Alexandros Kolonias (Green) vs. Takis Chatzelis (White)
15 point Match
Game 01 Match to 15. Score Green-White: 0-0
Move 1
White
Pip: 167
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 167
#PlyMoveEquity
*138/3 6/3 0.078
   0.8%  16.1%  51.6%    48.4%  13.6%   0.7%
2324/21 13/8 0.038 (-0.040)
   0.7%  14.0%  51.0%    49.0%  13.6%   0.6%
3313/8 13/10-0.001 (-0.079)
   0.8%  14.9%  49.6%    50.4%  14.2%   0.7%
4324/16-0.008 (-0.086)
   0.6%  12.7%  50.1%    49.9%  13.9%   0.6%
5313/5-0.029 (-0.107)
   0.7%  14.4%  48.9%    51.1%  14.4%   0.8%
Move 3
Green
Pip: 159
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 167
#PlyMoveEquity
*1324/13-0.120
   0.6%  10.9%  47.9%    52.1%  16.1%   0.7%
2324/18 13/8-0.185 (-0.066)
   0.6%  11.6%  46.4%    53.6%  18.3%   0.9%
3313/7 13/8-0.247 (-0.128)
   0.6%  12.5%  44.0%    56.0%  18.2%   1.1%
4213/2-0.286 (-0.167)
   0.6%  11.9%  42.7%    57.3%  18.8%   1.0%
5224/18 8/3-0.355 (-0.236)
   0.6%  10.8%  42.4%    57.6%  22.9%   1.1%
Move 3
White
Pip: 159
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 156
#PlyMoveEquity
*1324/13 0.117
   0.6%  12.9%  52.8%    47.2%  10.0%   0.4%
2324/18 13/8 0.102 (-0.015)
   0.7%  14.5%  52.1%    47.9%  11.2%   0.5%
3313/7 6/1* 0.027 (-0.091)
   0.7%  17.4%  48.9%    51.1%  12.5%   0.7%
4313/7 13/8 0.021 (-0.096)
   0.6%  16.1%  48.8%    51.2%  11.5%   0.6%
5324/18 6/1*-0.001 (-0.118)
   0.6%  14.3%  49.2%    50.8%  12.6%   0.6%
Move 5
Green
Pip: 148
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 156
#PlyMoveEquity
*1324/15-0.187
   0.4%   7.3%  46.1%    53.9%  13.5%   0.6%
2324/18 13/10-0.271 (-0.083)
   0.4%   8.4%  44.0%    56.0%  16.3%   0.7%
3324/21 13/7-0.278 (-0.090)
   0.4%   9.9%  43.4%    56.6%  16.0%   0.7%
4313/4-0.278 (-0.090)
   0.4%   9.6%  42.6%    57.4%  14.8%   0.7%
5313/7 13/10-0.306 (-0.118)
   0.5%  10.5%  42.3%    57.7%  16.1%   0.8%
Move 5
White
Pip: 148
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 147
#PlyMoveEquity
1324/20 13/7 0.102
   0.5%  10.7%  52.0%    48.0%   6.8%   0.3%
*2313/7 13/9 0.102 (-0.000)
   0.5%  11.0%  51.7%    48.3%   6.4%   0.3%
3324/18 13/9 0.031 (-0.071)
   0.4%   9.1%  50.5%    49.5%   7.6%   0.4%
4313/7 8/4 0.025 (-0.077)
   0.4%  10.2%  49.6%    50.4%   7.1%   0.4%
538/2 6/2 0.006 (-0.096)
   0.4%  10.0%  49.0%    51.0%   7.1%   0.3%
Move 7
Green
Pip: 138
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 147
#PlyMoveEquity
1315/9 13/10-0.143
   0.3%   6.5%  47.4%    52.6%  11.0%   0.5%
*2315/6-0.193 (-0.050)
   0.3%   4.7%  45.2%    54.8%   9.4%   0.4%
3215/9 6/3-0.339 (-0.196)
   0.3%   5.8%  42.1%    57.9%  16.3%   0.7%
4213/4-0.374 (-0.231)
   0.3%   6.1%  41.2%    58.8%  17.3%   0.7%
5215/9 8/5-0.437 (-0.294)
   0.3%   5.8%  39.3%    60.7%  17.9%   0.8%
Move 7
White
Pip: 138
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 138
#PlyMoveEquity
*138/5 6/5 0.098
   0.4%   9.6%  51.4%    48.6%   4.6%   0.3%
2313/10 6/5 0.090 (-0.008)
   0.4%  10.1%  51.2%    48.8%   5.2%   0.3%
3313/9 0.057 (-0.041)
   0.4%   8.8%  50.4%    49.6%   4.9%   0.2%
437/4 6/5 0.045 (-0.054)
   0.4%   9.4%  50.0%    50.0%   5.6%   0.3%
5313/10 8/7 0.042 (-0.056)
   0.4%   8.9%  49.9%    50.1%   5.1%   0.3%
Move 9
Green
Pip: 134
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 138
#PlyMoveEquity
*1313/7(4) 0.623
   0.3%   6.5%  69.0%    31.0%   4.0%   0.2%
2313/1*(2) 0.544 (-0.080)
   0.4%   8.8%  66.2%    33.8%   4.6%   0.2%
3213/7(2) 8/2(2) 0.283 (-0.340)
   0.3%   6.7%  59.9%    40.1%   6.9%   0.3%
4113/7(3) 8/2 0.132 (-0.491)
   0.4%   7.0%  55.5%    44.5%   9.3%   0.4%
5113/7(3) 7/1* 0.050 (-0.573)
   0.4%   8.4%  52.1%    47.9%   9.4%   0.4%
Alert: Joker (0.658)
Move 9
White
Pip: 134
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 114
#PlyMoveEquity
1313/11 8/7-0.692
   0.2%   4.1%  29.9%    70.1%   7.4%   0.3%
2313/11 6/5-0.707 (-0.016)
   0.2%   4.0%  29.9%    70.1%   8.3%   0.4%
3313/11 9/8-0.720 (-0.029)
   0.1%   3.7%  29.1%    70.9%   6.9%   0.3%
4313/10-0.722 (-0.030)
   0.1%   4.1%  29.1%    70.9%   7.3%   0.3%
*538/7 6/4-0.727 (-0.035)
   0.2%   4.2%  29.3%    70.7%   8.3%   0.4%
Pip: 131
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 114
11. Green Double
  White Take
Cube action equity
3-PlyMoney equity: 0.459
  0.3%   7.9%  71.0%    29.0%   4.1%   0.2%
1.Double, take 0.736
2.No double 0.736(-0.000)
3.Double, pass 1.000(+0.264)
Proper cube action:  Optional double, take
Move 12
Green
Pip: 131
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 114
#PlyMoveEquity
*137/6 6/5(3) 0.639
   0.4%  11.0%  80.5%    19.5%   2.3%   0.1%
236/5(4) 0.559 (-0.080)
   0.4%   9.6%  77.9%    22.1%   2.5%   0.1%
338/7 6/5(3) 0.555 (-0.084)
   0.4%  10.1%  77.6%    22.4%   2.8%   0.1%
436/4(2) 0.543 (-0.097)
   0.4%   9.0%  77.4%    22.6%   2.6%   0.1%
538/6 6/5(2) 0.510 (-0.129)
   0.4%   9.6%  76.0%    24.0%   3.0%   0.1%
Move 12
White
Pip: 131
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 110
#PlyMoveEquity
*1313/4-0.550
   0.1%   2.6%  22.3%    77.7%   9.3%   0.3%
2324/15-0.572 (-0.023)
   0.1%   1.1%  20.5%    79.5%   6.0%   0.2%
3313/7 13/10-0.573 (-0.023)
   0.1%   2.8%  22.0%    78.0%  10.9%   0.4%
4313/7 9/6-0.597 (-0.047)
   0.1%   2.4%  20.8%    79.2%  10.1%   0.3%
539/3 7/4-0.599 (-0.049)
   0.1%   2.4%  21.1%    78.9%  11.0%   0.4%
Move 14
Green
Pip: 122
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 110
#PlyMoveEquity
*138/4 7/4 0.684
   0.4%  10.7%  82.3%    17.7%   1.7%   0.1%
237/3 6/3 0.667 (-0.016)
   0.3%   9.0%  82.3%    17.7%   1.5%   0.1%
326/2 5/2 0.435 (-0.249)
   0.4%   7.5%  73.5%    26.5%   2.7%   0.1%
4213/9 13/10 0.345 (-0.339)
   0.3%   6.5%  69.9%    30.1%   3.8%   0.2%
518/1* 0.143 (-0.541)
   0.3%   8.2%  62.6%    37.4%   6.9%   0.2%
Move 14
White
Pip: 122
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 103
#PlyMoveEquity
*1313/8 9/6-0.623
   0.1%   1.9%  19.3%    80.7%   8.8%   0.2%
2313/5-0.649 (-0.026)
   0.1%   1.9%  18.7%    81.3%  10.0%   0.3%
3313/10 9/4-0.652 (-0.030)
   0.1%   2.0%  18.8%    81.2%  10.5%   0.3%
439/6 7/2-0.660 (-0.037)
   0.1%   2.2%  19.0%    81.0%  12.1%   0.3%
5313/8 7/4-0.661 (-0.038)
   0.1%   2.2%  19.1%    80.9%  12.3%   0.4%
Move 16
Green
Pip: 114
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 103
#PlyMoveEquity
*138/3 6/3 0.747
   0.3%  10.9%  84.8%    15.2%   1.8%   0.1%
2313/8 13/10 0.725 (-0.021)
   0.2%   6.2%  85.7%    14.3%   0.7%   0.0%
3113/5 0.362 (-0.385)
   0.3%   7.2%  71.1%    28.9%   3.8%   0.2%
4113/10 6/1* 0.328 (-0.419)
   0.4%  12.3%  69.4%    30.6%   8.6%   0.4%
518/3 8/5 0.166 (-0.581)
   0.3%   7.9%  63.6%    36.4%   6.9%   0.2%
Move 16
White
Pip: 114
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 95
#PlyMoveEquity
*138/5 7/2-0.797
   0.1%   1.8%  14.0%    86.0%  13.4%   0.4%
237/2 7/4-0.797 (-0.000)
   0.1%   2.1%  14.0%    86.0%  13.8%   0.4%
3313/8 13/10-0.800 (-0.003)
   0.1%   0.7%  10.9%    89.1%   5.6%   0.2%
438/3 7/4-0.807 (-0.010)
   0.1%   1.6%  13.4%    86.6%  12.9%   0.3%
538/5 6/1-0.819 (-0.022)
   0.1%   1.6%  13.3%    86.7%  14.0%   0.3%
Move 18
Green
Pip: 106
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 95
#PlyMoveEquity
*138/4 0.768
   0.3%  10.8%  85.8%    14.2%   1.3%   0.1%
236/3 5/4 0.737 (-0.032)
   0.3%  10.0%  85.0%    15.0%   2.0%   0.1%
338/7 6/3 0.723 (-0.045)
   0.3%   9.4%  84.5%    15.5%   1.4%   0.1%
428/5 6/5 0.541 (-0.228)
   0.2%   7.0%  78.0%    22.0%   1.8%   0.1%
5213/10 5/4 0.453 (-0.315)
   0.5%  10.8%  75.0%    25.0%   7.7%   0.5%
Move 18
White
Pip: 106
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 91
#PlyMoveEquity
*137/1 6/1-0.718
   0.1%   2.0%  16.2%    83.8%  11.1%   0.3%
2313/7 13/8-0.748 (-0.030)
   0.1%   1.0%  12.7%    87.3%   5.2%   0.2%
3313/2-0.880 (-0.162)
   0.1%   1.2%  11.7%    88.3%  15.5%   0.5%
4213/7 6/1-0.987 (-0.269)
   0.1%   1.4%  10.5%    89.5%  23.0%   0.8%
5213/8 7/1-1.008 (-0.290)
   0.1%   1.8%  10.6%    89.4%  25.7%   0.9%
Move 20
Green
Pip: 95
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 91
#PlyMoveEquity
*136/2 5/2 0.962
   0.4%  11.4%  93.4%     6.6%   0.6%   0.1%
235/1* 4/1 0.817 (-0.144)
   0.3%  14.3%  86.4%    13.6%   1.5%   0.1%
3213/9 13/10 0.735 (-0.227)
   0.2%   6.8%  85.9%    14.1%   0.8%   0.1%
4113/6 0.545 (-0.416)
   0.3%  10.1%  77.4%    22.6%   3.2%   0.1%
5113/9 6/3 0.527 (-0.434)
   0.3%  10.2%  77.1%    22.9%   4.5%   0.2%
Move 20
White
Pip: 95
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 84
#PlyMoveEquity
*1313/8 13/11-0.912
   0.1%   0.6%   7.5%    92.5%   9.0%   0.2%
2313/6-0.999 (-0.086)
   0.1%   0.7%   7.5%    92.5%  16.9%   0.5%
336/1 6/4-1.038 (-0.126)
   0.1%   0.5%   5.9%    94.1%  17.1%   0.3%
436/1 4/2-1.044 (-0.131)
   0.1%   0.6%   6.3%    93.7%  18.5%   0.4%
5313/8 5/3-1.047 (-0.134)
   0.1%   0.9%   7.7%    92.3%  21.9%   0.8%
Move 22
Green
Pip: 88
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 84
#PlyMoveEquity
*1313/7 0.870
   0.1%   3.9%  92.8%     7.2%   0.4%   0.0%
2313/8 13/12 0.867 (-0.004)
   0.1%   3.4%  92.8%     7.2%   0.3%   0.0%
3313/8 4/3 0.865 (-0.005)
   0.1%   3.4%  92.8%     7.2%   0.3%   0.0%
427/1* 0.471 (-0.400)
   0.5%  15.4%  74.7%    25.3%  11.6%   0.5%
517/2 7/6 0.573 (-0.298)
   0.3%   5.9%  79.5%    20.5%   1.1%   0.1%
Move 22
White
Pip: 88
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 78
#PlyMoveEquity
*1-Illegal play -----
2311/10 5/2-0.846
   0.0%   0.3%   8.1%    91.9%   3.7%   0.1%
338/7 5/2-0.850
   0.0%   0.2%   7.9%    92.1%   3.5%   0.1%
4311/7-0.910
   0.1%   0.5%   7.5%    92.5%   8.5%   0.2%
5311/10 8/6 5/4-0.921
   0.0%   0.4%   6.8%    93.2%   7.9%   0.2%
Move 24
Green
Pip: 83
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 78
#PlyMoveEquity
*1313/8 7/3 0.814
   0.0%   3.8%  90.5%     9.5%   0.4%   0.0%
2313/9 7/2 0.809 (-0.005)
   0.0%   4.1%  90.2%     9.8%   0.5%   0.0%
3313/4 0.790 (-0.023)
   0.0%   4.2%  89.4%    10.6%   0.5%   0.0%
417/2 7/3 0.362 (-0.452)
   0.2%   4.4%  72.1%    27.9%   3.2%   0.1%
516/1* 6/2 0.124 (-0.690)
   0.1%   3.1%  63.2%    36.8%   4.8%   0.1%
Move 24
White
Pip: 83
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 69
#PlyMoveEquity
*138/3 8/6-0.836
   0.0%   0.4%   8.5%    91.5%   3.7%   0.1%
238/1-0.858 (-0.022)
   0.0%   0.3%   8.1%    91.9%   4.9%   0.1%
338/3 4/2-0.863 (-0.026)
   0.0%   0.4%   8.4%    91.6%   5.9%   0.1%
438/3 6/4-0.901 (-0.065)
   0.0%   0.3%   6.9%    93.1%   6.2%   0.1%
538/3 5/3-0.908 (-0.071)
   0.0%   0.4%   6.9%    93.1%   6.9%   0.1%
Move 26
Green
Pip: 76
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 69
#PlyMoveEquity
*128/3 4/1* 0.884
   0.1%   4.4%  93.2%     6.8%   0.3%   0.1%
227/2 7/4 0.607 (-0.277)
   0.0%   1.4%  82.5%    17.5%   0.2%   0.0%
327/2 4/1* 0.497 (-0.388)
   0.1%   3.2%  79.0%    21.0%   5.9%   0.2%
418/5 7/2 0.418 (-0.467)
   0.1%   2.4%  74.4%    25.6%   0.8%   0.0%
516/1* 4/1 0.397 (-0.487)
   0.0%   2.3%  74.1%    25.9%   2.3%   0.0%
Move 26
White
Pip: 77
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 61
#PlyMoveEquity
*11Can't move-0.899
   0.0%   0.1%   5.3%    94.7%   2.3%   0.0%
Move 28
Green
Pip: 77
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 61
#PlyMoveEquity
*124/1 4/3 0.725
   0.0%   0.9%  87.9%    12.1%   0.1%   0.0%
227/4 7/6 0.546 (-0.178)
   0.1%   3.6%  79.3%    20.7%   1.0%   0.1%
327/4 3/2 0.528 (-0.197)
   0.1%   3.5%  79.4%    20.6%   3.9%   0.1%
427/3 0.455 (-0.269)
   0.1%   2.6%  76.8%    23.2%   4.2%   0.1%
527/4 2/1 0.366 (-0.359)
   0.1%   2.5%  72.3%    27.7%   3.7%   0.1%
Move 28
White
Pip: 77
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 57
#PlyMoveEquity
*13bar/21 4/2-0.645
   0.0%   0.2%  15.4%    84.6%   0.5%   0.0%
23bar/21 6/4-0.653 (-0.008)
   0.0%   0.1%  15.0%    85.0%   0.4%   0.0%
33bar/21 3/1-0.671 (-0.026)
   0.0%   0.1%  14.3%    85.7%   0.4%   0.0%
43bar/21 5/3-0.692 (-0.048)
   0.0%   0.1%  13.4%    86.6%   0.6%   0.0%
Move 30
Green
Pip: 71
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 57
#PlyMoveEquity
*117/1 7/3 0.713
   0.0%   0.2%  87.7%    12.3%   0.1%   0.0%
217/1 6/2-0.374 (-1.086)
   0.0%   0.2%  42.9%    57.1%   4.2%   0.0%
317/1 5/1-0.456 (-1.169)
   0.0%   0.2%  39.8%    60.2%   5.3%   0.0%
Move 30
White
Pip: 71
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 47
#PlyMoveEquity
*1321/12-0.698
   0.0%   0.0%  12.9%    87.1%   0.0%   0.0%
2321/15 6/3-0.745 (-0.047)
   0.0%   0.0%  10.9%    89.1%   0.0%   0.0%
3321/15 5/2-0.758 (-0.060)
   0.0%   0.0%  10.4%    89.6%   0.0%   0.0%
4321/15 4/1-0.785 (-0.086)
   0.0%   0.0%   9.2%    90.8%   0.0%   0.0%
Move 32
Green
Pip: 62
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 47
#PlyMoveEquity
*136/off 5/off 0.810
   0.0%   0.0%  91.9%     8.1%   0.0%   0.0%
236/off 6/1 0.684 (-0.126)
   0.0%   0.0%  86.5%    13.5%   0.0%   0.0%
Move 32
White
Pip: 62
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 36
#PlyMoveEquity
*1D12/6 1/off-0.807
   0.0%   0.0%   8.2%    91.8%   0.0%   0.0%
2D12/5-0.869 (-0.062)
   0.0%   0.0%   5.6%    94.4%   0.0%   0.0%
3D12/6 3/2-0.878 (-0.071)
   0.0%   0.0%   5.2%    94.8%   0.0%   0.0%
4D12/6 5/4-0.884 (-0.077)
   0.0%   0.0%   4.9%    95.1%   0.0%   0.0%
5D12/6 4/3-0.890 (-0.083)
   0.0%   0.0%   4.7%    95.3%   0.0%   0.0%
Move 34
Green
Pip: 55
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 36
#PlyMoveEquity
*1D5/off 1/off 0.793
   0.0%   0.0%  91.2%     8.8%   0.0%   0.0%
2D6/off 0.715 (-0.078)
   0.0%   0.0%  87.8%    12.2%   0.0%   0.0%
3D5/off 3/2 0.688 (-0.105)
   0.0%   0.0%  86.7%    13.3%   0.0%   0.0%
4D5/off 2/1 0.619 (-0.175)
   0.0%   0.0%  83.7%    16.3%   0.0%   0.0%
5D6/1 3/2 0.579 (-0.214)
   0.0%   0.0%  82.0%    18.0%   0.0%   0.0%
Move 34
White
Pip: 55
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 30
#PlyMoveEquity
*1D5/off 2/off-0.863
   0.0%   0.0%   5.9%    94.1%   0.0%   0.0%
2D6/4 5/off-0.886 (-0.023)
   0.0%   0.0%   4.9%    95.1%   0.0%   0.0%
3D5/off 4/2-0.902 (-0.039)
   0.0%   0.0%   4.2%    95.8%   0.0%   0.0%
4D6/1 2/off-0.904 (-0.041)
   0.0%   0.0%   4.1%    95.9%   0.0%   0.0%
5D5/off 3/1-0.906 (-0.043)
   0.0%   0.0%   4.0%    96.0%   0.0%   0.0%
Move 36
Green
Pip: 48
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 30
#PlyMoveEquity
*1D6/off 0.816
   0.0%   0.0%  92.1%     7.9%   0.0%   0.0%
2D6/1 2/off 0.794 (-0.022)
   0.0%   0.0%  91.2%     8.8%   0.0%   0.0%
3D6/1 3/1 0.660 (-0.156)
   0.0%   0.0%  85.6%    14.4%   0.0%   0.0%
Move 36
White
Pip: 48
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 24
#PlyMoveEquity
*1D5/off 4/off-0.854
   0.0%   0.0%   6.2%    93.8%   0.0%   0.0%
2D6/2 5/off-0.876 (-0.022)
   0.0%   0.0%   5.3%    94.7%   0.0%   0.0%
3D6/1 4/off-0.887 (-0.033)
   0.0%   0.0%   4.8%    95.2%   0.0%   0.0%
4D6/1 6/2-0.897 (-0.043)
   0.0%   0.0%   4.4%    95.6%   0.0%   0.0%
5D6/1 5/1-0.943 (-0.089)
   0.0%   0.0%   2.4%    97.6%   0.0%   0.0%
Move 38
Green
Pip: 39
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 24
#PlyMoveEquity
*1D3/off(4) 0.988
   0.0%   0.0%  99.5%     0.5%   0.0%   0.0%
Move 38
White
Pip: 39
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 12
#PlyMoveEquity
*1D6/1(4)-0.998
   0.0%   0.0%   0.1%    99.9%   0.0%   0.0%
Move 40
Green
Pip: 19
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 12
#PlyMoveEquity
*1D3/off(2) 1.000
   0.0%   0.0%  100.0%     0.0%   0.0%   0.0%
Move 40
White
Pip: 19
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 6
#PlyMoveEquity
*1D4/off 3/off-1.000
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%   0.0%   0.0%
Move 42
Green
Pip: 12
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 6
#PlyMoveEquity
*1D2/off(2) 1.000
   0.0%   0.0%  100.0%     0.0%   0.0%   0.0%
Move 42
White
Pip: 12
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 2
#PlyMoveEquity
*1D3/off(2)-1.000
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%   0.0%   0.0%
Move 44
Green
Pip: 6
Game 1
15 point match

Green-White:
Score 0-0
Pip: 2
#PlyMoveEquity
*1D1/off(2) 1.000
   0.0%   0.0%  100.0%     0.0%   0.0%   0.0%
Alexandros Kolonias wins 2 points.
Game 1 detailed statistics
Player Alexandros Kolonias Takis Chatzelis
Rating extra-terrestrial extra-terrestrial
Overall 1.197/0.193 0.830/0.133
Errors(blunders) 1(0) 1(0)
Checker play errors
Checker play 1.197/0.193 0.830/0.133
Errors(blunders) 1(0) 1(0)
Double errors
Overall 0.000/0.000 0.000/0.000
Missed double 0.000/0.000 0.000/0.000
Wrong double 0.000/0.000 0.000/0.000
Errors(blunders) 0(0) 0(0)
Take errors
Overall 0.000/0.000 0.000/0.000
Wrong take 0.000/0.000 0.000/0.000
Wrong pass 0.000/0.000 0.000/0.000
Errors(blunders) 0(0) 0(0)
Game 02 Match to 15. Score Green-White: 2-0
Move 1
White
Pip: 167
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 167
#PlyMoveEquity
*1324/18 13/10 0.032
   0.7%  13.7%  50.5%    49.5%  14.0%   0.7%
2324/15 0.023 (-0.009)
   0.6%  12.6%  50.5%    49.5%  13.6%   0.6%
3324/21 13/7-0.015 (-0.047)
   0.7%  13.7%  49.1%    50.9%  14.5%   0.7%
4313/4-0.025 (-0.058)
   0.7%  14.1%  48.4%    51.6%  14.3%   0.7%
5324/18 24/21-0.031 (-0.063)
   0.6%  12.2%  49.2%    50.8%  14.8%   0.6%
Move 3
Green
Pip: 158
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 167
#PlyMoveEquity
*1213/7* 8/7 0.103
   0.8%  15.4%  52.9%    47.1%  12.4%   0.6%
2224/23 13/7*-0.068 (-0.170)
   0.7%  13.6%  48.4%    51.6%  14.1%   0.8%
3213/7*/6-0.082 (-0.185)
   0.6%  13.3%  48.2%    51.8%  14.3%   0.7%
4224/18 8/7*-0.098 (-0.201)
   0.7%  12.6%  48.1%    51.9%  14.9%   0.8%
528/7*/1*-0.157 (-0.260)
   0.7%  13.8%  46.1%    53.9%  16.1%   0.8%
Move 3
White
Pip: 165
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 160
#PlyMoveEquity
*12bar/10 13/8 0.191
   0.6%  13.8%  55.1%    44.9%  11.7%   0.4%
22bar/20 13/8 8/3(2) 0.005 (-0.186)
   1.0%  16.0%  48.9%    51.1%  15.3%   0.8%
32bar/10 8/3-0.026 (-0.218)
   0.6%  12.3%  49.0%    51.0%  14.0%   0.5%
42bar/5-0.032 (-0.223)
   0.6%  12.7%  48.9%    51.1%  14.7%   0.7%
52bar/15 8/3(2)-0.073 (-0.264)
   0.8%  14.5%  47.4%    52.6%  16.7%   0.8%
Move 5
Green
Pip: 145
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 160
#PlyMoveEquity
*1313/8 6/5-0.266
   0.4%  11.5%  43.1%    56.9%  14.6%   0.8%
2324/23 13/8-0.330 (-0.065)
   0.4%  10.4%  41.6%    58.4%  15.1%   0.6%
3313/7-0.332 (-0.067)
   0.4%  10.5%  41.0%    59.0%  14.0%   0.6%
4324/18-0.336 (-0.070)
   0.3%   8.9%  41.8%    58.2%  14.6%   0.6%
5324/23 6/1*-0.369 (-0.103)
   0.3%  10.4%  40.5%    59.5%  15.5%   0.7%
Move 5
White
Pip: 145
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 154
#PlyMoveEquity
1324/20* 6/5 0.291
   0.9%  15.8%  56.5%    43.5%  11.4%   0.5%
*2324/20* 8/7 0.256 (-0.036)
   0.9%  16.0%  55.8%    44.2%  10.8%   0.5%
3324/20* 10/9 0.201 (-0.090)
   1.0%  16.8%  54.2%    45.8%  12.3%   0.5%
4213/9 10/9-0.040 (-0.331)
   0.6%  12.5%  48.8%    51.2%  15.0%   0.6%
5124/23 13/9-0.079 (-0.370)
   0.5%  12.6%  47.9%    52.1%  16.3%   0.6%
Move 7
Green
Pip: 140
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 174
#PlyMoveEquity
*13bar/22 6/5*-0.353
   0.4%  10.5%  42.4%    57.6%  18.5%   1.2%
23bar/24 8/5*-0.481 (-0.128)
   0.4%  10.1%  39.4%    60.6%  20.0%   1.4%
32bar/21-0.608 (-0.255)
   0.3%   7.9%  35.8%    64.2%  18.8%   1.1%
41bar/22 24/23-0.607 (-0.254)
   0.3%   8.3%  36.3%    63.7%  20.3%   1.0%
51bar/22 8/7-0.631 (-0.277)
   0.3%   8.1%  35.6%    64.4%  19.4%   1.1%
Move 7
White
Pip: 145
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 170
#PlyMoveEquity
13bar/21 6/4(2) 0.279
   1.2%  18.2%  55.5%    44.5%  11.6%   0.6%
*23bar/23 13/7 0.276 (-0.002)
   1.1%  16.6%  56.0%    44.0%  10.5%   0.4%
33bar/23 7/5 6/4(2) 0.212 (-0.067)
   1.2%  18.0%  54.0%    46.0%  12.5%   0.6%
43bar/21 7/3* 0.146 (-0.133)
   1.1%  16.5%  52.6%    47.4%  12.9%   0.5%
53bar/23 13/11 6/4(2) 0.137 (-0.142)
   1.2%  17.8%  52.1%    47.9%  13.8%   0.7%
Move 9
Green
Pip: 137
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 170
#PlyMoveEquity
*128/3(2) 7/2*(2)-0.523
   0.6%  11.8%  36.8%    63.2%  19.5%   1.7%
2213/3(2)-0.708 (-0.185)
   0.5%   8.9%  34.9%    65.1%  21.4%   2.0%
3113/8 8/3(2) 7/2*-0.847 (-0.324)
   0.4%   9.3%  33.1%    66.9%  23.8%   2.3%
4113/8 8/3(2) 6/1-0.862 (-0.339)
   0.3%   8.8%  32.5%    67.5%  23.0%   2.0%
5113/3 7/2*(2)-0.916 (-0.393)
   0.4%   8.4%  31.5%    68.5%  23.2%   1.9%
Move 9
White
Pip: 139
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 150
Cube action equityAlert: Correct decision not to double
3-PlyMoney equity: 0.313
  1.5%  18.0%  62.3%    37.7%  12.2%   0.6%
1.No double 0.494
2.Double, take 0.436(-0.058)
3.Double, pass 1.000(+0.506)
Proper cube action:  No double, take10%
#PlyMoveEquity
13bar/24 6/4 0.216
   1.3%  16.5%  56.8%    43.2%  17.8%   1.0%
*23bar/24 8/6 0.206 (-0.010)
   1.0%  14.4%  56.5%    43.5%  15.3%   0.6%
33bar/24 10/8 0.102 (-0.114)
   1.1%  15.6%  53.5%    46.5%  17.8%   0.7%
42bar/24 13/11 0.088 (-0.127)
   1.2%  15.4%  53.8%    46.2%  20.2%   1.1%
51bar/24 7/5-0.456 (-0.672)
   1.1%  13.7%  41.3%    58.7%  34.9%   1.7%
Move 11
Green
Pip: 136
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 150
#PlyMoveEquity
*1213/5-0.212
   0.8%  16.3%  43.0%    57.0%  15.2%   1.2%
2222/14-0.546 (-0.334)
   0.5%  10.7%  36.4%    63.6%  19.0%   1.5%
3122/16 13/11-0.523 (-0.311)
   0.5%  12.0%  37.4%    62.6%  20.5%   2.2%
4124/22 13/7-0.528 (-0.317)
   0.4%  11.2%  36.2%    63.8%  17.9%   1.7%
5122/16 8/6-0.547 (-0.336)
   0.4%  10.4%  36.0%    64.0%  17.9%   1.7%
Move 11
White
Pip: 136
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 142
#PlyMoveEquity
*1124/17* 0.488
   1.6%  17.2%  63.2%    36.8%  10.6%   0.5%
217/3* 6/3-0.092 (-0.579)
   1.6%  16.0%  48.2%    51.8%  22.9%   1.2%
3124/21 6/2-0.224 (-0.712)
   1.2%  14.6%  46.6%    53.4%  29.1%   1.3%
4110/6 10/7-0.229 (-0.717)
   0.8%  11.2%  45.1%    54.9%  21.2%   0.8%
5113/9 13/10-0.322 (-0.809)
   0.7%  11.2%  43.2%    56.8%  24.6%   1.2%
Move 13
Green
Pip: 129
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 159
#PlyMoveEquity
*13bar/20 22/16-0.532
   0.4%   9.5%  36.0%    64.0%  16.5%   1.4%
23bar/14-0.609 (-0.078)
   0.4%   8.1%  35.0%    65.0%  16.3%   1.3%
31bar/20 13/7-1.000 (-0.469)
   0.4%   7.1%  30.8%    69.2%  24.4%   3.0%
Move 13
White
Pip: 129
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 148
Cube action equityAlert: Correct decision not to double
3-PlyMoney equity: 0.354
  1.4%  16.5%  63.8%    36.2%   9.6%   0.5%
1.No double 0.527
2.Double, take 0.518(-0.010)
3.Double, pass 1.000(+0.473)
Proper cube action:  No double, take2%
#PlyMoveEquity
1310/9* 6/5*(3) 1.126
   3.8%  36.4%  81.2%    18.8%   4.0%   0.4%
*2310/9*(2) 6/5*(2) 1.107 (-0.019)
   3.3%  33.9%  81.8%    18.2%   3.2%   0.3%
3317/16 10/9* 6/5*(2) 1.067 (-0.058)
   3.5%  34.2%  79.8%    20.2%   4.8%   0.5%
4310/9*/8 6/5*(2) 1.061 (-0.065)
   3.2%  32.3%  79.0%    21.0%   4.2%   0.4%
5310/9* 8/7 6/5*(2) 0.988 (-0.138)
   3.7%  33.8%  75.7%    24.3%   6.8%   0.6%
Alert: Joker (0.647)
Move 15
Green
Pip: 125
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 162
#PlyMoveEquity
*11bar/22-1.099
   0.3%   3.5%  19.5%    80.5%  35.7%   3.5%
Move 15
White
Pip: 125
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 159
#PlyMoveEquity
1317/16 13/8 1.075
   3.2%  31.4%  79.2%    20.8%   4.8%   0.4%
*2317/11 1.071 (-0.004)
   2.8%  29.7%  81.3%    18.7%   2.6%   0.2%
3313/8 6/5 1.058 (-0.017)
   3.0%  30.6%  79.1%    20.9%   5.0%   0.4%
4313/7 1.051 (-0.025)
   2.9%  30.4%  78.6%    21.4%   5.2%   0.5%
529/3* 0.891 (-0.184)
   3.2%  32.0%  72.8%    27.2%   9.4%   0.7%
Move 17
Green
Pip: 119
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 159
#PlyMoveEquity
13bar/21 13/8-1.117
   0.3%   3.5%  19.2%    80.8%  34.8%   4.4%
*23bar/21 6/1-1.136 (-0.019)
   0.3%   3.5%  17.9%    82.1%  36.3%   3.5%
Move 17
White
Pip: 119
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 150
#PlyMoveEquity
*1311/4* 1.136
   3.5%  35.9%  82.3%    17.7%   4.2%   0.3%
2313/7 6/5 1.078 (-0.058)
   2.6%  30.7%  81.6%    18.4%   3.7%   0.3%
3311/5 6/5 1.068 (-0.068)
   1.9%  28.2%  82.6%    17.4%   2.3%   0.2%
4313/7 11/10 1.049 (-0.087)
   2.5%  29.4%  79.1%    20.9%   5.6%   0.4%
5313/6 1.048 (-0.088)
   2.3%  28.7%  80.2%    19.8%   3.9%   0.3%
Move 19
Green
Pip: 112
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 154
#PlyMoveEquity
*13bar/23 24/21*-1.038
   0.3%   5.5%  20.9%    79.1%  29.3%   2.6%
23bar/22 24/22-1.086 (-0.048)
   0.1%   2.2%  16.3%    83.7%  29.2%   1.5%
33bar/22 13/11-1.090 (-0.052)
   0.3%   2.8%  17.4%    82.6%  30.8%   2.6%
43bar/22 3/1-1.106 (-0.068)
   0.3%   2.9%  16.3%    83.7%  30.8%   2.3%
53bar/22 6/4-1.116 (-0.078)
   0.3%   2.3%  15.8%    84.2%  31.0%   2.5%
Move 19
White
Pip: 133
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 149
#PlyMoveEquity
*11Can't move 0.994
   1.8%  29.0%  79.3%    20.7%   7.0%   0.4%
Move 21
Green
Pip: 133
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 149
#PlyMoveEquity
*1323/15-1.000
   0.4%   7.9%  26.2%    73.8%  24.1%   1.9%
2324/22 21/15-1.000 (-0.000)
   0.4%   6.6%  23.1%    76.9%  22.9%   1.6%
3321/13-1.002 (-0.002)
   0.4%   6.6%  23.0%    77.0%  24.6%   1.7%
4323/21 13/7-1.029 (-0.029)
   0.3%   5.4%  20.2%    79.8%  27.0%   2.1%
5321/15 3/1-1.035 (-0.035)
   0.4%   6.9%  21.6%    78.4%  28.3%   2.1%
Pip: 133
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 141
  White Double
21. Green Take
Cube action equityAlert: Wrong take
3-PlyMoney equity: 0.652
  1.9%  24.0%  73.7%    26.3%   7.8%   0.4%
1.Double, pass 1.000
2.No double 0.950(-0.050)
3.Double, take 1.192(+0.192)
Proper cube action:  Double, pass
Move 22
White
Pip: 133
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 141
#PlyMoveEquity
*13bar/17 8/4*(2) 0.987
   3.3%  38.1%  82.0%    18.0%   3.8%   0.2%
23bar/21 8/4*(2) 7/3* 0.942 (-0.045)
   5.9%  48.8%  76.2%    23.8%   9.3%   0.8%
33bar/21 13/9 8/4*(2) 0.904 (-0.083)
   3.6%  40.1%  78.2%    21.8%   5.6%   0.4%
43bar/21 8/4* 7/3*(2) 0.901 (-0.086)
   5.9%  48.1%  74.9%    25.1%   9.5%   0.8%
53bar/21 9/5 8/4*(2) 0.871 (-0.116)
   3.8%  42.5%  76.2%    23.8%   7.4%   0.4%
Move 24
Green
Pip: 117
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 145
#PlyMoveEquity
*13bar/22 15/11-0.795
   0.1%   2.5%  19.0%    81.0%  23.0%   1.4%
23bar/22 5/1-0.866 (-0.071)
   0.2%   3.0%  18.3%    81.7%  28.4%   1.6%
32bar/22 13/9-1.051 (-0.257)
   0.2%   2.0%  16.3%    83.7%  39.0%   3.4%
42bar/22 6/2-1.083 (-0.288)
   0.1%   2.1%  13.1%    86.9%  36.2%   2.2%
Move 24
White
Pip: 117
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 138
#PlyMoveEquity
1317/14*/11 13/10(2) 0.944
   2.1%  33.3%  82.2%    17.8%   1.9%   0.1%
2317/14*/11 13/7 0.934 (-0.009)
   2.3%  34.6%  81.4%    18.6%   2.6%   0.2%
*3317/14*/5 0.931 (-0.012)
   2.2%  34.7%  81.1%    18.9%   2.3%   0.2%
4317/14* 13/10(2) 10/7 0.920 (-0.024)
   2.4%  34.9%  80.6%    19.4%   2.6%   0.2%
5317/14* 13/4 0.895 (-0.049)
   2.4%  36.6%  79.2%    20.8%   3.7%   0.2%
Move 26
Green
Pip: 105
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 152
#PlyMoveEquity
*13bar/22 13/10(2) 10/7-0.867
   0.1%   2.4%  17.5%    82.5%  26.7%   1.2%
23bar/22 13/4-1.001 (-0.133)
   0.1%   2.2%  16.5%    83.5%  36.1%   2.0%
33bar/22 13/10(2) 6/3-1.005 (-0.138)
   0.1%   1.5%  13.5%    86.5%  30.1%   1.3%
43bar/22 13/10(2) 5/2-1.009 (-0.141)
   0.1%   1.6%  13.5%    86.5%  30.5%   1.3%
52bar/22 13/7 5/2-1.193 (-0.325)
   0.1%   1.6%  11.6%    88.4%  42.6%   2.4%
Move 26
White
Pip: 105
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 140
#PlyMoveEquity
1313/7 13/9 0.882
   0.5%  20.7%  85.6%    14.4%   1.1%   0.0%
*237/1* 5/1 0.861 (-0.021)
   1.5%  30.2%  80.8%    19.2%   3.2%   0.1%
3313/7 5/1* 0.841 (-0.040)
   1.4%  27.1%  81.4%    18.6%   3.2%   0.2%
4313/7 6/2 0.840 (-0.041)
   1.4%  26.0%  82.0%    18.0%   3.6%   0.2%
5213/7 9/5 0.566 (-0.315)
   1.4%  22.7%  73.1%    26.9%   7.2%   0.3%
Move 28
Green
Pip: 95
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 141
#PlyMoveEquity
*13bar/22-0.778
   0.1%   2.1%  18.1%    81.9%  19.8%   0.7%
23bar/23 10/9-0.813 (-0.034)
   0.2%   4.1%  21.5%    78.5%  31.7%   1.4%
33bar/23 7/6-0.826 (-0.048)
   0.1%   2.9%  19.8%    80.2%  28.3%   1.1%
43bar/23 2/1-0.864 (-0.086)
   0.2%   3.7%  20.2%    79.8%  33.3%   1.4%
52bar/23 5/4-1.010 (-0.231)
   0.1%   3.5%  17.0%    83.0%  39.3%   1.8%
Move 28
White
Pip: 95
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 138
#PlyMoveEquity
*139/6 9/7 0.791
   0.7%  18.3%  83.0%    17.0%   1.7%   0.1%
237/2 0.736 (-0.055)
   0.7%  20.9%  79.9%    20.1%   3.1%   0.1%
3313/10 7/5 0.706 (-0.085)
   0.9%  19.9%  79.3%    20.7%   3.7%   0.1%
4313/11 7/4 0.705 (-0.086)
   0.8%  19.8%  79.3%    20.7%   3.6%   0.1%
537/4 6/4 0.696 (-0.095)
   0.7%  18.5%  79.1%    20.9%   2.6%   0.1%
Move 30
Green
Pip: 90
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 138
#PlyMoveEquity
*137/1-0.781
   0.1%   1.6%  17.0%    83.0%  17.6%   0.5%
2310/6 7/5-0.808 (-0.027)
   0.1%   1.7%  16.0%    84.0%  18.0%   0.5%
3310/4-0.822 (-0.041)
   0.1%   1.8%  16.0%    84.0%  19.3%   0.6%
4310/6 3/1-0.838 (-0.057)
   0.1%   1.5%  15.2%    84.8%  18.8%   0.5%
5310/8 5/1-0.852 (-0.071)
   0.1%   1.5%  15.3%    84.7%  20.2%   0.7%
Move 30
White
Pip: 90
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 132
#PlyMoveEquity
1313/6 0.783
   0.4%  16.1%  83.5%    16.5%   1.1%   0.0%
*236/1 6/4 0.714 (-0.069)
   0.4%  17.1%  80.4%    19.6%   2.0%   0.1%
337/2 7/5 0.667 (-0.116)
   0.6%  19.9%  77.3%    22.7%   2.8%   0.1%
4213/11 6/1 0.556 (-0.227)
   0.4%  15.0%  75.9%    24.1%   5.4%   0.2%
5213/8 6/4 0.418 (-0.364)
   0.5%  15.4%  70.8%    29.2%   8.5%   0.3%
Move 32
Green
Pip: 83
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 132
#PlyMoveEquity
1322/14-0.650
   0.1%   2.2%  22.3%    77.7%  17.2%   0.4%
*2322/17 10/7-0.665 (-0.016)
   0.1%   2.5%  22.4%    77.6%  19.1%   0.5%
3210/2-0.842 (-0.192)
   0.0%   1.2%  14.3%    85.7%  17.1%   0.4%
4222/17 5/2-0.883 (-0.233)
   0.1%   1.5%  16.2%    83.8%  25.1%   0.7%
5222/17 6/3-0.892 (-0.242)
   0.0%   1.4%  16.0%    84.0%  25.3%   0.8%
Move 32
White
Pip: 83
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 124
#PlyMoveEquity
*1213/8*/6 0.928
   0.7%  29.3%  83.8%    16.2%   1.4%   0.1%
2213/8* 13/11 0.742 (-0.187)
   0.7%  27.0%  77.9%    22.1%   4.3%   0.2%
3213/8* 6/4 0.646 (-0.283)
   0.7%  25.3%  74.9%    25.1%   5.2%   0.2%
4113/8* 7/5 0.618 (-0.311)
   0.7%  29.2%  73.5%    26.5%   9.7%   0.3%
5113/8* 4/2 0.507 (-0.421)
   0.8%  28.0%  70.2%    29.8%  12.2%   0.4%
Move 34
Green
Pip: 76
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 132
#PlyMoveEquity
13bar/22 7/5-0.921
   0.0%   0.6%  12.5%    87.5%  20.1%   0.3%
*23bar/23 7/4-0.922 (-0.001)
   0.1%   1.6%  17.5%    82.5%  31.6%   0.7%
33bar/22 6/4-0.946 (-0.025)
   0.0%   0.7%  12.6%    87.4%  22.6%   0.5%
43bar/22 5/3-0.979 (-0.057)
   0.0%   0.6%  11.5%    88.5%  23.3%   0.5%
53bar/22 3/1-0.990 (-0.069)
   0.0%   0.6%  11.3%    88.7%  23.8%   0.4%
Move 34
White
Pip: 76
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 127
#PlyMoveEquity
*137/2* 4/2 1.091
   0.9%  42.8%  84.8%    15.2%   2.2%   0.1%
2313/6 0.890 (-0.201)
   0.5%  28.5%  82.4%    17.6%   1.0%   0.0%
317/2* 7/5 0.763 (-0.328)
   0.8%  34.1%  76.5%    23.5%   6.8%   0.2%
4113/11 6/1 0.634 (-0.457)
   0.6%  18.8%  76.3%    23.7%   2.4%   0.1%
516/1 4/2* 0.622 (-0.468)
   0.6%  28.7%  73.3%    26.7%   7.9%   0.2%
Move 36
Green
Pip: 69
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 129
#PlyMoveEquity
*11bar/18* 0.092
   0.6%  19.4%  51.0%    49.0%  24.7%   0.9%
21bar/22 5/1-1.067 (-1.159)
   0.0%   0.9%  10.4%    89.6%  29.4%   0.6%
31bar/22 6/2-1.074 (-1.166)
   0.0%   0.9%  10.0%    90.0%  29.2%   0.6%
Alert: Joker (1.193)
Move 36
White
Pip: 87
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 122
#PlyMoveEquity
*11Can't move-0.686
   0.4%  12.2%  32.1%    67.9%  27.9%   0.6%
Alert: Anti-joker (0.594)
Pip: 87
Game 2
15 point match

Green-White:
Score 2-0
Pip: 122
38. Green Double
  White Pass
Cube action equityAlert: Wrong double, wrong pass
3-PlyMoney equity: 0.403
  0.7%  24.3%  64.8%    35.2%  13.8%   0.5%
1.No redouble 0.560
2.Redouble, take 0.462(-0.098)
3.Redouble, pass 1.000(+0.440)
Proper cube action:  No redouble, take18%
Alexandros Kolonias wins 2 points.
Game 2 detailed statistics
Player Alexandros Kolonias Takis Chatzelis
Rating intermediate novice
Overall 9.308/1.736 20.304/5.356
Errors(blunders) 2(2) 3(1)
Checker play errors
Checker play 1.024/0.206 4.928/1.084
Errors(blunders) 0(0) 2(0)
Double errors
Overall 2.800/0.778 0.000/0.000
Missed double 0.000/0.000 0.000/0.000
Wrong double 2.800/0.778 0.000/0.000
Errors(blunders) 1(1) 0(0)
Take errors
Overall 5.484/0.752 15.376/4.272
Wrong take 5.484/0.752 0.000/0.000
Wrong pass 0.000/0.000 15.376/4.272
Errors(blunders) 1(1) 1(1)
Game 03 Match to 15. Score Green-White: 4-0
Move 1
Green
Pip: 167
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 167
#PlyMoveEquity
*1324/20 13/8-0.014
   0.7%  13.9%  50.9%    49.1%  13.6%   0.6%
2313/8 13/9-0.033 (-0.019)
   0.8%  15.3%  49.9%    50.1%  14.0%   0.7%
3324/15-0.036 (-0.022)
   0.6%  12.6%  50.5%    49.5%  13.6%   0.6%
4313/4-0.092 (-0.078)
   0.7%  14.1%  48.4%    51.6%  14.3%   0.7%
5313/8 6/2-0.145 (-0.131)
   0.7%  13.5%  47.3%    52.7%  15.3%   0.7%
Move 1
White
Pip: 167
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 158
#PlyMoveEquity
1313/5*-0.047
   0.6%  13.3%  47.6%    52.4%  14.8%   0.8%
*238/3 6/3-0.071 (-0.024)
   0.6%  12.7%  46.8%    53.2%  14.2%   0.7%
3324/21 13/8-0.108 (-0.062)
   0.5%  10.7%  46.4%    53.6%  14.0%   0.6%
438/5* 6/1*-0.111 (-0.064)
   0.7%  13.5%  46.1%    53.9%  16.9%   0.9%
5324/16-0.121 (-0.074)
   0.5%  10.9%  46.5%    53.5%  15.5%   0.7%
Move 3
Green
Pip: 159
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 158
#PlyMoveEquity
*1320/13-0.050
   0.6%  11.9%  50.6%    49.4%  14.2%   0.6%
2320/15 6/4-0.177 (-0.126)
   0.7%  12.8%  48.3%    51.7%  18.8%   0.9%
3320/15 13/11-0.177 (-0.127)
   0.6%  12.2%  47.8%    52.2%  17.3%   0.8%
4320/18 13/8-0.212 (-0.161)
   0.6%  11.9%  47.0%    53.0%  17.8%   0.8%
5313/6-0.229 (-0.178)
   0.7%  13.1%  46.1%    53.9%  17.4%   0.8%
Move 3
White
Pip: 159
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 151
#PlyMoveEquity
1324/20 13/8 0.012
   0.6%  13.2%  48.7%    51.3%  11.8%   0.5%
*2313/8 13/9-0.008 (-0.020)
   0.6%  14.6%  47.4%    52.6%  12.0%   0.6%
3324/15-0.016 (-0.028)
   0.5%  12.5%  48.3%    51.7%  12.8%   0.6%
4324/20 6/1*-0.029 (-0.041)
   0.6%  13.7%  47.4%    52.6%  12.9%   0.6%
5313/9 6/1*-0.055 (-0.067)
   0.6%  15.3%  46.0%    54.0%  13.8%   0.7%
Move 5
Green
Pip: 150
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 151
#PlyMoveEquity
*1224/16* 0.181
   0.7%  13.2%  57.3%    42.7%  12.4%   0.5%
228/3 6/3-0.027 (-0.208)
   0.7%  12.8%  51.5%    48.5%  15.5%   0.6%
3224/21 13/8-0.239 (-0.420)
   0.5%  10.0%  46.6%    53.4%  18.8%   0.6%
4113/8 13/10-0.169 (-0.350)
   0.6%  11.4%  47.8%    52.2%  17.0%   0.8%
5113/5-0.234 (-0.415)
   0.7%  11.6%  46.3%    53.7%  18.5%   0.9%
Move 5
White
Pip: 166
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 143
#PlyMoveEquity
*13bar/20 6/5-0.241
   0.4%  11.1%  41.3%    58.7%  11.9%   0.7%
23bar/20 24/23-0.281 (-0.039)
   0.4%  10.9%  40.6%    59.4%  12.9%   0.7%
33bar/20 8/7-0.297 (-0.056)
   0.4%  11.3%  39.8%    60.2%  13.2%   0.8%
42bar/24 13/8-0.464 (-0.223)
   0.4%   8.9%  35.0%    65.0%  14.6%   0.9%
52bar/24 8/3-0.479 (-0.238)
   0.4%   9.0%  34.7%    65.3%  15.6%   0.9%
Move 7
Green
Pip: 160
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 143
#PlyMoveEquity
*128/7(2) 6/5*(2) 0.912
   1.2%  17.0%  73.8%    26.2%   5.3%   0.3%
2216/14 6/5*(2) 0.687 (-0.225)
   1.2%  17.3%  68.3%    31.7%   7.7%   0.3%
3216/15 6/5*(3) 0.638 (-0.274)
   1.2%  18.3%  67.2%    32.8%   8.5%   0.4%
428/6 6/5*(2) 0.622 (-0.290)
   1.2%  17.7%  67.0%    33.0%   8.3%   0.4%
5116/15 8/7 6/5*(2) 0.514 (-0.398)
   1.3%  18.6%  65.7%    34.3%  10.0%   0.5%
Alert: Joker (0.580)
Move 7
White
Pip: 165
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 139
#PlyMoveEquity
*13bar/21 13/8-1.000
   0.3%   5.1%  24.9%    75.1%  15.9%   1.1%
23bar/16-1.000 (-0.000)
   0.3%   5.0%  25.2%    74.8%  17.0%   1.1%
33bar/21 8/3-1.000 (-0.000)
   0.3%   5.5%  24.5%    75.5%  18.3%   1.3%
43bar/21 6/1-1.000 (-0.000)
   0.3%   5.2%  22.9%    77.1%  20.5%   1.5%
Pip: 156
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 139
9. Green Double
  White Take
Cube action equityAlert: Wrong take
3-PlyMoney equity: 0.621
  1.1%  16.0%  75.1%    24.9%   5.0%   0.3%
1.Double, pass 1.000
2.No double 0.920(-0.080)
3.Double, take 1.056(+0.056)
Proper cube action:  Double, pass
Move 10
Green
Pip: 156
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 139
#PlyMoveEquity
*1313/9(2) 8/4*(2) 0.817
   2.3%  26.6%  82.2%    17.8%   2.7%   0.3%
238/4*(2) 7/3(2) 0.766 (-0.052)
   2.8%  29.4%  79.3%    20.7%   3.5%   0.3%
3313/5 8/4*(2) 0.738 (-0.079)
   2.2%  25.1%  79.9%    20.1%   3.3%   0.3%
4313/9(3) 9/5 0.660 (-0.158)
   1.3%  18.4%  79.6%    20.4%   3.3%   0.2%
5213/9 8/4*(2) 6/2 0.586 (-0.231)
   2.3%  26.3%  75.1%    24.9%   6.6%   0.5%
Move 10
White
Pip: 160
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 123
#PlyMoveEquity
*13bar/24 8/3-0.900
   0.2%   2.1%  15.1%    84.9%  27.0%   2.3%
23bar/24 6/1-0.950 (-0.050)
   0.2%   2.0%  14.4%    85.6%  29.8%   2.7%
33bar/24 13/8-0.991 (-0.091)
   0.2%   1.7%  14.9%    85.1%  34.2%   3.5%
Move 12
Green
Pip: 154
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 123
#PlyMoveEquity
1316/15 13/10 0.908
   2.4%  27.4%  85.4%    14.6%   2.5%   0.3%
2313/9 0.899 (-0.009)
   2.5%  27.6%  85.1%    14.9%   2.7%   0.3%
*3316/13 6/5 0.897 (-0.010)
   2.2%  25.2%  85.7%    14.3%   2.0%   0.2%
4313/10 6/5 0.893 (-0.015)
   2.6%  28.3%  84.7%    15.3%   3.0%   0.3%
5316/13 9/8 0.888 (-0.020)
   2.4%  26.8%  85.0%    15.0%   2.7%   0.3%
Move 12
White
Pip: 154
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 119
#PlyMoveEquity
1324/23 8/3-0.900
   0.1%   2.3%  15.0%    85.0%  27.3%   2.0%
2324/23 6/1-0.920 (-0.020)
   0.2%   2.5%  15.2%    84.8%  29.8%   2.4%
3324/23 13/8-0.925 (-0.025)
   0.2%   2.2%  16.1%    83.9%  31.6%   3.0%
*438/2-0.941 (-0.041)
   0.2%   1.9%  13.6%    86.4%  27.1%   2.5%
5313/8 6/5-0.969 (-0.069)
   0.2%   1.4%  13.5%    86.5%  29.0%   2.5%
Move 14
Green
Pip: 148
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 119
#PlyMoveEquity
*1313/9(2) 7/3(2) 0.871
   2.3%  27.1%  83.6%    16.4%   1.7%   0.1%
2313/5 7/3(2) 0.863 (-0.008)
   2.3%  27.6%  83.1%    16.9%   1.7%   0.1%
3313/5(2) 0.843 (-0.028)
   2.1%  26.3%  83.1%    16.9%   2.0%   0.1%
4313/9(3) 9/5 0.840 (-0.031)
   2.0%  25.5%  83.3%    16.7%   2.0%   0.1%
539/5(2) 7/3(2) 0.772 (-0.099)
   2.2%  25.7%  80.5%    19.5%   2.3%   0.1%
Move 14
White
Pip: 148
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 103
#PlyMoveEquity
*1224/13-0.791
   0.1%   1.5%  15.7%    84.3%  17.8%   1.1%
2213/7 13/8-0.963 (-0.172)
   0.1%   1.3%  13.1%    86.9%  27.6%   2.3%
3213/2-0.984 (-0.193)
   0.1%   1.3%  14.6%    85.4%  32.1%   3.5%
428/2 8/3-1.000 (-0.210)
   0.1%   1.2%  13.0%    87.0%  30.7%   2.5%
528/2 6/1-1.017 (-0.227)
   0.1%   1.4%  13.0%    87.0%  32.2%   3.1%
Move 16
Green
Pip: 137
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 103
#PlyMoveEquity
*1313/8 13/9 0.774
   0.7%  13.6%  85.2%    14.8%   1.0%   0.0%
2313/8 9/5 0.723 (-0.051)
   1.1%  16.7%  82.4%    17.6%   2.1%   0.1%
3313/4 0.722 (-0.052)
   0.9%  15.0%  82.9%    17.1%   1.7%   0.1%
439/4 9/5 0.717 (-0.057)
   0.9%  15.8%  82.2%    17.8%   1.6%   0.1%
519/4 6/2 0.275 (-0.499)
   0.9%  17.2%  66.7%    33.3%   7.6%   0.3%
Move 16
White
Pip: 137
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 94
#PlyMoveEquity
*1313/7 13/8-0.783
   0.0%   0.8%  13.5%    86.5%  11.2%   0.5%
2313/2-0.783 (-0.000)
   0.0%   1.0%  14.0%    86.0%  12.7%   0.6%
3313/7 6/1-0.799 (-0.016)
   0.0%   0.8%  14.1%    85.9%  14.1%   0.6%
4313/7 8/3-0.821 (-0.038)
   0.0%   0.6%  12.7%    87.3%  12.7%   0.6%
538/2 6/1-0.827 (-0.044)
   0.0%   0.7%  13.2%    86.8%  14.7%   0.6%
Move 18
Green
Pip: 126
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 94
#PlyMoveEquity
*139/3 9/8 0.774
   0.6%  12.5%  85.6%    14.4%   0.8%   0.0%
239/3 5/4 0.748 (-0.026)
   0.6%  11.5%  84.9%    15.1%   0.7%   0.0%
339/2 0.702 (-0.073)
   1.1%  17.2%  81.9%    18.1%   3.1%   0.1%
438/2 3/2 0.689 (-0.086)
   0.9%  15.3%  81.6%    18.4%   2.2%   0.0%
539/3 8/7 0.662 (-0.112)
   0.9%  16.2%  80.2%    19.8%   2.2%   0.1%
Move 18
White
Pip: 126
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 87
#PlyMoveEquity
138/2 7/5-0.771
   0.0%   0.9%  14.4%    85.6%  12.3%   0.5%
*2313/5-0.788 (-0.017)
   0.0%   0.9%  13.8%    86.2%  12.4%   0.5%
337/1 3/1-0.798 (-0.027)
   0.0%   0.8%  13.8%    86.2%  13.3%   0.6%
4313/7 3/1-0.804 (-0.033)
   0.0%   0.7%  13.3%    86.7%  12.8%   0.5%
538/2 6/4-0.806 (-0.035)
   0.0%   0.7%  13.3%    86.7%  12.8%   0.5%
Move 20
Green
Pip: 118
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 87
#PlyMoveEquity
*139/3 8/4 0.734
   0.6%  12.9%  83.8%    16.2%   0.8%   0.0%
239/3 9/5 0.729 (-0.006)
   0.6%  12.7%  83.7%    16.3%   0.9%   0.0%
338/2 8/4 0.620 (-0.114)
   0.7%  15.2%  79.2%    20.8%   2.6%   0.1%
439/5 8/2 0.575 (-0.159)
   0.8%  16.2%  78.2%    21.8%   4.8%   0.2%
528/2 6/2 0.411 (-0.323)
   0.7%  12.7%  73.7%    26.3%   6.2%   0.3%
Move 20
White
Pip: 118
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 77
#PlyMoveEquity
1324/18(2) 8/2 7/1-0.675
   0.0%   0.1%  13.8%    86.2%   0.6%   0.0%
*2324/6 8/2-0.681 (-0.006)
   0.0%   0.3%  15.0%    85.0%   4.2%   0.0%
3324/18(2) 8/2(2)-0.687 (-0.012)
   0.0%   0.1%  13.3%    86.7%   0.6%   0.0%
4324/12 8/2(2)-0.712 (-0.037)
   0.0%   0.4%  14.3%    85.7%   5.8%   0.0%
5324/18(2) 18/12 8/2-0.713 (-0.038)
   0.0%   0.6%  14.1%    85.9%   5.9%   0.0%
Move 22
Green
Pip: 94
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 77
#PlyMoveEquity
*129/4 8/6 0.658
   0.0%   3.2%  84.5%    15.5%   0.3%   0.0%
228/3 5/3 0.503 (-0.154)
   0.0%   2.5%  78.5%    21.5%   0.7%   0.0%
328/1* 0.448 (-0.210)
   0.2%   6.5%  75.6%    24.4%   2.5%   0.1%
429/4 5/3 0.438 (-0.219)
   0.1%   2.7%  76.0%    24.0%   1.3%   0.0%
519/4 3/1* 0.297 (-0.361)
   0.0%   7.1%  69.7%    30.3%   3.8%   0.0%
Move 22
White
Pip: 94
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 70
#PlyMoveEquity
1324/15-0.724
   0.0%   0.0%  11.5%    88.5%   0.0%   0.0%
2324/18 7/4-0.769 (-0.045)
   0.0%   0.0%  10.0%    90.0%   0.9%   0.0%
3324/18 8/5-0.770 (-0.046)
   0.0%   0.0%  10.0%    90.0%   0.9%   0.0%
438/5 7/1-0.800 (-0.076)
   0.0%   0.1%   9.4%    90.6%   2.5%   0.0%
*738/2 8/5-0.807 (-0.083)
   0.0%   0.1%   9.1%    90.9%   2.5%   0.0%
Alert: Blunder (0.083)
Move 24
Green
Pip: 85
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 70
#PlyMoveEquity
*139/5 0.749
   0.0%   1.3%  89.0%    11.0%   0.0%   0.0%
239/6 4/3 0.720 (-0.029)
   0.0%   1.2%  87.8%    12.2%   0.0%   0.0%
339/6 5/4 0.686 (-0.063)
   0.0%   1.2%  86.3%    13.7%   0.0%   0.0%
435/2 3/2 0.679 (-0.070)
   0.0%   1.8%  86.0%    14.0%   0.1%   0.0%
529/8 6/3 0.548 (-0.200)
   0.0%   1.5%  80.7%    19.3%   0.3%   0.0%
Move 24
White
Pip: 85
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 66
#PlyMoveEquity
*137/4 6/1-0.824
   0.0%   0.0%   8.1%    91.9%   1.7%   0.0%
236/1 6/3-0.846 (-0.022)
   0.0%   0.0%   7.4%    92.6%   2.3%   0.0%
336/1 5/2-0.853 (-0.029)
   0.0%   0.0%   7.1%    92.9%   2.3%   0.0%
437/2 6/3-0.854 (-0.031)
   0.0%   0.0%   7.0%    93.0%   2.1%   0.0%
537/2 5/2-0.870 (-0.046)
   0.0%   0.0%   6.4%    93.6%   2.3%   0.0%
Move 26
Green
Pip: 77
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 66
#PlyMoveEquity
*136/1* 5/1 0.843
   0.0%   1.7%  92.7%     7.3%   0.0%   0.0%
235/off 4/off 0.806 (-0.037)
   0.0%   2.0%  91.1%     8.9%   0.0%   0.0%
316/1* 4/off 0.485 (-0.358)
   0.0%   3.3%  77.2%    22.8%   0.0%   0.0%
415/off 5/1* 0.458 (-0.385)
   0.0%   3.5%  76.0%    24.0%   0.0%   0.0%
516/2 5/off 0.422 (-0.421)
   0.0%   2.2%  75.0%    25.0%   0.0%   0.0%
Move 26
White
Pip: 78
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 57
#PlyMoveEquity
*11Can't move-0.890
   0.0%   0.0%   5.3%    94.7%   1.8%   0.0%
Move 28
Green
Pip: 78
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 57
#PlyMoveEquity
*135/off 3/off 0.912
   0.0%   2.3%  95.3%     4.7%   0.0%   0.0%
235/off 4/1 0.887 (-0.025)
   0.0%   1.7%  94.5%     5.5%   0.0%   0.0%
336/1 6/3 0.855 (-0.057)
   0.0%   0.9%  93.6%     6.4%   0.0%   0.0%
416/3 5/off 0.352 (-0.559)
   0.0%   2.2%  72.1%    27.9%   0.0%   0.0%
516/1 3/off 0.349 (-0.563)
   0.0%   2.9%  71.6%    28.4%   0.0%   0.0%
Move 28
White
Pip: 78
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 49
#PlyMoveEquity
*13bar/23 6/1-0.907
   0.0%   0.0%   4.7%    95.3%   1.9%   0.0%
23bar/18-0.944 (-0.037)
   0.0%   0.0%   2.4%    97.6%   0.0%   0.0%
Move 30
Green
Pip: 71
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 49
#PlyMoveEquity
*116/1(2) 5/off(2) 0.951
   0.0%   1.2%  97.4%     2.6%   0.0%   0.0%
Move 30
White
Pip: 71
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 29
#PlyMoveEquity
*1323/16-0.999
   0.0%   0.0%   0.1%    99.9%   0.2%   0.0%
2323/17 6/5-1.000 (-0.001)
   0.0%   0.0%   0.1%    99.9%   0.3%   0.0%
3323/17 5/4-1.001 (-0.001)
   0.0%   0.0%   0.1%    99.9%   0.3%   0.0%
4323/17 3/2-1.001 (-0.002)
   0.0%   0.0%   0.1%    99.9%   0.3%   0.0%
5323/17 2/1-1.001 (-0.002)
   0.0%   0.0%   0.1%    99.9%   0.3%   0.0%
Move 32
Green
Pip: 64
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 29
#PlyMoveEquity
*114/off(2) 1.000
   0.0%   0.2%  99.9%     0.1%   0.0%   0.0%
Move 32
White
Pip: 64
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 21
#PlyMoveEquity
*1D16/7-1.000
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%   0.0%   0.0%
2316/11 6/2-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%   0.0%   0.0%
3316/11 5/1-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%   0.0%   0.0%
4316/12 6/1-1.000 (-0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%   0.0%   0.0%
536/1 5/1-1.010 (-0.010)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%   1.0%   0.0%
Move 34
Green
Pip: 55
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 21
#PlyMoveEquity
*1D4/off(2) 1.000
   0.0%   0.0%  100.0%     0.0%   0.0%   0.0%
Move 34
White
Pip: 55
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 13
#PlyMoveEquity
1D7/2 6/off-1.000
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%   0.0%   0.0%
*2D7/1 5/off-1.000 (-0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%   0.0%   0.0%
3D7/1 6/1-1.000 (-0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%   0.0%   0.0%
Move 36
Green
Pip: 44
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 13
#PlyMoveEquity
*1D3/off(2) 1.000
   0.0%   0.0%  100.0%     0.0%   0.0%   0.0%
Move 36
White
Pip: 44
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 7
#PlyMoveEquity
*1D6/off 5/off-1.000
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%   0.0%   0.0%
2D6/off 6/1-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%   0.0%   0.0%
Move 38
Green
Pip: 33
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 7
#PlyMoveEquity
*1D3/off 1/off 1.000
   0.0%   0.0%  100.0%     0.0%   0.0%   0.0%
Move 38
White
Pip: 33
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 3
#PlyMoveEquity
*1D6/off 5/off-1.000
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%   0.0%   0.0%
2D6/1 5/off-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%   0.0%   0.0%
Move 40
Green
Pip: 22
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 3
#PlyMoveEquity
*1D1/off(2) 1.000
   0.0%   0.0%  100.0%     0.0%   0.0%   0.0%
Move 40
White
Pip: 22
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 1
#PlyMoveEquity
*1D4/off 3/off-1.000
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%   0.0%   0.0%
Move 42
Green
Pip: 15
Game 3
15 point match

Green-White:
Score 4-0
Pip: 1
#PlyMoveEquity
*1D1/off 1.000
   0.0%   0.0%  100.0%     0.0%   0.0%   0.0%
Alexandros Kolonias wins 2 points.
Game 3 detailed statistics
Player Alexandros Kolonias Takis Chatzelis
Rating extra-terrestrial advanced
Overall 0.251/0.081 6.023/1.537
Errors(blunders) 0(0) 3(1)
Checker play errors
Checker play 0.251/0.081 4.664/1.321
Errors(blunders) 0(0) 2(1)
Double errors
Overall 0.000/0.000 0.000/0.000
Missed double 0.000/0.000 0.000/0.000
Wrong double 0.000/0.000 0.000/0.000
Errors(blunders) 0(0) 0(0)
Take errors
Overall 0.000/0.000 1.359/0.215
Wrong take 0.000/0.000 1.359/0.215
Wrong pass 0.000/0.000 0.000/0.000
Errors(blunders) 0(0) 1(0)
Game 04 Match to 15. Score Green-White: 6-0
Move 1
White
Pip: 167
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 167
#PlyMoveEquity
*1324/21 13/11 0.072
   0.7%  13.8%  50.5%    49.5%  14.1%   0.7%
2313/10 13/11 0.067 (-0.004)
   0.8%  15.4%  49.6%    50.4%  14.5%   0.8%
3324/22 13/10 0.050 (-0.022)
   0.6%  13.9%  49.7%    50.3%  14.1%   0.7%
4324/21 24/22 0.037 (-0.035)
   0.6%  12.9%  49.6%    50.4%  13.6%   0.6%
5313/10 6/4 0.031 (-0.041)
   0.7%  14.3%  49.0%    51.0%  14.7%   0.8%
Move 3
Green
Pip: 162
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 167
#PlyMoveEquity
*128/4* 6/4 0.112
   0.8%  17.7%  54.2%    45.8%  12.0%   0.6%
2213/9 6/4*-0.168 (-0.280)
   0.7%  13.9%  47.6%    52.4%  15.8%   0.9%
3224/20 6/4*-0.181 (-0.293)
   0.7%  12.6%  47.5%    52.5%  15.9%   0.8%
4113/11 8/4*-0.210 (-0.321)
   0.7%  13.5%  46.5%    53.5%  16.3%   0.9%
5124/20 13/11-0.222 (-0.334)
   0.6%  11.9%  46.2%    53.8%  15.8%   0.7%
Move 3
White
Pip: 166
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 161
#PlyMoveEquity
*11Can't move-0.363
   0.7%  10.2%  40.0%    60.0%  23.1%   1.0%
Move 5
Green
Pip: 166
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 161
#PlyMoveEquity
1313/9 13/10 0.308
   1.3%  22.2%  58.8%    41.2%  11.1%   0.6%
2324/21 13/9 0.308 (-0.000)
   1.2%  21.0%  58.8%    41.2%  10.3%   0.5%
*3324/20 13/10 0.302 (-0.005)
   1.2%  21.2%  58.5%    41.5%  10.7%   0.5%
4324/20 24/21 0.258 (-0.050)
   1.0%  18.7%  57.8%    42.2%  10.5%   0.5%
5313/6 0.162 (-0.146)
   1.0%  19.3%  55.1%    44.9%  11.6%   0.6%
Move 5
White
Pip: 166
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 154
#PlyMoveEquity
13bar/22 13/11-0.261
   0.5%  10.1%  42.8%    57.2%  19.6%   0.9%
*23bar/22 24/22-0.319 (-0.058)
   0.4%   9.0%  40.0%    60.0%  16.2%   0.8%
33bar/23 8/5*-0.325 (-0.064)
   0.6%  11.5%  41.5%    58.5%  22.9%   1.5%
43bar/23 11/8-0.401 (-0.139)
   0.4%   8.8%  39.1%    60.9%  19.9%   0.9%
53bar/22 11/9-0.443 (-0.182)
   0.4%   9.5%  38.1%    61.9%  23.2%   1.3%
Move 7
Green
Pip: 161
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 154
#PlyMoveEquity
*1320/14*/10 0.497
   0.9%  18.0%  65.0%    35.0%   7.7%   0.3%
2324/14* 0.421 (-0.077)
   1.0%  17.5%  62.9%    37.1%   8.7%   0.4%
3320/14* 13/9 0.345 (-0.152)
   1.0%  18.8%  60.7%    39.3%  10.1%   0.5%
4220/14* 10/6 0.315 (-0.182)
   0.9%  17.5%  60.0%    40.0%   9.6%   0.4%
5224/20 13/7 0.278 (-0.220)
   0.7%  16.9%  58.0%    42.0%   7.9%   0.4%
Move 7
White
Pip: 175
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 144
#PlyMoveEquity
13bar/16-0.541
   0.3%   7.0%  34.4%    65.6%  17.0%   0.9%
*23bar/20 13/9-0.573 (-0.032)
   0.3%   7.8%  34.2%    65.8%  18.9%   1.1%
33bar/20 8/4-0.616 (-0.075)
   0.4%   7.5%  33.8%    66.2%  21.2%   1.3%
43bar/20 6/2-0.621 (-0.080)
   0.3%   7.5%  32.9%    67.1%  19.6%   1.1%
51bar/20 22/18-0.910 (-0.369)
   0.4%   7.2%  31.6%    68.4%  31.4%   1.8%
Move 9
Green
Pip: 166
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 144
Cube action equityAlert: Correct decision not to double
3-PlyMoney equity: 0.433
  1.1%  18.8%  65.7%    34.3%   7.8%   0.3%
1.No double 0.575
2.Double, take 0.517(-0.058)
3.Double, pass 1.000(+0.425)
Proper cube action:  No double, take12%
#PlyMoveEquity
*1324/20 6/5* 0.452
   1.0%  17.8%  63.3%    36.7%   9.2%   0.4%
2313/9 6/5* 0.378 (-0.073)
   1.1%  19.6%  61.1%    38.9%  10.6%   0.6%
3313/8 0.368 (-0.084)
   0.8%  15.6%  62.0%    38.0%   8.8%   0.3%
4310/5* 0.354 (-0.097)
   1.1%  19.0%  60.5%    39.5%  10.5%   0.5%
5313/9 10/9 0.340 (-0.111)
   0.8%  15.7%  61.3%    38.7%   9.3%   0.4%
Move 9
White
Pip: 171
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 139
#PlyMoveEquity
*13bar/20* 22/20-0.190
   0.4%  10.1%  42.8%    57.2%  13.1%   0.7%
23bar/20* 9/7-0.347 (-0.157)
   0.5%   9.6%  39.2%    60.8%  16.9%   1.0%
32bar/20* 6/4-0.353 (-0.163)
   0.5%   9.4%  39.3%    60.7%  18.5%   1.2%
42bar/20*/18-0.376 (-0.185)
   0.4%   9.1%  38.6%    61.4%  18.3%   1.1%
52bar/20* 8/6-0.409 (-0.219)
   0.4%   9.1%  37.2%    62.8%  17.7%   1.0%
Move 11
Green
Pip: 164
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 159
#PlyMoveEquity
*13bar/24 20/14 0.026
   0.5%  11.0%  53.5%    46.5%  12.6%   0.5%
23bar/24 13/7-0.051 (-0.077)
   0.7%  13.0%  51.4%    48.6%  14.4%   0.7%
33bar/18-0.054 (-0.080)
   0.5%  10.8%  51.9%    48.1%  14.4%   0.5%
42bar/24 10/4-0.179 (-0.205)
   0.6%  12.1%  47.5%    52.5%  15.3%   0.7%
52bar/24 8/2-0.270 (-0.296)
   0.6%  11.3%  45.8%    54.2%  17.8%   0.9%
Move 11
White
Pip: 164
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 152
#PlyMoveEquity
*1313/11*/8-0.056
   0.5%  12.8%  45.8%    54.2%  12.1%   0.6%
2313/11* 9/6-0.105 (-0.049)
   0.5%  12.2%  44.5%    55.5%  12.4%   0.6%
3313/11* 6/3-0.169 (-0.113)
   0.6%  12.2%  43.7%    56.3%  16.4%   1.0%
4313/11* 8/5-0.196 (-0.140)
   0.6%  12.2%  43.2%    56.8%  17.0%   1.2%
5222/20 13/10-0.222 (-0.167)
   0.3%   9.5%  41.0%    59.0%  10.4%   0.5%
Move 13
Green
Pip: 159
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 163
#PlyMoveEquity
*13bar/23 13/8-0.042
   0.6%  11.7%  51.8%    48.2%  14.2%   0.6%
23bar/18-0.059 (-0.017)
   0.5%  10.8%  51.6%    48.4%  14.2%   0.5%
33bar/20 24/22-0.062 (-0.020)
   0.5%  11.3%  51.5%    48.5%  14.6%   0.6%
43bar/20 6/4-0.073 (-0.031)
   0.5%  10.9%  51.2%    48.8%  14.3%   0.6%
53bar/23 8/3*-0.094 (-0.052)
   0.6%  12.6%  50.4%    49.6%  15.2%   0.8%
Move 13
White
Pip: 159
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 156
#PlyMoveEquity
*1313/7 8/7-0.131
   0.5%  12.2%  44.3%    55.7%  14.1%   0.8%
2322/16 9/8-0.143 (-0.012)
   0.4%  10.4%  43.8%    56.2%  11.7%   0.5%
338/2*/1*-0.143 (-0.012)
   0.5%  13.1%  43.4%    56.6%  14.1%   0.7%
439/2*-0.242 (-0.112)
   0.4%  10.6%  41.2%    58.8%  14.4%   0.7%
538/1*-0.273 (-0.142)
   0.4%  10.7%  40.4%    59.6%  15.3%   0.8%
Move 15
Green
Pip: 152
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 156
#PlyMoveEquity
*1323/21 13/11(3)-0.070
   0.7%  11.6%  50.9%    49.1%  14.0%   0.7%
2324/20 13/11(2)-0.117 (-0.047)
   0.7%  11.6%  50.5%    49.5%  15.6%   0.8%
3324/22 13/11(3)-0.141 (-0.071)
   0.6%  10.7%  49.5%    50.5%  15.4%   0.7%
4324/20 23/21 8/6-0.150 (-0.080)
   0.6%  11.1%  49.3%    50.7%  15.3%   0.7%
5324/20 8/4-0.168 (-0.097)
   0.5%  11.0%  48.6%    51.4%  14.9%   0.7%
Move 15
White
Pip: 152
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 148
#PlyMoveEquity
*119/4* 6/4 0.316
   0.8%  17.9%  55.3%    44.7%   9.1%   0.4%
2122/20 9/4*-0.124 (-0.440)
   0.5%  11.4%  44.1%    55.9%  12.1%   0.6%
316/1* 6/4*-0.156 (-0.472)
   0.5%  13.5%  43.4%    56.6%  16.2%   1.1%
4113/8 6/4*-0.158 (-0.473)
   0.5%  11.1%  43.6%    56.4%  13.7%   0.9%
5113/8 9/7-0.169 (-0.485)
   0.4%   9.7%  42.7%    57.3%  10.2%   0.5%
Move 17
Green
Pip: 145
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 152
#PlyMoveEquity
*11Can't move-0.633
   0.4%   8.2%  38.6%    61.4%  21.8%   1.2%
Move 17
White
Pip: 145
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 152
Cube action equityAlert: Correct decision not to double
3-PlyMoney equity: 0.377
  1.1%  21.8%  61.6%    38.4%   8.0%   0.4%
1.Double, take 0.642
2.No double 0.622(-0.020)
3.Double, pass 1.000(+0.358)
Proper cube action:  Double, take
#PlyMoveEquity
*1322/11 0.731
   1.0%  22.3%  62.9%    37.1%   6.6%   0.3%
237/1* 6/1 0.611 (-0.120)
   1.2%  29.2%  57.5%    42.5%   8.7%   0.4%
3222/16 13/8 0.467 (-0.264)
   0.9%  18.5%  58.6%    41.4%   7.6%   0.3%
4222/16 6/1* 0.430 (-0.301)
   1.0%  20.6%  56.6%    43.4%   9.5%   0.5%
5213/7 6/1* 0.315 (-0.416)
   0.9%  19.7%  54.1%    45.9%  10.0%   0.5%
Move 19
Green
Pip: 134
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 152
#PlyMoveEquity
*13bar/22 11/10-0.762
   0.3%   6.6%  36.5%    63.5%  22.6%   1.1%
23bar/22 24/23-0.791 (-0.030)
   0.3%   6.6%  36.4%    63.6%  23.6%   1.1%
33bar/22 8/7-0.842 (-0.080)
   0.4%   7.5%  36.0%    64.0%  25.1%   1.5%
42bar/24 11/8-1.000 (-0.238)
   0.3%   5.5%  30.8%    69.2%  21.3%   1.1%
52bar/24 6/3-1.000 (-0.238)
   0.3%   5.5%  31.3%    68.7%  22.1%   1.3%
Pip: 134
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 148
  White Double
19. Green Take
Cube action equity
3-PlyMoney equity: 0.432
  1.1%  22.5%  63.3%    36.7%   6.7%   0.3%
1.Double, take 0.752
2.No double 0.672(-0.080)
3.Double, pass 1.000(+0.248)
Proper cube action:  Double, take
Move 20
White
Pip: 134
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 148
#PlyMoveEquity
*137/1* 6/1 0.216
   0.9%  23.2%  56.1%    43.9%   8.2%   0.4%
2313/7 8/3* 0.215 (-0.001)
   0.9%  20.2%  57.4%    42.6%   7.9%   0.4%
3313/7 11/6 0.187 (-0.029)
   0.6%  16.7%  57.4%    42.6%   6.1%   0.2%
4313/7 6/1* 0.141 (-0.075)
   0.7%  17.3%  55.4%    44.6%   7.4%   0.3%
538/3* 7/1* 0.106 (-0.110)
   0.9%  23.1%  52.4%    47.6%  11.6%   0.8%
Move 22
Green
Pip: 123
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 149
#PlyMoveEquity
*11Can't move-0.646
   0.3%   6.8%  33.1%    66.9%  37.4%   1.6%
Move 22
White
Pip: 123
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 149
#PlyMoveEquity
1313/12 8/3* 0.560
   1.5%  38.0%  63.6%    36.4%   7.6%   0.5%
*238/3* 8/7 0.531 (-0.029)
   1.5%  37.2%  62.8%    37.2%   7.9%   0.5%
338/3*/2 0.530 (-0.029)
   1.5%  37.1%  62.8%    37.2%   7.8%   0.5%
4311/10 8/3* 0.518 (-0.042)
   1.4%  36.9%  62.4%    37.6%   7.8%   0.4%
538/3* 7/6 0.476 (-0.084)
   1.3%  34.9%  61.5%    38.5%   7.7%   0.4%
Move 24
Green
Pip: 117
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 152
#PlyMoveEquity
*11bar/20 bar/22* 0.149
   1.1%  13.8%  56.8%    43.2%  18.8%   0.6%
Alert: Joker (0.675)
Move 24
White
Pip: 139
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 144
#PlyMoveEquity
*13bar/20 6/5*-0.152
   0.8%  17.0%  45.1%    54.9%  14.5%   1.0%
23bar/24 8/3*-0.186 (-0.035)
   0.8%  17.9%  43.2%    56.8%  14.7%   1.0%
33bar/24 13/8-0.255 (-0.103)
   0.5%  13.9%  41.0%    59.0%  11.5%   0.6%
42bar/20 8/7-0.431 (-0.279)
   0.3%   9.8%  35.6%    64.4%  12.1%   0.7%
52bar/24 11/6-0.492 (-0.340)
   0.4%  10.7%  33.6%    66.4%  15.6%   1.1%
Move 26
Green
Pip: 133
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 149
#PlyMoveEquity
*11Can't move-0.465
   0.5%   9.0%  38.6%    61.4%  33.5%   1.6%
Alert: Anti-joker (0.644)
Move 26
White
Pip: 133
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 149
#PlyMoveEquity
138/3* 5/3 0.560
   1.5%  37.0%  63.8%    36.2%   7.0%   0.3%
*238/3* 7/5 0.520 (-0.040)
   1.6%  36.6%  62.8%    37.2%   8.4%   0.6%
3213/8 7/5 0.326 (-0.234)
   1.2%  27.7%  58.6%    41.4%   8.3%   0.5%
4213/8 5/3* 0.283 (-0.277)
   1.3%  28.1%  56.9%    43.1%   9.4%   0.5%
5211/6 7/5 0.263 (-0.298)
   1.3%  28.2%  56.0%    44.0%   9.6%   0.7%
Move 28
Green
Pip: 126
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 152
#PlyMoveEquity
*11bar/22*-0.122
   0.9%  12.8%  47.4%    52.6%  23.0%   1.2%
Move 28
White
Pip: 148
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 149
#PlyMoveEquity
*13bar/22 13/10 6/3*(2) 0.303
   1.3%  30.1%  56.7%    43.3%   9.2%   0.6%
23bar/22 11/8 6/3*(2) 0.247 (-0.056)
   1.2%  28.5%  55.1%    44.9%   9.4%   0.6%
32bar/22 7/4 6/3*(2) 0.142 (-0.161)
   1.2%  24.9%  52.6%    47.4%  10.5%   0.7%
42bar/22 13/7 11/8 0.042 (-0.261)
   1.0%  22.2%  50.3%    49.7%  12.5%   0.7%
52bar/22 13/10 11/5 0.007 (-0.296)
   1.0%  21.6%  49.0%    51.0%  12.4%   0.8%
Move 30
Green
Pip: 136
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 152
#PlyMoveEquity
*11bar/19-0.242
   0.8%  10.5%  45.0%    55.0%  27.5%   1.3%
Move 30
White
Pip: 136
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 146
#PlyMoveEquity
1311/6*/3 0.175
   1.1%  26.8%  52.8%    47.2%   9.6%   0.5%
*2311/6* 10/7 0.162 (-0.013)
   1.2%  27.1%  52.5%    47.5%  10.7%   0.6%
3311/6* 7/4 0.069 (-0.107)
   1.1%  24.9%  49.7%    50.3%  11.5%   0.6%
4111/8 10/5-0.239 (-0.414)
   0.7%  17.5%  40.2%    59.8%  12.4%   0.8%
5110/5 7/4-0.262 (-0.438)
   0.7%  15.6%  39.9%    60.1%  12.0%   0.6%
Move 32
Green
Pip: 128
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 152
#PlyMoveEquity
*11bar/19* 0.264
   1.0%  15.6%  59.7%    40.3%  15.1%   0.8%
Move 32
White
Pip: 147
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 146
#PlyMoveEquity
*11Can't move-0.537
   0.6%  10.8%  32.0%    68.0%  17.4%   1.1%
Move 34
Green
Pip: 147
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 146
#PlyMoveEquity
*13bar/19 19/13(2) 10/4 0.802
   0.8%  16.3%  76.4%    23.6%   4.0%   0.2%
23bar/19 19/13(2) 8/2 0.665 (-0.137)
   0.8%  16.2%  72.1%    27.9%   7.1%   0.3%
32bar/7 19/13 0.597 (-0.205)
   0.9%  15.9%  70.0%    30.0%   9.5%   0.5%
42bar/1 0.586 (-0.216)
   1.0%  17.3%  70.1%    29.9%   8.9%   0.4%
51bar/7 10/4 0.516 (-0.286)
   1.0%  16.1%  67.7%    32.3%   9.4%   0.4%
Move 34
White
Pip: 147
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 122
#PlyMoveEquity
13bar/18-0.785
   0.2%   5.0%  25.1%    74.9%  18.4%   1.0%
23bar/20 7/5-0.863 (-0.079)
   0.1%   2.9%  21.9%    78.1%  14.1%   0.7%
*33bar/23 7/2-0.867 (-0.083)
   0.2%   4.4%  22.6%    77.4%  20.4%   1.1%
42bar/20 22/20-1.000 (-0.216)
   0.1%   2.2%  19.9%    80.1%  14.7%   0.6%
52bar/20 4/2-1.000 (-0.216)
   0.1%   2.5%  18.9%    81.1%  17.4%   0.9%
Alert: Blunder (0.083)
Pip: 140
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 122
36. Green Double
  White Take
Cube action equity
3-PlyMoney equity: 0.715
  1.1%  20.2%  77.4%    22.6%   4.4%   0.2%
1.No redouble 0.863
2.Redouble, take 0.835(-0.028)
3.Redouble, pass 1.000(+0.137)
Proper cube action:  No redouble, take17%
Move 37
Green
Pip: 140
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 122
#PlyMoveEquity
*1313/9(2) 0.582
   0.8%  18.0%  81.6%    18.4%   2.1%   0.1%
2311/7(2) 0.561 (-0.021)
   0.9%  18.3%  81.4%    18.6%   3.0%   0.2%
3313/11 6/4 4/2*(2) 0.556 (-0.026)
   1.2%  22.6%  80.4%    19.6%   3.2%   0.2%
438/4 4/2*(2) 0.507 (-0.075)
   1.4%  24.3%  79.1%    20.9%   4.4%   0.2%
5313/11 11/9(3) 0.462 (-0.120)
   0.8%  16.3%  78.8%    21.2%   3.7%   0.2%
Move 37
White
Pip: 140
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 114
#PlyMoveEquity
*1220/12-0.576
   0.1%   3.2%  19.0%    81.0%  23.2%   1.4%
2222/20 7/1-0.757 (-0.181)
   0.1%   1.4%  13.8%    86.2%  24.2%   0.8%
3220/18 7/1-0.761 (-0.185)
   0.1%   2.3%  14.9%    85.1%  32.7%   1.8%
427/1 4/2-0.807 (-0.231)
   0.1%   1.4%  13.2%    86.8%  29.9%   1.2%
517/1 5/3-0.812 (-0.236)
   0.1%   1.2%  13.5%    86.5%  30.9%   1.3%
Move 39
Green
Pip: 132
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 114
#PlyMoveEquity
*136/2* 4/2 0.537
   1.1%  19.3%  80.3%    19.7%   3.1%   0.2%
2310/6 10/8 0.467 (-0.070)
   0.6%  12.8%  78.8%    21.2%   2.6%   0.1%
338/2* 0.379 (-0.158)
   1.0%  18.2%  76.2%    23.8%   5.2%   0.3%
428/4 6/4 0.266 (-0.271)
   0.5%  10.6%  71.7%    28.3%   2.3%   0.1%
5110/6 8/6 0.164 (-0.373)
   0.8%  15.7%  70.6%    29.4%   7.8%   0.2%
Move 39
White
Pip: 134
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 108
#PlyMoveEquity
*13bar/20 12/6-0.433
   0.1%   2.4%  22.5%    77.5%  12.4%   0.5%
23bar/20 7/1-0.569 (-0.136)
   0.1%   1.9%  18.5%    81.5%  15.6%   0.6%
Move 41
Green
Pip: 123
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 108
#PlyMoveEquity
*1311/6 11/10 0.461
   0.4%   9.6%  78.7%    21.3%   1.7%   0.1%
238/3* 4/3 0.456 (-0.005)
   0.8%  15.8%  78.5%    21.5%   3.6%   0.2%
338/3*/2 0.436 (-0.025)
   0.4%  10.6%  78.0%    22.0%   2.4%   0.1%
438/2 0.393 (-0.068)
   0.3%   9.9%  76.7%    23.3%   2.6%   0.1%
529/4 9/8 0.236 (-0.225)
   0.5%   8.5%  71.1%    28.9%   2.5%   0.1%
Move 41
White
Pip: 123
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 102
#PlyMoveEquity
*137/2 6/3-0.526
   0.0%   1.4%  19.7%    80.3%  12.7%   0.3%
237/2 5/2-0.582 (-0.055)
   0.1%   1.5%  18.1%    81.9%  14.6%   0.4%
336/1 5/2-0.603 (-0.077)
   0.0%   1.3%  17.5%    82.5%  15.1%   0.4%
437/2 4/1-0.610 (-0.084)
   0.0%   1.3%  17.2%    82.8%  14.8%   0.4%
537/4 6/1-0.611 (-0.084)
   0.0%   1.3%  17.2%    82.8%  14.8%   0.4%
Move 43
Green
Pip: 115
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 102
#PlyMoveEquity
*1310/8 8/7(2) 0.613
   0.3%  12.8%  83.3%    16.7%   1.3%   0.0%
234/3*(2) 2/1(2) 0.570 (-0.042)
   0.3%  12.5%  81.8%    18.2%   1.3%   0.0%
338/6 4/3*(2) 0.544 (-0.069)
   0.4%  13.1%  80.9%    19.1%   1.5%   0.1%
4310/8 4/3*(2) 0.544 (-0.069)
   0.4%  11.8%  81.1%    18.9%   1.4%   0.0%
539/7(2) 0.500 (-0.113)
   0.3%   9.5%  79.8%    20.2%   1.1%   0.0%
Move 43
White
Pip: 115
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 98
#PlyMoveEquity
*135/1 5/2-0.721
   0.1%   1.0%  14.1%    85.9%  18.8%   0.4%
235/1 4/1-0.825 (-0.104)
   0.0%   1.1%  11.4%    88.6%  23.5%   0.6%
Move 45
Green
Pip: 108
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 98
#PlyMoveEquity
*1310/6 10/8 0.700
   0.2%  11.0%  86.8%    13.2%   1.1%   0.0%
238/4 8/6 0.599 (-0.101)
   0.3%  13.0%  82.6%    17.4%   1.0%   0.0%
3310/4 0.594 (-0.106)
   0.3%  15.2%  82.4%    17.6%   1.7%   0.0%
4210/8 6/2 0.539 (-0.161)
   0.3%  13.3%  80.7%    19.3%   1.6%   0.1%
529/3* 0.494 (-0.206)
   0.4%  17.7%  79.7%    20.3%   3.9%   0.1%
Move 45
White
Pip: 108
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 92
#PlyMoveEquity
*114/1-0.900
   0.0%   0.8%   8.3%    91.7%  21.5%   0.2%
Move 47
Green
Pip: 105
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 92
#PlyMoveEquity
*128/3* 6/3 0.968
   0.4%  22.0%  94.0%     6.0%   0.6%   0.0%
229/4 9/6 0.795 (-0.174)
   0.1%  11.1%  89.8%    10.2%   0.2%   0.0%
326/1 6/3* 0.780 (-0.188)
   0.4%  18.8%  88.3%    11.7%   1.4%   0.1%
427/2 7/4 0.748 (-0.220)
   0.1%  10.2%  88.4%    11.6%   0.4%   0.0%
529/4 6/3* 0.744 (-0.224)
   0.5%  21.1%  86.9%    13.1%   2.0%   0.1%
Move 47
White
Pip: 108
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 84
#PlyMoveEquity
*11Can't move-1.057
   0.0%   0.7%   5.0%    95.0%  31.5%   0.7%
Move 49
Green
Pip: 108
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 84
#PlyMoveEquity
*139/4(2) 8/3(2) 1.180
   0.7%  39.2%  97.3%     2.7%   0.1%   0.0%
239/4(2) 7/2(2) 1.131 (-0.048)
   0.7%  36.4%  96.2%     3.8%   0.1%   0.0%
339/4(2) 8/3 7/2 1.090 (-0.090)
   0.9%  41.2%  93.9%     6.1%   0.6%   0.0%
439/4 8/3(2) 7/2 1.076 (-0.103)
   0.9%  41.5%  93.4%     6.6%   0.7%   0.0%
539/4 8/3 7/2(2) 1.069 (-0.110)
   0.8%  39.8%  93.5%     6.5%   0.6%   0.0%
Move 49
White
Pip: 108
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 64
#PlyMoveEquity
*11Can't move-1.247
   0.0%   0.2%   3.7%    96.3%  54.3%   1.5%
Move 51
Green
Pip: 108
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 64
#PlyMoveEquity
*137/1 6/1 1.345
   1.0%  60.8%  98.2%     1.8%   0.0%   0.0%
237/1 7/2 1.208 (-0.137)
   1.0%  51.2%  95.6%     4.4%   0.2%   0.0%
Move 51
White
Pip: 108
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 53
#PlyMoveEquity
*11Can't move-1.432
   0.0%   0.0%   1.3%    98.7%  72.6%   1.3%
Move 53
Green
Pip: 108
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 53
#PlyMoveEquity
*137/1 1.420
   0.8%  68.8%  99.1%     0.9%   0.0%   0.0%
237/3 4/2 1.402 (-0.018)
   0.8%  67.1%  98.8%     1.2%   0.0%   0.0%
336/2 6/4 1.316 (-0.104)
   0.5%  59.0%  97.7%     2.3%   0.1%   0.0%
427/3 2/off 1.183 (-0.237)
   1.3%  51.0%  94.6%     5.4%   0.0%   0.0%
527/3 6/4 1.173 (-0.247)
   0.8%  51.8%  94.2%     5.8%   0.2%   0.0%
Move 53
White
Pip: 108
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 47
#PlyMoveEquity
*11Can't move-1.483
   0.0%   0.0%   1.1%    98.9%  79.4%   1.3%
Move 55
Green
Pip: 108
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 47
#PlyMoveEquity
*116/off 6/1 1.536
   0.6%  83.7%  99.8%     0.2%   0.0%   0.0%
Move 55
White
Pip: 108
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 36
#PlyMoveEquity
*11Can't move-1.579
   0.0%   0.0%   0.4%    99.6%  91.0%   1.7%
Move 57
Green
Pip: 108
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 36
#PlyMoveEquity
*114/off(2) 1.601
   1.5%  93.6%  99.8%     0.2%   0.0%   0.0%
Move 57
White
Pip: 108
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 28
#PlyMoveEquity
*13bar/19 20/18-1.610
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  94.2%   0.1%
23bar/17-1.613 (-0.003)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  94.7%   0.1%
33bar/19 4/2-1.620 (-0.010)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  95.8%   0.1%
43bar/19 3/1-1.620 (-0.010)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  95.9%   0.1%
Move 59
Green
Pip: 100
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 28
#PlyMoveEquity
*134/off 2/off 1.605
   0.0%  93.6%  100.0%     0.0%   0.0%   0.0%
234/off 4/2 1.566 (-0.039)
   0.0%  87.5%  100.0%     0.0%   0.0%   0.0%
334/off 3/1 1.564 (-0.041)
   0.0%  87.3%  100.0%     0.0%   0.0%   0.0%
Move 59
White
Pip: 100
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 22
#PlyMoveEquity
1320/15 20/16-1.605
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  93.6%   0.0%
*2320/11-1.606 (-0.001)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  93.7%   0.1%
3320/16 19/14-1.607 (-0.001)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  93.8%   0.0%
4319/10-1.608 (-0.002)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  93.9%   0.1%
5320/15 19/15-1.608 (-0.003)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  94.0%   0.0%
Move 61
Green
Pip: 91
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 22
#PlyMoveEquity
*134/off 2/off 1.584
   0.0%  90.2%  100.0%     0.0%   0.0%   0.0%
234/off 3/1 1.559 (-0.025)
   0.0%  86.4%  100.0%     0.0%   0.0%   0.0%
334/2 3/off 1.558 (-0.026)
   0.0%  86.3%  100.0%     0.0%   0.0%   0.0%
Move 61
White
Pip: 91
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 16
#PlyMoveEquity
*1320/18 19/16-1.611
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  94.4%   0.0%
2320/15-1.612 (-0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  94.5%   0.0%
3320/17 18/16-1.612 (-0.001)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  94.5%   0.0%
4319/17 18/15-1.612 (-0.001)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  94.6%   0.0%
5311/6-1.612 (-0.001)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  94.6%   0.3%
Move 63
Green
Pip: 86
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 16
#PlyMoveEquity
*113/off(4) 1.645
   0.0%  99.7%  100.0%     0.0%   0.0%   0.0%
Move 63
White
Pip: 86
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 4
Cube action equityAlert: Correct decision not to double
3-PlyMoney equity: -1.999
  0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  99.9%   0.0%
1.No redouble-1.646
2.Redouble, take-1.726(-0.081)
3.Redouble, pass 1.000(+2.646)
Proper cube action:  No redouble, take3%
#PlyMoveEquity
*1318/13-1.647
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%   0.0%
2318/15 18/16-1.647 (-0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%   0.0%
3318/15 3/1-1.647 (-0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%   0.0%
4318/15 11/9-1.647 (-0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%   0.0%
5318/15 16/14-1.647 (-0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%   0.0%
Move 65
Green
Pip: 81
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 4
#PlyMoveEquity
*111/off(2) 1.647
   0.0%  100.0%  100.0%     0.0%   0.0%   0.0%
Move 65
White
Pip: 81
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 2
Cube action equityAlert: Correct decision not to double
3-PlyMoney equity: -2.000
  0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%   0.0%
1.No redouble-1.647
2.Redouble, take-1.726(-0.080)
3.Redouble, pass 1.000(+2.647)
Proper cube action:  No redouble, take3%
#PlyMoveEquity
1316/11 13/7-1.647
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%   0.0%
*2318/12 16/11-1.647 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%   0.0%
3313/7 11/6-1.647 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%   0.0%
4318/13 11/5-1.647 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%   0.0%
5318/7-1.647 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%   0.0%
Move 67
Green
Pip: 70
Game 4
15 point match

Green-White:
Score 6-0
Pip: 2
#PlyMoveEquity
*111/off(2) 1.647
   0.0%  100.0%  100.0%     0.0%   0.0%   0.0%
Alexandros Kolonias wins 8 points.
Game 4 detailed statistics
Player Alexandros Kolonias Takis Chatzelis
Rating extra-terrestrial world class
Overall 0.517/0.223 4.312/1.620
Errors(blunders) 0(0) 4(1)
Checker play errors
Checker play 0.082/0.019 3.992/1.546
Errors(blunders) 0(0) 4(1)
Double errors
Overall 0.435/0.204 0.320/0.074
Missed double 0.000/0.000 0.320/0.074
Wrong double 0.435/0.204 0.000/0.000
Errors(blunders) 0(0) 0(0)
Take errors
Overall 0.000/0.000 0.000/0.000
Wrong take 0.000/0.000 0.000/0.000
Wrong pass 0.000/0.000 0.000/0.000
Errors(blunders) 0(0) 0(0)
Game 05 Match to 15. Score Green-White: 14-0 (Crawford)
Move 1
Green
Pip: 167
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 167
#PlyMoveEquity
*138/4 6/4 0.064
   0.8%  17.0%  53.6%    46.4%  12.6%   0.6%
2324/20 13/11 0.001 (-0.064)
   0.8%  14.2%  50.5%    49.5%  14.1%   0.7%
3324/22 13/9-0.007 (-0.071)
   0.7%  14.6%  50.1%    49.9%  14.1%   0.7%
4313/9 13/11-0.015 (-0.079)
   0.8%  15.6%  49.7%    50.3%  14.1%   0.8%
5324/20 24/22-0.017 (-0.081)
   0.6%  12.8%  49.6%    50.4%  13.7%   0.7%
Move 1
White
Pip: 167
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 161
#PlyMoveEquity
*1324/23 13/11-0.110
   0.6%  11.8%  44.1%    55.9%  18.5%   0.9%
2324/22 24/23-0.123 (-0.013)
   0.6%  11.0%  43.5%    56.5%  18.5%   0.9%
3313/11 6/5-0.127 (-0.017)
   0.6%  12.1%  43.3%    56.7%  19.0%   1.1%
4324/22 6/5-0.143 (-0.033)
   0.5%  10.7%  42.5%    57.5%  20.8%   1.1%
5324/23 6/4-0.148 (-0.038)
   0.6%  10.8%  42.3%    57.7%  21.2%   1.1%
Move 3
Green
Pip: 164
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 161
#PlyMoveEquity
*1324/15 0.083
   0.8%  16.3%  54.5%    45.5%  12.8%   0.6%
2324/18 13/10 0.079 (-0.004)
   0.9%  17.2%  54.3%    45.7%  12.8%   0.7%
3324/18 24/21 0.062 (-0.021)
   0.8%  15.5%  53.5%    46.5%  13.3%   0.6%
4313/4 0.026 (-0.057)
   0.9%  18.0%  51.7%    48.3%  13.2%   0.6%
5324/21 13/7 0.004 (-0.079)
   0.7%  15.9%  50.7%    49.3%  13.6%   0.8%
Move 3
White
Pip: 164
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 152
#PlyMoveEquity
*1324/20 11/10*-0.070
   0.7%  12.3%  46.1%    53.9%  16.6%   0.8%
2313/9 11/10*-0.074 (-0.004)
   0.6%  13.5%  45.9%    54.1%  17.4%   0.9%
3311/10*/6-0.118 (-0.048)
   0.5%  11.4%  43.8%    56.2%  16.8%   0.8%
4311/10* 8/4-0.149 (-0.080)
   0.6%  12.1%  42.1%    57.9%  21.0%   1.2%
5311/7 8/7-0.150 (-0.081)
   0.4%  10.8%  42.2%    57.8%  16.4%   0.8%
Move 5
Green
Pip: 159
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 162
#PlyMoveEquity
*13bar/20 24/20 0.114
   0.6%  13.7%  55.9%    44.1%   7.9%   0.3%
23bar/21 13/8 0.033 (-0.081)
   0.6%  13.9%  52.0%    48.0%  11.6%   0.5%
33bar/20 6/2* 0.018 (-0.097)
   0.7%  14.9%  51.3%    48.7%  13.2%   0.7%
43bar/16-0.005 (-0.120)
   0.5%  12.3%  50.1%    49.9%  12.9%   0.6%
53bar/20 13/9-0.028 (-0.142)
   0.7%  14.4%  49.1%    50.9%  14.2%   0.8%
Move 5
White
Pip: 159
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 153
#PlyMoveEquity
1323/20 10/6-0.082
   0.2%   6.5%  45.7%    54.3%   7.9%   0.3%
*2323/20 8/4-0.098 (-0.016)
   0.3%   8.4%  44.9%    55.1%   9.3%   0.4%
3323/20 6/2-0.101 (-0.019)
   0.3%   8.1%  44.8%    55.2%   9.5%   0.4%
4323/20 13/9-0.124 (-0.042)
   0.3%   8.7%  43.6%    56.4%  10.7%   0.5%
5320/16 13/10-0.145 (-0.063)
   0.3%   7.1%  42.5%    57.5%  16.5%   0.6%
Move 7
Green
Pip: 152
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 153
#PlyMoveEquity
*1320/15*/11 0.169
   0.6%  11.7%  58.7%    41.3%  10.0%   0.3%
2320/15* 13/9 0.164 (-0.005)
   0.6%  12.5%  58.5%    41.5%   9.9%   0.4%
3320/15* 20/16 0.160 (-0.009)
   0.5%  11.4%  58.2%    41.8%  10.1%   0.3%
4320/15* 6/2 0.080 (-0.089)
   0.7%  12.7%  54.3%    45.7%  12.8%   0.5%
5320/15* 8/4 0.061 (-0.108)
   0.6%  12.7%  53.4%    46.6%  12.8%   0.5%
Move 7
White
Pip: 167
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 144
#PlyMoveEquity
*13bar/24 8/4-0.201
   0.4%  10.4%  39.7%    60.3%  13.3%   0.7%
23bar/20-0.204 (-0.003)
   0.3%   8.0%  39.6%    60.4%   8.1%   0.4%
33bar/24 13/9-0.224 (-0.023)
   0.3%   9.8%  38.6%    61.4%  13.3%   0.7%
43bar/24 6/2-0.236 (-0.035)
   0.3%   9.5%  38.0%    62.0%  12.3%   0.7%
52bar/24 20/16-0.380 (-0.179)
   0.4%   7.1%  30.8%    69.2%  31.7%   2.0%
Move 9
Green
Pip: 162
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 144
#PlyMoveEquity
*1311/9 8/7(2) 0.053
   0.8%  13.2%  53.0%    47.0%  14.8%   0.6%
238/7(2) 4/3(2) 0.006 (-0.047)
   0.8%  12.7%  50.7%    49.3%  16.1%   0.7%
3311/9 4/3(2)-0.006 (-0.059)
   0.7%  12.7%  50.1%    49.9%  16.0%   0.7%
4311/7-0.015 (-0.068)
   0.6%  12.1%  49.7%    50.3%  16.4%   0.7%
534/2(2)-0.057 (-0.110)
   0.7%  12.0%  47.6%    52.4%  17.6%   0.8%
Move 9
White
Pip: 162
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 140
#PlyMoveEquity
1320/8 13/7(2)-0.118
   0.5%  12.6%  43.8%    56.2%  13.7%   0.7%
2320/14(2) 13/7(2)-0.138 (-0.020)
   0.4%  11.0%  42.8%    57.2%  13.7%   0.7%
*3320/8(2)-0.145 (-0.027)
   0.4%   9.6%  42.5%    57.5%  11.0%   0.4%
4320/8 8/2(2)-0.181 (-0.062)
   0.5%  11.8%  40.7%    59.3%  15.4%   0.8%
5313/1(2)-0.190 (-0.072)
   0.5%  13.0%  40.2%    59.8%  12.0%   0.6%
Move 11
Green
Pip: 138
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 140
#PlyMoveEquity
1320/16 13/9 9/5(2) 0.364
   0.6%  15.4%  68.4%    31.6%   6.2%   0.3%
*2313/5(2) 0.315 (-0.049)
   0.8%  21.1%  65.9%    34.1%   8.3%   0.4%
3320/16 13/9(3) 0.307 (-0.057)
   0.4%  10.4%  65.5%    34.5%   6.9%   0.2%
4320/16 13/9 6/2(2) 0.263 (-0.101)
   0.5%  12.0%  63.3%    36.7%   7.8%   0.3%
5320/16 13/9 7/3(2) 0.202 (-0.162)
   0.4%  11.4%  60.3%    39.7%   7.3%   0.3%
Move 11
White
Pip: 138
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 124
#PlyMoveEquity
*1324/22 6/5*-0.287
   0.4%   9.0%  35.4%    64.6%  29.0%   1.1%
2313/11 6/5*-0.303 (-0.015)
   0.4%   9.3%  34.6%    65.4%  25.8%   1.2%
336/4 6/5*-0.364 (-0.077)
   0.4%   8.1%  31.6%    68.4%  25.3%   1.0%
436/5*/3-0.370 (-0.083)
   0.3%   7.7%  31.3%    68.7%  24.8%   1.1%
538/5*-0.382 (-0.094)
   0.4%   8.0%  30.7%    69.3%  25.9%   1.0%
Move 13
Green
Pip: 135
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 129
#PlyMoveEquity
*13bar/20*/10 9/4 0.638
   1.1%  33.6%  82.0%    18.0%   2.3%   0.1%
23bar/20*/5 0.608 (-0.030)
   1.2%  35.1%  80.5%    19.5%   2.8%   0.1%
33bar/20*/15 13/3* 0.599 (-0.039)
   1.9%  49.7%  80.1%    19.9%   4.3%   0.2%
43bar/20*/15 13/8(2) 0.571 (-0.067)
   1.3%  37.2%  78.7%    21.3%   3.7%   0.2%
53bar/20*/15 7/2(2) 0.564 (-0.074)
   1.5%  38.9%  78.3%    21.7%   3.6%   0.2%
Move 13
White
Pip: 155
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 109
#PlyMoveEquity
*11Can't move-0.679
   0.1%   2.2%  16.0%    84.0%  54.7%   1.7%
Move 15
Green
Pip: 155
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 109
#PlyMoveEquity
1313/9 10/5 0.650
   1.2%  40.8%  82.5%    17.5%   2.2%   0.1%
*2313/4 0.638 (-0.012)
   1.1%  38.2%  81.9%    18.1%   2.2%   0.1%
337/2 6/2 0.637 (-0.013)
   1.6%  44.3%  81.9%    18.1%   2.6%   0.1%
4310/5 7/3* 0.620 (-0.030)
   1.8%  55.3%  81.1%    18.9%   3.6%   0.2%
5313/8 7/3* 0.616 (-0.034)
   2.1%  56.6%  80.9%    19.1%   4.0%   0.2%
Move 15
White
Pip: 155
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 100
#PlyMoveEquity
*11Can't move-0.685
   0.1%   1.9%  15.7%    84.3%  58.8%   1.7%
Move 17
Green
Pip: 155
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 100
#PlyMoveEquity
*1313/10 13/11 0.706
   1.1%  39.8%  85.3%    14.7%   1.4%   0.1%
2310/5 0.660 (-0.046)
   1.2%  42.8%  83.0%    17.0%   1.9%   0.1%
3310/8 6/3* 0.629 (-0.076)
   1.9%  58.3%  81.6%    18.4%   3.4%   0.2%
4313/11 6/3* 0.625 (-0.081)
   1.9%  56.5%  81.4%    18.6%   3.7%   0.2%
5313/11 10/7 0.625 (-0.081)
   1.2%  42.2%  81.3%    18.7%   2.5%   0.1%
Move 17
White
Pip: 155
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 95
#PlyMoveEquity
*11Can't move-0.733
   0.1%   1.4%  13.3%    86.7%  61.5%   1.7%
Move 19
Green
Pip: 155
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 95
#PlyMoveEquity
135/3*(2) 4/2(2) 0.839
   2.2%  75.3%  92.0%     8.0%   0.8%   0.1%
*237/3*(2) 0.819 (-0.020)
   2.1%  73.2%  91.0%     9.0%   0.9%   0.1%
3310/8(2) 5/3*(2) 0.781 (-0.057)
   1.5%  65.3%  89.1%    10.9%   1.1%   0.1%
4310/8(2) 4/2(2) 0.775 (-0.063)
   1.7%  53.9%  88.8%    11.2%   1.0%   0.1%
5311/7 4/2(2) 0.772 (-0.067)
   1.7%  52.2%  88.6%    11.4%   1.1%   0.1%
Move 19
White
Pip: 158
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 87
#PlyMoveEquity
*11Can't move-0.843
   0.0%   0.5%   7.8%    92.2%  77.0%   2.2%
Move 21
Green
Pip: 158
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 87
#PlyMoveEquity
*1311/7 6/5 0.848
   2.2%  78.3%  92.4%     7.6%   0.6%   0.1%
2311/7 4/3 0.847 (-0.001)
   2.2%  78.5%  92.4%     7.6%   0.6%   0.1%
3311/7 10/9 0.839 (-0.009)
   2.2%  77.5%  92.0%     8.0%   0.7%   0.1%
4310/5 0.838 (-0.010)
   2.2%  76.3%  91.9%     8.1%   0.7%   0.1%
5310/6 4/3 0.832 (-0.016)
   2.2%  76.5%  91.6%     8.4%   0.8%   0.1%
Move 21
White
Pip: 158
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 82
#PlyMoveEquity
*11bar/23-0.829
   0.1%   0.9%   8.5%    91.5%  79.0%   2.4%
Move 23
Green
Pip: 156
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 82
#PlyMoveEquity
*137/2* 5/2 0.883
   2.6%  84.3%  94.2%     5.8%   0.4%   0.0%
236/1 4/1 0.806 (-0.077)
   1.8%  70.2%  90.3%     9.7%   0.9%   0.1%
3310/5 7/4 0.788 (-0.095)
   1.7%  60.0%  89.4%    10.6%   0.3%   0.0%
4310/5 10/7 0.766 (-0.117)
   1.2%  62.5%  88.3%    11.7%   0.3%   0.0%
5310/2* 0.760 (-0.123)
   2.4%  75.2%  88.1%    11.9%   1.8%   0.1%
Move 23
White
Pip: 158
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 74
#PlyMoveEquity
*11Can't move-0.899
   0.0%   0.2%   5.0%    95.0%  86.0%   2.8%
Move 25
Green
Pip: 158
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 74
#PlyMoveEquity
135/1(2) 0.908
   1.4%  83.4%  95.4%     4.6%   0.3%   0.0%
2310/8 4/2 3/1(2) 0.890 (-0.018)
   1.6%  83.9%  94.5%     5.5%   0.3%   0.0%
336/2 3/1(2) 0.882 (-0.025)
   1.5%  82.2%  94.1%     5.9%   0.4%   0.0%
4310/8 6/4 3/1(2) 0.880 (-0.027)
   1.4%  82.2%  94.0%     6.0%   0.3%   0.0%
*8310/8(2) 8/6 4/2 0.849 (-0.058)
   1.8%  84.1%  92.5%     7.5%   0.1%   0.0%
Move 25
White
Pip: 158
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 66
#PlyMoveEquity
*11bar/24-0.846
   0.0%   0.1%   7.7%    92.3%  83.4%   2.4%
Move 27
Green
Pip: 157
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 66
#PlyMoveEquity
*136/1* 4/1 0.940
   1.1%  92.9%  97.0%     3.0%   0.0%   0.0%
238/5 6/1* 0.850 (-0.090)
   1.8%  85.1%  92.5%     7.5%   0.6%   0.0%
338/3 4/1* 0.832 (-0.108)
   1.6%  83.4%  91.6%     8.4%   0.7%   0.0%
436/1* 6/3 0.828 (-0.111)
   1.5%  83.3%  91.4%     8.6%   0.8%   0.1%
528/3 6/3 0.776 (-0.163)
   2.9%  75.0%  88.8%    11.2%   0.1%   0.0%
Move 27
White
Pip: 158
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 58
#PlyMoveEquity
*11Can't move-0.931
   0.0%   0.0%   3.4%    96.6%  92.5%   1.0%
Move 29
Green
Pip: 158
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 58
#PlyMoveEquity
*138/5 6/5 0.948
   1.0%  93.0%  97.4%     2.6%   0.0%   0.0%
238/5 2/1 0.939 (-0.009)
   1.1%  93.3%  97.0%     3.0%   0.0%   0.0%
338/4 0.922 (-0.026)
   1.2%  91.7%  96.1%     3.9%   0.0%   0.0%
435/2 5/4 0.921 (-0.027)
   0.7%  88.0%  96.0%     3.9%   0.0%   0.0%
538/7 6/3 0.913 (-0.035)
   1.1%  90.6%  95.7%     4.3%   0.0%   0.0%
Move 29
White
Pip: 158
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 54
#PlyMoveEquity
*11Can't move-0.942
   0.0%   0.0%   2.9%    97.1%  92.9%   1.1%
Move 31
Green
Pip: 158
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 54
#PlyMoveEquity
*136/off 6/4 0.954
   0.9%  93.3%  97.7%     2.3%   0.0%   0.0%
236/off 5/3 0.842 (-0.113)
   1.2%  82.3%  92.1%     7.9%   0.0%   0.0%
336/off 2/off 0.813 (-0.141)
   1.8%  81.0%  90.6%     9.4%   0.0%   0.0%
416/off 4/2 0.495 (-0.459)
   1.0%  65.0%  74.8%    25.2%   0.0%   0.0%
516/off 3/1 0.470 (-0.484)
   1.0%  64.4%  73.5%    26.5%   0.0%   0.0%
Move 31
White
Pip: 158
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 46
#PlyMoveEquity
*11Can't move-0.952
   0.0%   0.0%   2.4%    97.6%  94.0%   1.2%
Move 33
Green
Pip: 158
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 46
#PlyMoveEquity
*135/off 5/2 0.926
   1.2%  93.1%  96.3%     3.7%   0.0%   0.0%
235/off 4/1 0.865 (-0.061)
   1.3%  87.9%  93.3%     6.7%   0.0%   0.0%
325/off 3/off 0.733 (-0.193)
   1.5%  77.2%  86.7%    13.3%   0.0%   0.0%
Move 33
White
Pip: 158
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 38
#PlyMoveEquity
*11Can't move-0.948
   0.0%   0.0%   2.6%    97.4%  94.0%   1.2%
Move 35
Green
Pip: 158
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 38
#PlyMoveEquity
*135/1 5/4 0.977
   0.7%  96.9%  98.9%     1.1%   0.0%   0.0%
234/off 2/1 0.960 (-0.017)
   1.5%  96.0%  98.0%     2.0%   0.0%   0.0%
325/off 0.774 (-0.203)
   1.4%  78.7%  88.7%    11.3%   0.0%   0.0%
425/1 4/3 0.763 (-0.214)
   0.9%  77.4%  88.2%    11.8%   0.0%   0.0%
525/1 2/1 0.761 (-0.217)
   1.0%  77.5%  88.0%    12.0%   0.0%   0.0%
Move 35
White
Pip: 158
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 33
#PlyMoveEquity
*11bar/20-0.976
   0.0%   0.0%   1.2%    98.8%  96.0%   0.4%
Move 37
Green
Pip: 153
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 33
#PlyMoveEquity
*114/off 4/1 0.985
   0.2%  97.7%  99.2%     0.8%   0.0%   0.0%
214/off 3/off 0.651 (-0.333)
   0.3%  72.8%  82.6%    17.4%   0.0%   0.0%
Move 37
White
Pip: 153
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 26
#PlyMoveEquity
*11Can't move-0.977
   0.0%   0.0%   1.2%    98.8%  96.9%   0.6%
Move 39
Green
Pip: 153
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 26
#PlyMoveEquity
*124/off 4/2 0.993
   0.2%  98.6%  99.7%     0.3%   0.0%   0.0%
224/off 2/off 0.704 (-0.289)
   0.7%  76.1%  85.2%    14.8%   0.0%   0.0%
314/off 3/1 0.418 (-0.575)
   0.2%  60.3%  70.9%    29.1%   0.0%   0.0%
Move 39
White
Pip: 153
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 20
#PlyMoveEquity
13bar/20 13/7-1.000
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  99.8%   0.0%
23bar/20 8/2-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  99.8%   0.0%
*33bar/14-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  99.8%   0.0%
43bar/19 8/3-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  99.8%   0.0%
53bar/19 13/8-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  99.7%   0.0%
Move 41
Green
Pip: 142
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 20
#PlyMoveEquity
*113/off(2) 1.000
   0.0%  99.2%  100.0%     0.0%   0.0%   0.0%
Move 41
White
Pip: 142
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 14
#PlyMoveEquity
1320/9-1.000
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  99.8%   0.0%
2314/9 13/7-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  99.8%   0.0%
*3313/7 13/8-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  99.8%   0.0%
4314/8 13/8-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  99.8%   0.0%
5314/3-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  99.8%   0.0%
Move 43
Green
Pip: 131
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 14
#PlyMoveEquity
*112/off(2) 1.000
   0.0%  99.8%  100.0%     0.0%   0.0%   0.0%
Move 43
White
Pip: 131
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 10
#PlyMoveEquity
1320/15 8/2-1.000
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  99.9%   0.0%
2314/9 8/2-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  99.9%   0.0%
3313/2-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  99.9%   0.0%
4313/7 6/1-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  99.9%   0.0%
*6313/7 13/8-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  99.9%   0.0%
Move 45
Green
Pip: 120
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 10
#PlyMoveEquity
*112/off(2) 1.000
   0.0%  99.9%  100.0%     0.0%   0.0%   0.0%
Move 45
White
Pip: 120
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 6
#PlyMoveEquity
1320/15 8/2-1.000
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%   0.0%
2320/14 8/3-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%   0.0%
337/1 7/2-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%   0.0%
4314/3-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%   0.0%
*838/2 8/3-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%   0.0%
Move 47
Green
Pip: 109
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 6
#PlyMoveEquity
*112/off 1/off 1.000
   0.1%  99.9%  100.0%     0.0%   0.0%   0.0%
Move 47
White
Pip: 109
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 3
#PlyMoveEquity
1320/15 7/1-1.000
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%   0.0%
238/3 7/1-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%  16.6%
3320/14 7/2-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%   0.0%
4314/3-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%  16.6%
*538/2 8/3-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%  16.6%
Move 49
Green
Pip: 98
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 3
#PlyMoveEquity
*111/off(2) 1.000
   2.6%  100.0%  100.0%     0.0%   0.0%   0.0%
Move 49
White
Pip: 98
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 1
#PlyMoveEquity
1314/3-1.000
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%  100.0%
238/3 7/1-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%  100.0%
3320/14 7/2-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%   0.0%
4314/9 8/2-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%  100.0%
*837/1 7/2-1.000 ( 0.000)
   0.0%   0.0%   0.0%    100.0%  100.0%  100.0%
Move 51
Green
Pip: 87
Game 5
15 point match

Green-White:
Score 14-0 (Cr.)
Pip: 1
#PlyMoveEquity
*111/off 1.000
  100.0%  100.0%  100.0%     0.0%   0.0%   0.0%
Alexandros Kolonias wins 3 points.
Game 5 detailed statistics
Player Alexandros Kolonias Takis Chatzelis
Rating world class extra-terrestrial
Overall 2.726/0.167 0.843/0.052
Errors(blunders) 2(0) 0(0)
Checker play errors
Checker play 2.726/0.167 0.843/0.052
Errors(blunders) 2(0) 0(0)
Double errors
Overall 0.000/0.000 0.000/0.000
Missed double 0.000/0.000 0.000/0.000
Wrong double 0.000/0.000 0.000/0.000
Errors(blunders) 0(0) 0(0)
Take errors
Overall 0.000/0.000 0.000/0.000
Wrong take 0.000/0.000 0.000/0.000
Wrong pass 0.000/0.000 0.000/0.000
Errors(blunders) 0(0) 0(0)
Alexandros Kolonias wins the 15-point match with the score 17-0.
Match detailed statistics
Player Alexandros Kolonias Takis Chatzelis
Rating world class expert
Overall 2.397/2.399 5.628/8.698
Errors(blunders) 5(2) 11(3)
Checker play errors
Checker play 1.033/0.665 2.992/4.136
Errors(blunders) 3(0) 9(2)
Double errors
Overall 0.540/0.982 0.088/0.074
Missed double 0.000/0.000 0.088/0.074
Wrong double 0.540/0.982 0.000/0.000
Errors(blunders) 1(1) 0(0)
Take errors
Overall 0.824/0.752 2.549/4.488
Wrong take 0.824/0.752 0.239/0.215
Wrong pass 0.000/0.000 2.310/4.272
Errors(blunders) 1(1) 2(1)
Favorite
Alexandros Kolonias was 56.30% - 43.70% favorite.
This file has been generated bySnowie Professional Edition Version 4.7.1, a product of SnowieGroup SA
Output date: 9:26:26 AM, 22/02/2010(Export v2.10)