/24 7/4 -0.016 (-0.391)
    0.3%  10.8%  56.8%    43.2%  15.8%   0.7%
  5 1 bar/24 8/5 0.071 (-0.304)
    0.3%  10.9%  59.3%    40.7%  12.4%   0.6%


Move 16 White

 
Pip: 87
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 102
 

# Ply Move Equity
* 1 1 Can't move -0.325
    0.2%   5.9%  30.8%    69.2%   7.9%   0.2%


Move 17 Green

 
Pip: 87
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 102
 

# Ply Move Equity
* 1 3 24/15 0.537
    0.2%  11.3%  75.8%    24.2%   3.2%   0.1%
  2 3 24/18 4/1 0.453 (-0.084)
    0.1%   8.0%  73.2%    26.8%   1.5%   0.0%
  3 3 24/18 7/4 0.393 (-0.144)
    0.2%  11.8%  70.4%    29.6%   6.1%   0.2%
  4 2 7/1 7/4 0.269 (-0.268)
    0.3%  10.4%  65.4%    34.6%   5.1%   0.3%
  5 1 8/2 8/5 0.129 (-0.408)
    0.2%  12.1%  60.1%    39.9%   9.1%   0.3%


Move 17 White

 
Pip: 87
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 93
 

# Ply Move Equity
  1 3 5/1 5/2 -0.545
    0.1%   2.7%  24.7%    75.3%  12.9%   0.3%
* 2 3 5/1 4/1 -0.580 (-0.035)
    0.0%   1.4%  22.8%    77.2%  10.9%   0.2%


Move 18 Green

 
Pip: 80
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 93
 

# Ply Move Equity
* 1 3 8/4 8/5 0.676
    0.3%  15.7%  79.3%    20.7%   1.3%   0.1%
  2 3 15/8 0.553 (-0.123)
    0.1%   8.6%  77.3%    22.7%   1.7%   0.0%
  3 2 15/11 7/4 0.462 (-0.214)
    0.2%  10.8%  73.1%    26.9%   3.8%   0.1%
  4 2 15/11 4/1 0.411 (-0.265)
    0.1%   7.2%  71.5%    28.5%   1.0%   0.0%
  5 2 15/12 8/4 0.404 (-0.272)
    0.2%   9.9%  71.1%    28.9%   4.3%   0.1%


Move 18 White

 
Pip: 80
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 86
 

# Ply Move Equity
* 1 3 5/1 3/2 -0.622
    0.0%   0.9%  21.3%    78.7%  11.1%   0.2%
  2 3 5/1 2/1 -0.635 (-0.013)
    0.0%   1.0%  21.0%    79.0%  11.9%   0.3%
  3 3 5/1 4/3 -0.732 (-0.110)
    0.0%   1.1%  18.7%    81.3%  15.8%   0.4%


Move 19 Green

 
Pip: 75
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 86
 

# Ply Move Equity
  1 3 7/1 7/2 0.679
    0.2%  13.6%  80.1%    19.9%   0.8%   0.0%
* 2 3 15/4 0.625 (-0.054)
    0.0%   6.6%  80.9%    19.1%   0.5%   0.0%
  3 2 15/9 7/2 0.469 (-0.210)
    0.1%   8.7%  73.3%    26.7%   0.9%   0.0%
  4 1 15/10 7/1 0.330 (-0.349)
    0.1%   9.0%  67.6%    32.4%   2.2%   0.1%
  5 1 9/4 7/1 0.013 (-0.666)
    0.1%   8.3%  55.4%    44.6%   5.2%   0.2%


Move 19 White

 
Pip: 75
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 75
 

# Ply Move Equity
* 1 3 3/1 -0.636
    0.0%   0.3%  17.9%    82.1%   4.9%   0.0%
  2 3 4/2 -0.722 (-0.086)
    0.0%   0.3%  16.1%    83.9%   8.8%   0.2%


Move 20 Green

 
Pip: 73
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 75
 

# Ply Move Equity
* 1 1 7/1 7/2 0.681
    0.0%   4.7%  84.1%    15.9%   0.3%   0.0%
  2 1 9/4 7/1 0.126 (-0.554)
    0.0%   3.7%  61.8%    38.2%   3.8%   0.0%
  3 1 7/1 6/1 -0.162 (-0.843)
    0.0%   4.1%  50.6%    49.4%   8.0%   0.0%


Move 20 White

 
Pip: 73
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 64
 

# Ply Move Equity
* 1 3 22/17 -0.909
    0.0%   0.3%  11.6%    88.4%  16.6%   0.1%
  2 3 22/18 3/2 -0.947 (-0.038)
    0.0%   0.3%  10.4%    89.6%  17.6%   0.1%
  3 3 22/18 2/1 -0.949 (-0.040)
    0.0%   0.2%  10.7%    89.3%  18.3%   0.1%
  4 3 22/18 4/3 -1.048 (-0.139)
    0.0%   0.3%   8.2%    91.8%  22.2%   0.2%


Move 21 Green

 
Pip: 68
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 64
 

# Ply Move Equity
  1 3 5/3* 4/1 0.680
    0.1%  12.9%  80.3%    19.7%   0.7%   0.0%
  2 3 9/6 5/3* 0.676 (-0.004)
    0.2%  15.2%  79.5%    20.5%   1.7%   0.0%
* 3 3 6/3* 5/3 0.669 (-0.011)
    0.2%  14.8%  78.9%    21.1%   0.6%   0.0%
  4 2 5/2 4/2 0.490 (-0.189)
    0.0%   1.6%  77.2%    22.8%   0.1%   0.0%
  5 2 6/3* 6/4 0.428 (-0.252)
    0.1%   8.1%  71.7%    28.3%   0.7%   0.0%


Move 21 White

 
Pip: 71
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 59
 

# Ply Move Equity
* 1 3 bar/19*/14 0.496
    0.0%   1.6%  63.0%    37.0%   2.5%   0.1%
  2 3 bar/19* 17/12 0.460 (-0.037)
    0.1%   2.0%  62.4%    37.6%   3.1%   0.1%
Alert: Joker (1.141)


Move 22 Green

 
Pip: 60
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 78
 

# Ply Move Equity
* 1 3 bar/19 4/1 -0.218
    0.1%   2.8%  45.8%    54.2%   0.8%   0.0%
  2 3 bar/19 5/2 -0.331 (-0.114)
    0.1%   2.3%  41.4%    58.6%   1.5%   0.1%
  3 2 bar/19 9/6 -0.443 (-0.225)
    0.1%   2.8%  37.0%    63.0%   3.1%   0.1%
  4 2 bar/16 -0.462 (-0.244)
    0.1%   1.9%  35.8%    64.2%   1.4%   0.0%


Move 22 White

 
Pip: 60
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 69
 

# Ply Move Equity
* 1 2 17/13 14/6*/2 0.986
    0.1%   2.1%  85.5%    14.5%   0.4%   0.0%
  2 2 17/1 0.606 (-0.381)
    0.0%   0.4%  66.9%    33.1%   0.6%   0.0%
  3 1 17/9 14/6* 0.555 (-0.432)
    0.0%   3.2%  67.8%    32.2%   4.0%   0.0%
  4 1 17/5 14/10 0.440 (-0.546)
    0.0%   1.0%  62.4%    37.6%   0.9%   0.1%
Alert: Joker (0.683)


Move 23 Green

 
Pip: 44
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 75
 

# Ply Move Equity
* 1 1 Can't move -1.000
    0.0%   0.3%   9.0%    91.0%   3.9%   0.1% 
Pip: 44
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 2-4
Pip: 75
 

  White Double
24. Green Pass

Cube action equity
3-Ply Money equity: 0.824
  0.0%   2.6%  89.9%    10.1%   0.2%   0.0%
1. Redouble, pass 1.000
2. No redouble 0.881 (-0.119)
3. Redouble, take 1.571 (+0.571)
Proper cube action:   Redouble, pass

Giorgos Vadiakas wins 2 points.

Game 4 detailed statistics
Player Manos Mastorakis Giorgos Vadiakas
Rating world class advanced
Overall 2.811/0.801 7.001/2.597
Errors(blunders) 2(0) 3(1)
Checker play errors
Checker play 1.514/0.563 7.001/2.597
Errors(blunders) 1(0) 3(1)
Double errors
Overall 1.297/0.238 0.000/0.000
Missed double 0.000/0.000 0.000/0.000
Wrong double 1.297/0.238 0.000/0.000
Errors(blunders) 1(0) 0(0)
Take errors
Overall 0.000/0.000 0.000/0.000
Wrong take 0.000/0.000 0.000/0.000
Wrong pass 0.000/0.000 0.000/0.000
Errors(blunders) 0(0) 0(0)

Game 05
Match to 15. Score Green-White: 2-6


Move 1 White

 
Pip: 167
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 2-6
Pip: 167
 

# Ply Move Equity
* 1 3 24/13 0.024
    0.7%  12.6%  52.4%    47.6%  12.8%   0.6%
  2 3 24/18 13/8 -0.015 (-0.039)
    0.7%  13.2%  51.2%    48.8%  13.3%   0.6%
  3 3 13/7 13/8 -0.108 (-0.133)
    0.7%  14.2%  48.4%    51.6%  14.8%   0.7%
  4 2 13/2 -0.170 (-0.194)
    0.6%  13.9%  46.5%    53.5%  15.5%   0.7%
  5 2 24/18 8/3 -0.200 (-0.224)
    0.6%  11.9%  46.5%    53.5%  16.3%   0.7%


Move 2 Green

 
Pip: 156
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 2-6
Pip: 167
 

# Ply Move Equity
* 1 3 13/11 6/5 -0.089
    0.5%  12.6%  46.0%    54.0%  14.0%   0.8%
  2 3 24/23 13/11 -0.118 (-0.028)
    0.5%  11.7%  45.4%    54.6%  14.0%   0.7%
  3 3 24/21 -0.154 (-0.065)
    0.5%  10.5%  44.6%    55.4%  13.6%   0.7%
  4 3 13/10 -0.163 (-0.074)
    0.5%  11.3%  44.0%    56.0%  14.0%   0.7%
  5 3 24/22 6/5 -0.165 (-0.076)
    0.5%  11.0%  44.4%    55.6%  14.6%   0.8%


Move 2 White

 
Pip: 156
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 2-6
Pip: 164
 

# Ply Move Equity
  1 3 24/23 13/11 -0.113
    0.7%  12.2%  49.2%    50.8%  15.7%   0.6%
* 2 3 13/10 -0.115 (-0.002)
    0.7%  12.5%  48.9%    51.1%  15.3%   0.7%
  3 3 13/11 6/5 -0.128 (-0.015)
    0.7%  13.1%  49.0%    51.0%  16.2%   0.8%
  4 3 24/21 -0.154 (-0.041)
    0.6%  10.8%  48.4%    51.6%  15.9%   0.6%
  5 3 13/11 8/7 -0.210 (-0.098)
    0.7%  12.4%  46.9%    53.1%  17.2%   0.8%


Move 3 Green

 
Pip: 153
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 2-6
Pip: 164
 

# Ply Move Equity
  1 3 24/15* 0.130
    0.8%  14.2%  52.5%    47.5%  13.7%   0.7%
  2 3 24/21 11/5 0.098 (-0.031)
    0.6%  14.3%  50.9%    49.1%  11.6%   0.5%
* 3 3 24/18 8/5 0.094 (-0.036)
    0.5%  13.8%  51.3%    48.7%  12.4%   0.6%
  4 3 13/10 11/5 0.079 (-0.050)
    0.6%  15.6%  49.8%    50.2%  12.3%   0.6%
  5 3 13/7 8/5 0.064 (-0.066)
    0.6%  15.6%  49.6%    50.4%  12.9%   0.7%


Move 3 White

 
Pip: 153
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 2-6
Pip: 155
 

# Ply Move Equity
  1 3 24/22 13/10 -0.164
    0.4%   9.8%  47.6%    52.4%  13.9%   0.5%
* 2 3 13/11 10/7* -0.276 (-0.112)
    0.6%  11.7%  45.1%    54.9%  17.4%   0.8%
  3 3 24/22 10/7* -0.293 (-0.129)
    0.5%  10.8%  44.5%    55.5%  17.0%   0.8%
  4 3 13/10 8/6 -0.303 (-0.138)
    0.4%   9.1%  43.6%    56.4%  15.0%   0.6%
  5 3 24/21 10/8 -0.320 (-0.156)
    0.4%   9.4%  44.2%    55.8%  16.7%   0.7%
Alert: Blunder (0.112)


Move 4 Green

 
Pip: 148
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 2-6
Pip: 162
 

# Ply Move Equity
* 1 3 bar/21 13/11 0.059
    0.6%  13.9%  50.2%    49.8%  13.1%   0.6%
  2 3 bar/23 13/9 0.027 (-0.032)
    0.6%  15.3%  49.0%    51.0%  14.6%   0.8%
  3 3 bar/21 11/9 0.018 (-0.040)
    0.6%  14.1%  49.1%    50.9%  14.0%   0.7%
  4 3 bar/21 24/22 -0.005 (-0.064)
    0.6%  13.0%  49.0%    51.0%  14.4%   0.7%
  5 3 bar/23 11/7 -0.038 (-0.097)
    0.6%  14.2%  47.4%    52.6%  14.7%   0.8%


Move 4 White

 
Pip: 148
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 2-6
Pip: 156
 

# Ply Move Equity
* 1 3 13/8 11/7 -0.096
    0.5%  11.0%  48.9%    51.1%  13.0%   0.5%
  2 3 11/7 6/1* -0.218 (-0.122)
    0.5%  11.3%  45.7%    54.3%  15.1%   0.6%
  3 2 8/3 7/3 -0.251 (-0.155)
    0.5%  11.2%  44.8%    55.2%  16.0%   0.7%
  4 2 7/2 6/2 -0.278 (-0.182)
    0.5%  10.9%  44.0%    56.0%  16.0%   0.7%
  5 2 11/7 8/3 -0.288 (-0.192)
    0.4%  10.1%  44.2%    55.8%  16.6%   0.7%


Move 5 Green

 
Pip: 139
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 2-6
Pip: 156
 

# Ply Move Equity
  1 3 21/15 6/5 -0.043
    0.4%  11.8%  48.1%    51.9%  14.1%   0.6%
* 2 3 13/7 8/7 -0.074 (-0.031)
    0.5%  13.0%  47.1%    52.9%  15.6%   0.9%
  3 3 21/14 -0.079 (-0.036)
    0.4%  11.5%  46.9%    53.1%  14.1%   0.6%
  4 3 21/15 11/10 -0.101 (-0.058)
    0.5%  11.7%  46.7%    53.3%  15.4%   0.7%
  5 3 24/23 21/15 -0.113 (-0.070)
    0.4%  10.8%  46.5%    53.5%  15.2%   0.7%


Move 5 White

 
Pip: 139
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 2-6
Pip: 149
 

# Ply Move Equity
* 1 2 24/17* 0.245
    0.9%  14.4%  58.4%    41.6%  10.7%   0.4%
  2 2 8/4* 7/4 -0.030 (-0.276)
    0.9%  16.5%  49.9%    50.1%  14.6%   0.7%
  3 2 8/4*/1* -0.095 (-0.340)
    0.8%  15.7%  48.4%    51.6%  15.2%   0.7%
  4 1 24/21 8/4* -0.155 (-0.400)
    0.6%  12.3%  48.0%    52.0%  16.5%   0.6%
  5 1 13/10 8/4* -0.330 (-0.575)
    0.8%  12.9%  43.4%    56.6%  20.0%   0.9%


Move 6 Green

 
Pip: 132
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 2-6
Pip: 166
 

# Ply Move Equity
* 1 1 bar/21 11/8* 0.038
    0.5%  14.1%  48.9%    51.1%  11.7%   0.6%
  2 1 bar/21 6/3 -0.391 (-0.429)
    0.3%   7.6%  36.6%    63.4%  10.8%   0.6%
  3 1 bar/21 7/4 -0.449 (-0.487)
    0.2%   7.7%  34.7%    65.3%  11.2%   0.7%
  4 1 bar/21 5/2 -0.488 (-0.527)
    0.3%   7.7%  33.9%    66.1%  13.0%   0.7%
  5 1 bar/21 24/21 -0.492 (-0.531)
    0.2%   5.8%  32.7%    67.3%   7.9%   0.4%


Move 6 White

 
Pip: 140
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 2-6
Pip: 159
 

# Ply Move Equity
* 1 3 bar/16 0.031
    0.6%  10.4%  53.6%    46.4%  13.1%   0.4%
  2 3 bar/21 6/1* -0.122 (-0.154)
    0.7%  11.2%  49.3%    50.7%  15.5%   0.6%
  3 2 bar/21 13/8 -0.132 (-0.163)
    0.7%  11.4%  48.7%    51.3%  15.8%   0.6%
  4 2 bar/21 8/3 -0.174 (-0.206)
    0.7%  11.3%  47.8%    52.2%  17.1%   0.7%
  5 1 bar/21 7/2 -0.783 (-0.815)
    0.6%  10.1%  36.9%    63.1%  27.7%   1.3%


Move 7 Green

 
Pip: 131
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 2-6
Pip: 159
 

# Ply Move Equity
* 1 3 11/5 8/3 -0.436
    0.3%   7.8%  34.8%    65.2%   8.9%   0.5%
  2 3 11/5 7/2 -0.467 (-0.030)
    0.3%   7.9%  33.9%    66.1%   9.3%   0.6%
  3 3 8/2 7/2 -0.472 (-0.036)
    0.3%   8.0%  34.3%    65.7%  10.8%   0.7%
  4 3 7/1 6/1 -0.494 (-0.057)
    0.3%   8.4%  33.9%    66.1%  12.4%   0.7%
  5 3 11/5 6/1 -0.508 (-0.072)
    0.2%   7.5%  33.2%    66.8%  10.1%   0.6%


Move 7 White

 
Pip: 131
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 2-6
Pip: 148
 

# Ply Move Equity
* 1 3 8/2(2) 7/1*(2) 0.427
    0.7%  14.7%  62.8%    37.2%   8.2%   0.3%
  2 3 16/10 13/7(3) 0.360 (-0.067)
    0.5%  10.3%  61.0%    39.0%   8.5%   0.2%
  3 3 13/1*(2) 0.351 (-0.076)
    0.8%  15.2%  60.4%    39.6%   9.6%   0.3%
  4 2 16/10 13/7 8/2(2) 0.293 (-0.134)
    0.7%  13.9%  59.9%    40.1%  10.1%   0.3%
  5 1 13/7(3) 7/1* 0.136 (-0.291)
    0.6%  11.3%  55.8%    44.2%  10.8%   0.4%


Move 8 Green

 
Pip: 107
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 2-6
Pip: 149
 

# Ply Move Equity
  1 3 bar/15 -0.503
    0.2%   6.8%  35.3%    64.7%  14.1%   0.5%
* 2 3 bar/21 7/1 -0.573 (-0.070)
    0.2%   5.8%  32.1%    67.9%  10.2%   0.4%
  3 2 bar/21 13/7 -0.808 (-0.305)
    0.2%   5.0%  29.5%    70.5%  15.7%   0.8%


Move 8 White

 
Pip: 107
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 2-6
Pip: 139
 

# Ply Move Equity
* 1 2 16/11 13/8(3) 0.930
    0.4%  12.2%  77.6%    22.4%   3.0%   0.1%
  2 2 16/6 13/3 0.747 (-0.184)
    0.3%  10.9%  71.1%    28.9%   4.4%   0.1%
  3 2 16/6 13/8(2) 0.727 (-0.203)
    0.4%  14.5%  70.0%    30.0%   5.1%   0.2%
  4 2 13/8(3) 8/3 0.726 (-0.204)
    0.4%  14.2%  68.8%    31.2%   5.2%   0.2%
  5 2 16/11 13/8(2) 8/3 0.658 (-0.272)
    0.6%  17.9%  67.7%    32.3%   7.3%   0.2%


Move 9 Green

 
Pip: 87
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 2-6
Pip: 139
 

# Ply Move Equity
  1 3 6/1 5/4 -1.000
    0.0%   1.3%  19.4%    80.6%   8.6%   0.1%
  2 3 13/12 6/1 -1.000 (-0.000)
    0.0%   1.3%  19.3%    80.7%   8.7%   0.1%
  3 3 7/1 -1.000 (-0.000)
    0.0%   1.1%  18.2%    81.8%   7.9%   0.1%
  4 3 6/1 3/2 -1.000 (-0.000)
    0.0%   1.3%  18.4%    81.6%   8.5%   0.1%
* 6 3 21/20 6/1 -1.000 (-0.000)
    0.0%   1.7%  21.7%    78.3%  15.6%   0.2%


Move 9 White

 
Pip: 87
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 2-6
Pip: 133
 


Cube action equityAlert: Missed double
3-Ply Money equity: 0.709
  0.2%  15.5%  78.5%    21.5%   1.7%   0.0%
1. Double, pass 1.000
2. No double 0.958 (-0.042)
3. Double, take 1.274 (+0.274)
Proper cube action:   Double, pass

# Ply Move Equity
* 1 1 11/6 8/2 0.887
    0.2%   9.1%  80.3%    19.7%   0.8%   0.0%
  2 1 11/5* 6/1 0.577 (-0.310)
    0.2%  16.0%  67.6%    32.4%   6.6%   0.0%
  3 1 8/2 8/3 0.473 (-0.414)
    0.4%  17.3%  63.6%    36.4%   6.8%   0.1%
  4 1 11/5* 8/3 0.454 (-0.433)
    0.2%  20.0%  64.3%    35.7%  11.7%   0.0%
  5 1 8/2 6/1 0.377 (-0.510)
    0.3%  13.3%  61.8%    38.2%   7.1%   0.1%


Move 10 Green

 
Pip: 76
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 2-6
Pip: 133
 

# Ply Move Equity
  1 3 20/10 13/8(2) -1.000
    0.0%   0.5%  18.6%    81.4%   2.5%   0.0%
  2 3 20/15 13/8(2) 8/3 -1.000 (-0.000)
    0.0%   0.4%  18.6%    81.4%   2.7%   0.0%
* 3 3 13/8(2) 8/3 7/2 -1.000 (-0.000)
    0.0%   0.7%  20.2%    79.8%   6.2%   0.0%
  4 3 20/10 13/3 -1.000 (-0.000)
    0.0%   0.5%  18.4%    81.6%   2.7%   0.0%
  5 3 20/10 13/8 7/2 -1.000 (-0.000)
    0.0%   0.6%  18.4%    81.6%   3.1%   0.0%


Move 10 White

 
Pip: 76
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 2-6
Pip: 113
 

# Ply Move Equity
* 1 2 8/6 2/1 0.980
    0.0%   4.4%  77.2%    22.8%   0.6%   0.0%
  2 2 6/5*/3 0.573 (-0.408)
    0.2%   9.7%  67.2%    32.8%   4.5%   0.1%
  3 1 8/5* 0.377 (-0.603)
    0.1%   9.3%  63.2%    36.8%   7.1%   0.0%
  4 1 8/6 8/7 0.123 (-0.858)
    0.1%   3.4%  55.6%    44.4%   5.3%   0.0%


Move 11 Green

 
Pip: 73
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 2-6
Pip: 113
 

# Ply Move Equity
  1 3 20/15 6/4 -1.000
    0.0%   0.6%  21.4%    78.6%   2.5%   0.0%
  2 3 20/13 -1.000 (-0.000)
    0.0%   0.5%  20.4%    79.6%   2.3%   0.0%
  3 3 8/3 6/4 -1.000 (-0.000)
    0.0%   0.7%  21.1%    78.9%   5.5%   0.0%
  4 3 20/15 8/6 -1.000 (-0.000)
    0.0%   0.5%  19.3%    80.7%   2.2%   0.0%
* 7 3 8/1 -1.000 (-0.000)
    0.0%   0.5%  19.6%    80.4%   5.5%   0.0%


Move 11 White

 
Pip: 73
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 2-6
Pip: 106
 


Cube action equityAlert: Missed double
3-Ply Money equity: 0.658
  0.0%   5.5%  80.4%    19.6%   0.5%   0.0%
1. Double, pass 1.000
2. No double 0.943 (-0.057)
3. Double, take 1.196 (+0.196)
Proper cube action:   Double, pass

# Ply Move Equity
* 1 1 8/2 6/1 0.869
    0.0%   4.1%  81.0%    19.0%   0.6%   0.0%
  2 1 8/2 8/3 0.173 (-0.696)
    0.0%   3.7%  57.5%    42.5%   5.8%   0.0%


Move 12 Green

 
Pip: 62
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 2-6
Pip: 106
 

# Ply Move Equity
* 1 3 20/15 6/2 -1.000
    0.0%   0.5%  20.0%    80.0%   2.3%   0.0%
  2 3 20/11 -1.000 (-0.000)
    0.0%   0.6%  18.9%    81.1%   2.1%   0.0%
  3 3 21/16 6/2 -1.000 (-0.000)
    0.0%   1.3%  21.0%    79.0%   9.1%   0.1%
  4 3 21/12 -1.000 (-0.000)
    0.0%   1.1%  19.6%    80.4%   7.7%   0.1%
  5 3 20/15 5/1 -1.000 (-0.000)
    0.0%   0.4%  16.8%    83.2%   3.0%   0.0% 
Pip: 62
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 2-6
Pip: 97
 

  White Double
13. Green Pass

Cube action equity
3-Ply Money equity: 0.623
  0.0%   2.3%  80.3%    19.7%   0.5%   0.0%
1. Double, pass 1.000
2. No double 0.855 (-0.145)
3. Double, take 1.126 (+0.126)
Proper cube action:   Double, pass

Giorgos Vadiakas wins 1 point.

Game 5 detailed statistics
Player Manos Mastorakis Giorgos Vadiakas
Rating advanced intermediate
Overall 6.219/0.574 10.677/0.986
Errors(blunders) 3(0) 3(1)
Checker play errors
Checker play 6.219/0.574 5.213/0.481
Errors(blunders) 3(0) 1(1)
Double errors
Overall 0.000/0.000 5.464/0.505
Missed double 0.000/0.000 5.464/0.505
Wrong double 0.000/0.000 0.000/0.000
Errors(blunders) 0(0) 2(0)
Take errors
Overall 0.000/0.000 0.000/0.000
Wrong take 0.000/0.000 0.000/0.000
Wrong pass 0.000/0.000 0.000/0.000
Errors(blunders) 0(0) 0(0)

Game 06
Match to 15. Score Green-White: 2-7


Move 1 White

 
Pip: 167
Game 6
15 point match

Green-White:
Score 2-7
Pip: 167
 

# Ply Move Equity
* 1 3 8/4 6/4 0.099
    0.8%  17.0%  53.6%    46.4%  12.6%   0.6%
  2 3 24/20 13/11 -0.042 (-0.141)
    0.8%  14.2%  50.5%    49.5%  14.1%   0.7%
  3 3 13/9 13/11 -0.050 (-0.149)
    0.8%  15.6%  49.7%    50.3%  14.1%   0.8%
  4 3 24/22 13/9 -0.051 (-0.150)
    0.7%  14.6%  50.1%    49.9%  14.1%   0.7%
  5 2 24/20 24/22 -0.087 (-0.186)
    0.6%  12.5%  49.3%    50.7%  14.0%   0.6%


Move 2 Green

 
Pip: 161
Game 6
15 point match

Green-White:
Score 2-7
Pip: 167
 

# Ply Move Equity
* 1 2 8/5 6/5 0.018
    0.8%  15.0%  49.1%    50.9%  16.0%   0.9%
  2 2 24/23 13/10 -0.206 (-0.224)
    0.6%  11.7%  43.8%    56.2%  18.7%   0.9%
  3 2 13/10 6/5 -0.229 (-0.247)
    0.7%  11.7%  43.2%    56.8%  19.1%   1.2%
  4 2 24/20 -0.236 (-0.254)
    0.6%  11.1%  43.3%    56.7%  19.3%   0.9%
  5 2 13/9 -0.241 (-0.260)
    0.6%  11.7%  42.6%    57.4%  18.5%   1.1%


Move 2 White

 
Pip: 161
Game 6
15 point match

Green-White:
Score 2-7
Pip: 163
 

# Ply Move Equity
* 1 2 8/5 6/5 0.051
    1.0%  18.2%  52.5%    47.5%  14.4%   0.9%
  2 2 24/23 13/10 -0.127 (-0.178)
    0.9%  15.2%  48.3%    51.7%  16.5%   0.9%
  3 2 24/21 24/23 -0.137 (-0.188)
    0.8%  14.3%  48.1%    51.9%  16.3%   0.8%
  4 2 13/9 -0.139 (-0.190)
    0.9%  15.4%  47.6%    52.4%  15.9%   0.8%
  5 2 24/21 6/5 -0.210 (-0.261)
    0.7%  13.7%  46.8%    53.2%  18.3%   1.1%


Move 3 Green

 
Pip: 157
Game 6
15 point match

Green-White:
Score 2-7
Pip: 163
 

# Ply Move Equity
* 1 1 24/17* 0.196
    1.2%  16.3%  54.1%    45.9%  15.0%   0.7%
  2 1 13/7 8/7 -0.129 (-0.325)
    0.9%  14.1%  45.3%    54.7%  19.0%   1.1%
  3 1 24/18 24/23 -0.209 (-0.405)
    0.9%  12.2%  44.7%    55.3%  22.3%   1.2%
  4 1 24/18 6/5 -0.218 (-0.414)
    0.9%  12.5%  44.2%    55.8%  22.3%   1.3%
  5 1 13/7 6/5 -0.289 (-0.485)
    0.7%  12.7%  41.3%    58.7%  21.3%   1.3%


Move 3 White

 
Pip: 174
Game 6
15 point match

Green-White:
Score 2-7
Pip: 156
 

# Ply Move Equity
  1 3 bar/23 24/23 -0.275
    0.6%  13.8%  43.9%    56.1%  16.1%   1.1%
* 2 3 bar/22 -0.280 (-0.005)
    0.7%  13.8%  44.2%    55.8%  16.6%   1.2%
  3 3 bar/23 6/5 -0.319 (-0.045)
    0.6%  13.6%  43.4%    56.6%  17.4%   1.2%
  4 3 bar/24 13/11 -0.409 (-0.134)
    0.7%  12.8%  41.8%    58.2%  19.2%   1.6%
  5 3 bar/24 6/4 -0.416 (-0.141)
    0.7%  13.1%  41.3%    58.7%  18.9%   1.5%


Move 4 Green

 
Pip: 171
Game 6
15 point match

Green-White:
Score 2-7
Pip: 156
 

# Ply Move Equity
* 1 3 17/11 13/11 0.299
    1.1%  16.1%  57.1%    42.9%  12.6%   0.6%
  2 3 24/22 17/11 0.230 (-0.069)
    1.2%  16.4%  55.2%    44.8%  14.6%   0.7%
  3 2 13/5 0.070 (-0.229)
    1.1%  15.8%  50.6%    49.4%  16.7%   0.8%
  4 2 17/9 0.048 (-0.251)
    1.0%  14.8%  50.3%    49.7%  16.5%   0.9%
  5 2 24/18 17/15 -0.011 (-0.310)
    1.1%  13.4%  49.9%    50.1%  19.4%   0.9%


Move 4 White

 
Pip: 171
Game 6
15 point match

Green-White:
Score 2-7
Pip: 148
 

# Ply Move Equity
* 1 2 24/18(2) 13/7(2) 0.254
    0.7%  16.6%  57.8%    42.2%  10.1%   0.4%
  2 2 24/18(2) 22/10 0.046 (-0.208)
    0.4%  11.6%  51.6%    48.4%   8.7%   0.3%
  3 2 22/10 13/7(2) 0.039 (-0.216)
    0.9%  17.4%  51.8%    48.2%  13.3%   0.8%
  4 2 13/1*(2) -0.048 (-0.302)
    0.9%  21.1%  48.1%    51.9%  14.0%   0.9%
  5 2 24/18 22/16 13/7(2) -0.161 (-0.416)
    0.8%  15.1%  48.4%    51.6%  18.8%   1.0%
Alert: Joker (0.551)


Move 5 Green

 
Pip: 147
Game 6
15 point match

Green-White:
Score 2-7
Pip: 148
 

# Ply Move Equity
* 1 3 13/9(2) 8/4(2) -0.089
    0.5%  13.7%  45.6%    54.4%  14.9%   0.6%
  2 3 13/5 8/4(2) -0.152 (-0.062)
    0.5%  12.8%  43.8%    56.2%  14.7%   0.6%
  3 3 8/4(2) 6/2(2) -0.162 (-0.072)
    0.5%  12.9%  43.8%    56.2%  15.6%   0.6%
  4 3 13/9(2) 6/2(2) -0.180 (-0.090)
    0.5%  12.4%  43.2%    56.8%  15.0%   0.6%
  5 3 13/9(4) -0.195 (-0.106)
    0.4%  10.7%  43.0%    57.0%  13.2%   0.5%


Move 5 White

 
Pip: 147
Game 6
15 point match

Green-White:
Score 2-7
Pip: 132
 

# Ply Move Equity
  1 3 13/6 -0.026
    0.6%  15.2%  51.5%    48.5%  15.6%   0.6%
* 2 3 13/7 6/5 -0.033 (-0.006)
    0.7%  15.5%  51.4%    48.6%  16.1%   0.7%
  3 1 7/1* 7/6 -0.350 (-0.324)
    0.4%  12.8%  42.8%    57.2%  19.1%   0.8%